Τεχνολογίες RoF με έμφαση στις ανερχόμενες οπτικές ζεύξεις mm-wave σημάτων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320398 397 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-07-20
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Μπρατσιώτης Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Συβρίδης Δημήτριος Καθηγ. (Επιβλέπων), Τσεκρέκος Χρήστος Διδάκτωρ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τεχνολογίες RoF με έμφαση στις ανερχόμενες οπτικές ζεύξεις mm-wave σημάτων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η τεχνολογία radio-over-fiber
(RoF), η οποία επιτρέπει την ενοποίηση ασύρματων και οπτικών συστημάτων. Η
εργασία αυτή εστιάζει στις τεχνικές παραγωγής και μετάδοσης ραδιοσημάτων μέσω
οπτικής ίνας σε συστήματα RoF και ιδιαίτερα στο τμήμα ανερχόμενης ζεύξης για
σήματα στη mm-wave ζώνη συχνοτήτων. Αρχικά αναφέρονται οι λόγοι για τους
οποίους χρησιμοποιείται η τεχνολογία mm-wave RoF, τα κύρια χαρακτηριστικά της,
τα πλεονεκτήματά της και οι περιορισμοί που θέτει, καθώς και τομείς που μπορεί
να εφαρμοστεί. Ακολουθεί μια συγκριτική επισκόπηση των σχημάτων διαμόρφωσης για
τα ασύρματα και τα οπτικά σήματα στα υβριδικά συστήματα αυτά. Επίσης, γίνεται
μια αναφορά στις υποβαθμίσεις που υφίστανται τα σήματα κατά τη μετάδοσή τους.
Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη επισκόπηση των βασικών τεχνικών παραγωγής και
μετάδοσης ραδιοσημάτων σε δίκτυα RoF, καθώς και μια συνοπτική παρουσίαση
κάποιων σημαντικών δημοσιεύσεων στον τομέα αυτόν. Τέλος, δίνεται έμφαση στη
σημασία της συνύπαρξης της τεχνολογίας RoF με άλλες τεχνολογίες οπτικής
πρόσβασης, όπως η τεχνολογία WDM, για την εκμετάλλευση της υπάρχουσας υποδομής,
αλλά και για την ταυτόχρονη παροχή ασύρματων και ενσύρματων υπηρεσιών σε
ετερογενή δίκτυα πρόσβασης, με την από κοινού πλήρως αμφίδρομη μετάδοση σημάτων
σε πολλαπλές ζώνες συχνοτήτων. Η χρήση των συστημάτων mm-wave RoF παρέχει
χαμηλό κόστος και πολυπλοκότητα, διαφάνεια στους δικτυακούς κόμβους, δυναμική
κατανομή πόρων και ταυτόχρονα μετάδοση υψηλών επιδόσεων. Έτσι, θεωρούνται ως
μια πολλά υποσχόμενη λύση για τα μελλοντικά ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης παροχής
πολλαπλών υπηρεσιών.
Λέξεις-κλειδιά:
Radio-over-Fiber, Οπτικά δίκτυα, Ασύρματα δίκτυα, Millimeter-wave (mm-wave), Aνερχόμενη ζεύξη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
6-8, 9-11, 12
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
83
Αριθμός σελίδων:
88

document.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.