Μελέτη ετεροληπτικών συμπλόκων Cu(I) με ιμιδοδιφωσφινικους και διιμινικούς υποκαταστάτες ως φωτοευαισθητοποιητών σε ηλιακές κυψελίδες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1442718 333 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ομογενής Κατάλυση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-03-27
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μιχαηλίδου Αγάπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κυρίτσης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη ετεροληπτικών συμπλόκων Cu(I) με ιμιδοδιφωσφινικους και διιμινικούς υποκαταστάτες ως φωτοευαισθητοποιητών σε ηλιακές κυψελίδες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη ετεροληπτικών συμπλόκων Cu(I) με ιμιδοδιφωσφινικους και διιμινικούς υποκαταστάτες ως φωτοευαισθητοποιητών σε ηλιακές κυψελίδες
Περίληψη:
Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η σύνθεση, ο χαρακτηρισμός και η μελέτη συ-μπλόκων του Cu(I) ως φωτοευαισθητοποιητών για ηλιακές κυψελίδες τύπου Grätzel (DSSCs). Το σύμπλοκα τα οποία συντέθηκαν είναι ετεροληπτικά, με στό-χο να αξιοποιηθεί συνδυαστικός η ευεργετική επίδραση και των δύο τύπων υπο-καταστατών που συμπλέκονται με το κέντρο Cu(I). Οι υποκαταστάτες που χρησι-μοποιήθηκαν ήταν ιμιδοδιφωσφινικά ανιόντα του γενικού τύπου [(XPR2)(YPR2)N], X, Y = O, S, Se; R, R = Ph, iPr, οι οποίοι είναι χηλικοί και συ-μπλέκονται με το κεντρικό μεταλλικό κατιόν μέσω των ατόμων χαλκογόνου τους, (X,Y). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν οι εξής υποκαταστάτες: [(SPPh2)N(SPPh2)] (L2), [(SPPh2)N(OPPh2)] (L3) και [(SePiPr2)N(SePiPr2)] (L4). Η σύμπλεξη του μαλακού οξέος κατά Lewis Cu(I) μέσω των μαλακών υπο-καταστατών με άτομα δότες S και Se, καθιστά λιγότερο ευοξείδωτα τα αντίστοιχα σύμπλοκα. Ο δεύτερος τύπος υποκαταστατών ήταν ουδέτερες διιμίνες (N,N), όπως ο μεθυλικός εστέρας της 2,2-πυριδιλο-καρβοξυκινολίνης (L5), 4,4-(διφουραν-2-υλ)-6,6-διμέθυλο-2,2-διπυριδίνη (L6) και 6,6-διμεθυλο-2,2-διπυριδίνη-4,4-δικαρβοξυλικό οξύ (L7), οι οποίοι συμπλέκονται μέσω των ατό-μων αζώτου και φέρουν τις ομάδες πρόσδεσης στο TiO2 της ηλιακής κυψελίδας. Τα ετεροληπτικά σύμπλοκα που προέκυψαν από αυτό τον συνδυασμό ήταν ουδέ-τερα, του τύπου [Cu(I)(N,N)(X,Y)]. Στη συνέχεια έγινε χαρακτηρισμός των συ-μπλόκων με διάφορες φασματοσκοπικές τεχνικές όπως UV-vis, IR, και 1H/31P-NMR. Για τα σύμπλοκα [Cu(L2)(L5)] και [Cu(L2)(L6)] απομονώθηκαν επιτυχώς κατάλληλοι κρύσταλλοι για τον προσδιορισμό της δομής τους με κρυσταλλογρα-φία ακτινών - Χ. Για το σύμπλοκο [Cu(L2)(L6)] έγινε επιπλέον χαρακτηρισμός με φασματοσκοπία εκπομπής (φθορισμομετρία) και με την τεχνική της κυκλικής βολ-ταμετρίας. Τέλος, έγινε προκαταρκτική μελέτη του συμπλόκου [Cu(L2)(L6)] ως φωτοευαισθητοποιητή σε ηλιακή κυψελίδα, το οποίο εμφανίζει παρόμοια δραστι-κότητα με αυτή του ομοληπτικού [Cu(L6)2]PF6 συμπλόκου της βιβλιογραφίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
χαλκός, ιμιδοδιφωσφινικοί υποκαταστάτες, διιμινικοί υποκαταστάτες, φωτοευαισθητοποιητές
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
37
Αριθμός σελίδων:
120

AM151604_Μιχαηλίδου Αγάπη _ Διπλωματική Εργασία.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.