Χάρτες Διάβρωσης με Χρήση Δορυφορικών Δεδομένων και του Μοντέλου RUSLE στην Πάρνηθα μετά την Πυρκαγιά του 2007

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320735 464 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2012-12-04
Έτος εκπόνησης:
2012
Συγγραφέας:
Μαυρακάκης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παπανικολάου Ιωάννης Επικ. Καθηγ. (Επιβλέπων), Λέκκας Ευθύμιος Καθηγ., Πετρόπουλος Γεώργιος Λέκτορας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χάρτες Διάβρωσης με Χρήση Δορυφορικών Δεδομένων και του Μοντέλου RUSLE στην Πάρνηθα μετά την Πυρκαγιά του 2007
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Η προσέγγιση των μετά την πυρκαγιά μεταβολών των εδαφικών απωλειών μέσω μιας
σχετικά απλής προσέγγισης μοντελοποίησης των επιδραστικών παραγόντων με βάση
εύκολα προσεγγίσιμα δεδομένα, είναι πλέον εφικτή χάρη στις δυνατότητες που
προσφέρει η ανάπτυξη κατά τις τελευταίες δεκαετίες της τεχνολογίας των
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) (Geographical Information Systems-GIS)
και των διαθέσιμων δεδομένων που αντλούνται με την τεχνολογία των καταγραφικών
δορυφόρων. Στην παρούσα εργασία συνδυάστηκαν διάφοροι τύποι δεδομένων, σε
περιβάλλον ΓΣΠ όπως είναι: μετρήσεις πεδίου, τοπογραφικών και θεματικών χαρτών,
δεδομένων από μετεωρολογικούς σταθμούς, κλπ,με δορυφορικά πολυφασματικά
δεδομένα διαφόρων χωρικών αναλύσεων λαμβανόμενα πριν και μετά την πυρκαγιά του
2007. Σαν βασικά μεθοδολογικά εργαλεία στην παραπάνω προσέγγιση για την
εκτίμηση της εδαφικής υποβάθμισης, χρησιμοποιήθηκαν τηλεπισκοπικοί λόγοι
φασματικών καναλιών. Για την εκτίμηση της χωρικής και της χρονικής
μεταβλητότητας του προστατευτικού καλύμματος της βλάστησης χρησιμοποιήθηκε ο
κανονικοποιημένος δείκτης διαφοράς της βλάστησης
(NormalizedDifferenceVegetationIndex-NDVI), ενώ για την χωρική μεταβλητότητα
της δριμύτητας της καύσης εφαρμόστηκαν αντίστοιχοι δείκτες ταξινόμησης με χρήση
λόγων φασματικών καναλιών δορυφορικών εικόνων Landsat 5 ΤΜ, ο διαφοροποιημένος
Ομαλοποιημένος Λόγος Καύσης (differencedNormalizedburnratio,dNBR) και ο
Σχετικός διαφοροποιημένος Ομαλοποιημένος Λόγος Καύσης
(RelativedifferencedNormalizedBurnRatio, RdNBR). Για την ποιοτική εκτίμηση της
αύξησης της διάβρωσης μετά από την πυρκαγιά, εφαρμόστηκε το εμπειρικό μοντέλο
της Παγκόσμιας Εξίσωσης των Εδαφικών Απωλειών (Revised Universal Soil Loss
Equation (RUSLE).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα
Γεωμορφολογία
Υδρολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Ψηφιακό Υψομετρικό Μοντέλο, Διάβρωση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών , RUSLE, Τηλεπισκόπιση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
8
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
247
Αριθμός σελίδων:
222