Εκτίμηση νοσοκομειακού άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325375 361 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-25
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Ψωρομύτη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Τούτουζας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση νοσοκομειακού άγχους και κατάθλιψης σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Εισαγωγή: Οι συμβατικοί παράγοντες κινδύνου στεφανιαίας νόσου, όπως το
κάπνισμα, η υπέρταση και η παχυσαρκία, μολονότι παίζουν πολύ σημαντικό
ρόλο, δεν επαρκούν για την βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη εκδήλωσης του οξέος
στεφανιαίου συνδρόμου. Σε αυτό μπορεί να συνεισφέρει ο συνυπολογισμός της
επίδρασης ψυχικών παραγόντων όπως το άγχος και η κατάθλιψη.
Σκοπός: της μελέτης ήταν η εκτίμηση της έντασης του άγχους και της
κατάθλιψης σε νοσηλευόμενους ασθενείς με οξύ στεφανιαίο
Υλικό και Μέθοδος: Συμμετείχαν 109 ασθενείς που νοσηλεύονταν με διάγνωση
εισόδου «οξύ στεφανιαίο σύνδρομο» στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. Για την
αξιολόγηση του άγχους και της κατάθλιψης χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα
νοσοκομειακού άγχους και κατάθλιψης (HADS). Όλες οι στατιστικές αναλύσεις
πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση 21και τη στατιστική
δοκιμασία anova ή/και t-test.
Αποτελέσματα:Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 74% άνδρες και 26%
γυναίκες. Στην κλίμακα άγχους το 55,96% των συμμετεχόντων είχε σκορ πάνω
από 8, ενώ στην κλίμακα κατάθλιψης το 63,55% . Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία
ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στα σκορ των δύο υποκλιμάκων (p<0,001)..
Ακόμη, βρέθηκε ότι όσοι έχουν 2 παιδιά βιώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους
από αυτούς που έχουν >2(p=0,026). Επιπλέον, υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης
εμφανίζουν οι ηλικιακές ομάδες 50-60 ετών και οι άνω των 70 ετών, καθώς και
όσοι είναι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σύγκριση με τους
απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (p=0,027). Μεγαλύτερα επίπεδα
άγχους παρουσιάζονται σε όσους έχουν θετικό οικογενειακό ιστορικό (p=0,046)
και σε όσους πάσχουν από επιπλέον νοσήματα (p=0,031).
Συμπεράσματα:
Τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τη σημασία του άγχους και της
κατάθλιψης στους ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και πιθανόν να
συνεισφέρουν στην περαιτέρω έρευνα. Επίσης με την ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και την αναγνώριση της
επίδρασης του άγχους και της κατάθλιψης σε ασθενείς με ΟΣΣ, οι κλινικοί
72
γιατροί και οι νοσηλευτές θα είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να παρέχουν
εξατομικευμένη και εξειδικευμένη θεραπεία.
Λέξεις-κλειδιά:
Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, Άγχος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
120
Αριθμός σελίδων:
92

ΨΩΡΟΜΥΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ teliko 8.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.