Ανάπτυξη μοριακά αποτυπωμένων πολυμερών για εφαρμογές σε αισθητήρες χωρητικότητας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1437667 373 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σπηλιώτη Αικατερίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιατρού Ερμόλαος, Καθηγητής, Χημείας, ΕΚΠΑ
Σανοπούλου Μερόπη, Ερευνήτρια Α’, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος
Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Χημικό, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη μοριακά αποτυπωμένων πολυμερών για εφαρμογές σε αισθητήρες χωρητικότητας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη μοριακά αποτυπωμένων πολυμερών για εφαρμογές σε αισθητήρες χωρητικότητας.
Περίληψη:
Μία από τις εφαρμογές των πολυμερών είναι η χρήση τους ως αισθητήρια υμένια σε χημικούς αισθητήρες αερίων, για την ανίχνευση οργανικών πτητικών ουσιών και υγρασίας. Ωστόσο, κατά την λειτουργία τους σε πραγματικά, σύνθετα αέρια περιβάλλοντα, έχουν χαμηλή εκλεκτικότητα ως προς μίγματα οργανικών ατμών ή/και παρουσία υγρασίας. Μια μέθοδος για την αύξηση της εκλεκτικότητας στην ρόφηση συγκεκριμένου αέριου αναλύτη είναι η «αποτύπωση» του μορίου του αναλύτη στην μήτρα του πολυμερούς κατά τον πολυμερισμό, ώστε το υμένιο που θα εναποτεθεί στον αισθητήρα να διαθέτει μια μόνιμη «μνήμη» για το συγκεκριμένο μόριο. Για την σταθεροποίηση των θέσεων αποτύπωσης, το τελικό πολυμερές είναι δικτυωμένο.
Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η σύνθεση μοριακά αποτυπωμένου πολυμερούς στυρενίου-διβινυλοβενζολίου με μοριακή αποτύπωση του μορίου του οξικού αιθυλεστέρα, με βάση την μέθοδο των μη ομοιοπολικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του προτύπου και των λειτουργικών μονομερών. Συντέθηκαν διάφορες αναλογίες και τα δικτυωμένα πολυμερή μετά την απομάκρυνση του εστέρα χαρακτηρίστηκαν (i) ως προς την ροφητική τους ικανότητα και (ii) ως προς την μορφολογία τους με Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM). Με βάση τα αποτελέσματα για το πολυμερές που επιλέχτηκε, προσδιορίστηκε η σκελετική πυκνότητα και ελέγχθηκε η πιθανή ύπαρξη πορώδους στη δομή του με ποροσιμετρία Ν2. Στη συνεχεία, παρασκευαστήκαν διαλύματα εμπορικού πολυστυρενίου με διάφορες συγκεντρώσεις κόκκων του δικτυωμένου πολυμερούς και εξετάστηκαν ως προς την διασπορά των κόκκων σε οπτικό μικροσκόπιο. Η καταλληλότερη συγκέντρωση εναποτέθηκε σε χημειοπυκνωτές και ελέγχθηκε ως προς τις αποκρίσεις αέριου οξικού αιθυλεστέρα και υγρασία.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μοριακά αποτυπωμένα πολυμερή
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
ριζικός πολυμερισμός, χημικοί αισθητήρες, μη ομοιοπολική προσέγγιση, στυρένιο, Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
100
Αριθμός σελίδων:
106