Οι λαϊκοί χοροί απ' όλο τον κόσμο ως μέσο συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1450061 462 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προπονητικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Πλάκα Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπουρνέλλη Π.,Καθηγήτρια, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Καμπερίδου Ε., Επίκουρη Καθηγήτρια, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Τσουβαλά Μ., Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι λαϊκοί χοροί απ' όλο τον κόσμο ως μέσο συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι λαϊκοί χοροί απ' όλο τον κόσμο ως μέσο συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση της επίδρασης ενός ειδικά σχεδιασμένου, διαθεματικού προγράμματος διδασκαλίας λαϊκών χορών από διάφορες χώρες του κόσμου στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ μαθητών Δημοτικού Σχολείου και τη συμβολή του στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Υποθέσαμε ότι η εφαρμογή του προγράμματος θα είχε θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων στους μαθητές καθώς και ότι θα συνέβαλε θετικά στην αποδοχή της διαφορετικότητας σε μια σχολική τάξη. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 14 μαθητές Ε΄τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ταύρου, εκ των οποίων οι 8 ήταν αγόρια και οι 6 κορίτσια. Ως καταλληλότερη μέθοδος για την διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων επιλέχθηκε η μελέτη περίπτωσης με εθνογραφικό χαρακτήρα. Σχεδιάστηκε ένα διαθεματικό, αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας λαϊκών χορών από χώρες του κόσμου και έγινε παρέμβαση στο μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης από τη δασκάλα της τάξης. Το πρόγραμμα περιελάμβανε διαθεματικά μαθήματα 25 διδακτικών ωρών, σχεδιασμένα σύμφωνα με τη μέθοδο project και διήρκεσε 6 μήνες. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η συνέντευξη, η παρατήρηση και η τήρηση ημερολογίου από την ερευνήτρια. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προέκυψαν δύο θεματικοί άξονες σε κάθε ερευνητικό ερώτημα. Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα οι άξονες ήταν: α) η κινητοποίηση- συμμετοχή των μαθητών και β) η διαχείριση των σχέσεών τους, όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα οι άξονες ήταν: α) η ύπαρξη στερεοτύπων και β) η έννοια του εαυτού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, η διδασκαλία των λαϊκών χορών στηριζόμενη σε ποικιλία βιωματικών, διαθεματικών δραστηριοτήτων που προωθούν την Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση, κινητοποίησε τους μαθητές, αύξησε το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ τους. Υπήρξε σαφής πρόοδος και στη διαχείριση των σχέσεων των μαθητών, παρέμεινε όμως η διάκριση στην προτίμηση του φύλου. Επίσης, συγκεκριμένα στερεότυπα που είχαν παρατηρηθεί πριν την έναρξη του προγράμματος, διαπιστώθηκε ότι μειώθηκε η αναπαραγωγή τους κι αυτό αποτέλεσε σημαντική συμβολή στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών, εντούτοις όμως δεν εξαλείφθηκαν μετά το τέλος του προγράμματος. Τέλος, υπήρξε σαφής βελτίωση στον τομέα της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης των μαθητών, γεγονός που βοήθησε πρωταρχικά στην αποδοχή και εκτίμηση του ίδιου τους του εαυτού και στη συνέχεια στην αποδοχή και εκτίμηση από τους υπόλοιπους μαθητές.
Λέξεις-κλειδιά:
Λαϊκοί χοροί, Διαθεματικότητα, Διαθεματική διδασκαλία, Διαθεματική προσέγγιση, Διεπιστημονικό πρόγραμμα, Ομάδες εργασίας, Μέθοδος Project, Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, Διαπροσωπικές σχέσεις, Συνεργασία, Αποδοχή, Διαφορετικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
144
Αριθμός σελίδων:
201

διατριβή pdf.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.