Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) και Ποιότητας Εμπειρίας (QoE) σε δίκτυα LTE-A

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320605 968 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση / ειδίκευση Δικτύωση Υπολογιστών (ΔΙΚ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-11-05
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Καρούντζου Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λάζαρος Μεράκος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας (QoS) και Ποιότητας Εμπειρίας (QoE) σε δίκτυα LTE-A
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Support Quality of Service (QoS) and Quality of Experience (QoE) in LTE-A networks
Περίληψη:
Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών έχει εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Η
εισαγωγή πολυμεσικών και απαιτητικών υπηρεσιών καθώς και η ραγδαία αύξηση των
χρηστών απαιτούν καλύτερη και εγγυημένη ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service,
(QoS)). Ενώ για τη συνεχή παρακολούθηση του δικτύου και των υπηρεσιών που
παρέχονται, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι δύναται να εκτιμήσουν την εμπειρία που
αντιλαμβάνεται ο τελικός χρήστης (Quality of Experience, (QoE)). Πρόσφατα, η
3GPP (3rd Generation Partnership Project) ανέπτυξε το δίκτυο LTE-A (Long Term
Evolution-Advanced) με στόχο την επίτευξη επιδόσεων επιπέδου 4G, όπως αυτές
ορίζονται από την ITU-R στο IMT-Advanced. Το LTE-A παρέχει υψηλές ταχύτητες,
μέγιστο εύρος ζώνης, αυξημένη χωρητικότητα και απόδοση σε σύγκριση με τα
υφιστάμενα δίκτυα, ενώ η υποστήριξη QoS και QoE στα δίκτυα αυτά είναι μια
ανοιχτή πρόκληση. Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής μελετώνται τρόποι
υποστήριξης QoS και QoE σε δίκτυα LTE-A. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη ιστορική
αναδρομή στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα και στη συνέχεια αναφορά στην
αρχιτεκτονική του δικτύου LTE-A. Σε ότι αφορά την υποστήριξη QoS, ο κομβικός
ρόλος της λειτουργίας Policy control and charging rules function (PCRF) του
δικτύου κορμού του LTE-A μελετάται αναλυτικά. Για την εκτίμηση και παροχή
υψηλής QoE στο LTE-A όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα ή
έμμεσα με την QoE διαχειρίζονται σε ένα κεντρικό σημείο του δικτύου, το οποίο
συλλέγει δείκτες επιδόσεων και δίνει εντολές διαχείρισης με βάση την QoE.
Λέξεις-κλειδιά:
Κόμβος, Διεπαφή, Κομιστής, Ροή δεδομένων, Δείκτης
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
71,72-75,76
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
22
Αριθμός σελίδων:
76