Αποτελεσματικότητα της μειωμένης δόσης θρομβόλυσης σε συνδυασμό με αντιθρομβωτική αγωγή σε πειραματικό μοντέλο πρόκλησης θρόμβου

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1449499 278 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Τομέας Παθολογίας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-01
Έτος εκπόνησης:
2008
Συγγραφέας:
Τσέλιου Ελένη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Νανάς Ιωάννης, Καθηγητής, Γ Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Νανά- Αναστασίου Μαρία, Καθηγήτρια, Β Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τουμανίδης Σάββας, Καθηγητής, Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
Περρέα Δέσποινα, Καθηγήτρια, Πειραματική Φαρμακολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παρασκευαίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
Καστρίτης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Θεραπευτική Κλινική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
Σανούδου Δέσποινα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Φαρμακολογία, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αποτελεσματικότητα της μειωμένης δόσης θρομβόλυσης σε συνδυασμό με αντιθρομβωτική αγωγή σε πειραματικό μοντέλο πρόκλησης θρόμβου
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αποτελεσματικότητα της μειωμένης δόσης θρομβόλυσης σε συνδυασμό με αντιθρομβωτική αγωγή σε πειραματικό μοντέλο πρόκλησης θρόμβου
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Η χρήση της θρομβόλυσης σήμερα σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST διαστήματος, υποθάλπεται από τις αιμορραγικές της επιπλοκές. Σκοπός της μελέτης μας ήταν σε πειραματικό μοντέλο πρόκλησης
αρτηριακού θρόμβου να διερευνήσουμε αν η μικρότερη δόση τενεκτεπλάσης θα μπορούσε με λιγότερες αιμορραγικές επιπλοκές να επιφέρει το ίδιο αποτέλεσμα με την πλήρη δόση.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Σε 15 χοίρους βάρους 30-35kg προκλήθηκε αρχικά εξωτερικός τραυματισμός των κοινών καρωτίδων (CA) και του προσθίου κατιόντα (LAD) με τη βοήθεια λαβίδας. Ακολούθησε έγχυση ποσότητας θρομβίνης ανάλογης με το αγγείο
(100 IU για τον LAD και 190 IU για την CA) στο σημείο τραυματισμού. Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου να προκαλέσει θρόμβο άγγιξε το 73% για τις καρωτίδες και το 87% για τον πρόσθιο κατιόντα. 10 λεπτά μετά τη θρόμβωση των
αγγείων χορηγούνταν 2000 IU τενεκτεπλάσης (Group A, n=5) ή 5000IU τενεκτεπλάσης (Group B,n=5) ή μόνο φυσιολογικός ορός (Group C, n=5) μέσω της έσω σφαγίτιδας φλέβας. Όλα τα ζώα έλαβαν 60IU/kg ηπαρίνη και αντιαιμοπεταλιακά.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 60 λεπτά μετά τη χορήγηση της θρομβόλυσης παρατηρήθηκε ροή στο 58% των θρομβομένων αγγείων στο Group A, στο 85% στο Group Β και στο 20% στο Group C (P=0.028). Και οι δύο δόσεις τενεκτεπλάσης ήταν αποτελεσματικές όσον αφορά τη βατότητα των καρωτίδων (71% Group A vs 75% στο Group B vs 33% στο Group C, P=0.286), αλλά η μικρή δόση αποδείχτηκε λιγότερο αποτελεσματική όσον αφορά τη βατότητα του προσθίου κατιόντα (25 % στο Group A vs 100% στο Group B vs 0% στο Group C, P=0.015). Πιο συγκεκριμένα στο Group A η ροή στο LAD ήταν 30%
της αρχικής και στις καρωτίδες 45% της αρχικής, ενώ στο Group Β 160% και 55% αντίστοιχα. Όλα τα αγγεία παρέμειναν βατά έως και 120 λεπτά μετά τη θρομβόλυση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μικρή δόση θρομβόλυσης αποδείχτηκε αποτελεσματική για την αντιμετώπιση θρόμβων αγγείων μεγάλης διαμέτρου όπως οι καρωτίδες αλλά όχι για αγγεία διαμέτρου όπως ο πρόσθιος κατιόντας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Καρδιαγγειακά νοσήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φαρμακευτική τεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Έμφραγμα του μυοκαρδίου
Θρομβόλυση
Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
182
Αριθμός σελίδων:
133

Eleni Tseliou PhD 2017.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.