Χωροχρονική κατανομή των τροπικών νυχτών στην Ελλάδα. Επίδραση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και των συνοπτικών μετεωρολογικών ανωμαλιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:1320800 485 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πρόληψη και Διαχείριση των Φυσικών Καταστροφών
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2014-09-17
Έτος εκπόνησης:
2014
Συγγραφέας:
Τσινιάρη Ελευθερία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Νάστος Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α. (Επιβλέπων), Δρ. Τσίρος Ιωάννης, Αν. Καθηγητής Γ.Π.Α., Δρ. Παλιατσός Αθανάσιος, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χωροχρονική κατανομή των τροπικών νυχτών στην Ελλάδα. Επίδραση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και των συνοπτικών μετεωρολογικών ανωμαλιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Spatiο-temporal variability of tropical nights over Greece. The impact of large scale atmospheric circulation patterns and meteorological anomalies on tropical nights
Περίληψη:
Ως τροπικές νύχτες (ΤΝ) ορίζονται εκείνες όπου η ελάχιστη θερμοκρασία αέρα
ξεπερνά τους 20οC. Αυτές οι νύχτες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω της
επίδρασής τους στην θερμική άνεση των ανθρώπων κατά την διάρκεια της νύχτας,
ρυθμίζοντας την ποιότητα και την διάρκεια του ύπνου. Η μελέτη αυτή παρουσιάζει
την χωροχρονική διακύμανση και τις τάσεις των τροπικών νυχτών στην Ελληνική
χερσόνησο κατά την περίοδο 1951-2004. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν οι
χρονοσειρές των ημερήσιων ελάχιστων θερμοκρασιών από 22 σταθμούς του δικτύου
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), που καλύπτουν ομοιόμορφα την
ελληνική περιφέρεια, καθώς και δεδομένα επανάλυσης από το Εθνικό Κέντρο
Περιβαλλοντικής Πρόγνωσης/Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Ερευνών (NCEP/NCAR).
Υπολογίστηκε ο ετήσιος αριθμός τροπικών νυχτών (ΕΑΤΝ) για καθέναν από τους
σταθμούς και αναλύεται η χωρική και χρονική κατανομή τους, ενώ ταυτόχρονα
εξετάζεται και η διασύνδεσή τους με την ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην ευρύτερη
περιοχή της Ελλάδας.
Για να εξετάσουμε την σχέση ανάμεσα στις τροπικές νύχτες στην Ελλάδα και την
μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρική κυκλοφορία, κατασκευάστηκαν χάρτες με τη μέση
ατμοσφαιρική κυκλοφορία στα 300, 500 και 850hPa και τις αποκλίσεις τους από τη
μέση τιμή 1981-2010 που συνδέονται με το 95ο ποσοστημόριο των τροπικών νυχτών.
Επίσης διερευνήθηκε αν και κατά πόσο οι τηλεσυνδέσεις σχετίζονται με τη
μεταβολή των τροπικών νυχτών στην Ελλάδα.
Από τα δεδομένα και τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξήχθη προκύπτει μία
σημαντική τάση αύξησης των τροπικών νυχτών στην ελληνική επικράτεια στο μέλλον,
η οποία είναι πιθανό να οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη και το
φαινόμενο της θερμικής νησίδας. Η αρχή αυτής της τάσης στους περισσότερους από
τους εξεταζόμενους σταθμούς συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Μεγαλύτερος
ρυθμός αύξησης, ωστόσο, παρουσιάζεται στη νότια και ανατολική χώρα.
Οι αποκλίσεις της μεγάλης κλίμακας κυκλοφορίας που σχετίζονται με 95ο
ποσοστημόριο των τροπικών νυχτών φανερώνουν την επικράτηση υψηλότερων από τις
κανονικές τιμές γεωδυναμικών υψών σε όλο το βάθος της τροπόσφαιρας πάνω από την
Ελλάδα, ενώ το καλοκαίρι η αρνητική φάση του δείκτη ταλάντωσης Βόρειας θάλασσας
Κασπίας (NCPI) και του δείκτη ταλάντωσης Βόρειου Ατλαντικού (NAOI) βρέθηκε να
επηρεάζει αντίστροφα τις ελάχιστες θερμοκρασίες και τον αριθμό των τροπικών
νυχτών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσικές καταστροφές
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβάλλον
Κλιματολογία
Μετεωρολογία
Χαρτογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
Τροπικές νύχτες, Τάσεις, Αποκλίσεις γεωδυναμικού ύψους, Ατμοσφαιρική κυκλοφορία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
9
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
135
Αριθμός σελίδων:
148