Στρωματογραφία, χαρακτηριστικά και παλαιογεωγραφική κατανομή των ανθρακικών σχηματισμών του Τριαδικού-Ηωκαίνου στη Δυτική Ελλάδα και Αλβανία, με βάση δεδομένα γεωτρήσεων, εργαστηριακών αναλύσεων και γεωτρήσεων.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1325613 307 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Περιβάλλοντα Ιζηματογένεσης, Οικοσυστήματα και Γεωβιοπόροι
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2016-11-29
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Μόφορης Λεωνίδας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καρακίτσιος Βασίλειος Καθηγητής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στρωματογραφία, χαρακτηριστικά και παλαιογεωγραφική κατανομή των ανθρακικών σχηματισμών του Τριαδικού-Ηωκαίνου στη Δυτική Ελλάδα και Αλβανία, με βάση δεδομένα γεωτρήσεων, εργαστηριακών αναλύσεων και γεωτρήσεων.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στρωματογραφία, χαρακτηριστικά και παλαιογεωγραφική κατανομή των ανθρακικών σχηματισμών του Τριαδικού-Ηωκαίνου στη Δυτική Ελλάδα και Αλβανία, με βάση δεδομένα γεωτρήσεων, εργαστηριακών αναλύσεων και γεωτρήσεων.
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η σύνθεση, από βιβλιογραφικά και δεδομένα γεωτρήσεων, των παλαιοπεριβαλλόντων, της στρωματογραφίας και των χαρακτηριστικών των ταμιευτήρων, ηλικίας από το Τριαδικό έως το Ηώκαινο, στην περιοχή της Ελλάδας και της Αλβανίας. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκε επιπλέον έρευνα στην περιοχή της Ηπείρου. Ακόμα, επιτεύχθηκε η κατανομή και η χαρτογράφηση των παλαιοπεριβαλλόντων των ανθρακικών σχηματισμών, η μελέτη των χαρακτηριστικών των ταμιευτήρων και η περιγραφή της εξέλιξης τους στο χώρο και στο χρόνο. Προκειμένου να γίνει η παραπάνω αξιολόγηση, έγινε χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων που περιελάμβανε το πορώδες, τη διαπερατότητα, τη λιθολογία, τα παλαιοπεριβάλλοντα καθώς και δεδομένα από γεωτρήσεις των ανθρακικών σχηματισμών. Επίσης, με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS πραγματοποιήθηκε η κατασκευη παλαιοπεριβαλλοντικών χαρτών καθώς και χαρτών με την κατανομή της ποιότητας των ταμιευτήρων. Τέλος, έγινε συζήτηση των αποτελεσμάτων και διαξαγωγή συμπερασμάτων για το πετρελαικό δυναμικό της περιοχής μελέτης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
: ανθρακικά, ταμιευτήρες,στρωματογραφία, παλιογεωγραφία, Δυτική Ελλάδα και Αλβανία,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
70
Αριθμός σελίδων:
108