Εργασιακές συγκρούσεις σε δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς: ο ρόλος της πολιτικής επιρροής στη δημόσια διοίκηση

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452821 409 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κοινωνικό και Ανθρωπιστικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κοσμάς Ιωάννης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αυθίνος Ι., Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Γαργαλιάνος Δ., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΔΠΘ
Παναγιωτόπουλος Δ., ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εργασιακές συγκρούσεις σε δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς: ο ρόλος της πολιτικής επιρροής στη δημόσια διοίκηση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εργασιακές συγκρούσεις σε δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς: ο ρόλος της πολιτικής επιρροής στη δημόσια διοίκηση
Περίληψη:
Συγκρούσεις συμβαίνουν στα περιβάλλοντα όλων των ειδών οργανισμών (κερδοσκοπικούς, μη κερδοσκοπικούς, τοπικούς, εθνικούς, διεθνείς, κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των αθλητικών οργανισμών (Slack & Parrent, 2006), και σε όλα τα επίπεδα διοίκησης (κάθετα, οριζόντια, μέσα στις ομάδες, μεταξύ των ομάδων) (Spector, 2008). Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του ρόλου της πολιτικής επιρροής στη δημόσια διοίκηση και ειδικότερα των εργασιακών συγκρούσεων (conflicts) σε Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς (Δ.Α.Ο.).
Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ποσοτική και ποιοτική μέθοδος. Η ποσοτική είχε σκοπό τον προσδιορισμό του δείγματος που θα συμμετείχε στην ποιοτική έρευνα της μελέτης. Για το σκοπό αυτό, ερωτηματολόγιο, το οποίο ελέγχθηκε για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του, στάλθηκε σε όλους τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Αθηνών. Στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε στο ερώτημα κατά πόσο «οι στόχοι μεταξύ των τμημάτων των Δ.Α.Ο. είναι συμβατοί», όπου οι μη-κάτοχοι θέσης ευθύνης συμφώνησαν στο ότι οι στόχοι μεταξύ των τμημάτων δεν είναι συμβατοί, σε σύγκριση με τους κατόχους θέσεων ευθύνης, οι οποίοι δεν είχαν την ίδια άποψη. Αναφορικά με το φύλο των συμμετεχόντων στην έρευνα, ο έλεγχος t-test έδειξε μία στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση στη δήλωση «τα τμήματα συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους», όπου οι γυναίκες, σε αντίθεση με τους άντρες, θεωρούν ότι η συνεργασία των τμημάτων είναι πιο αρμονική.
Η ποιοτική έρευνα περιλάμβανε ημιδομημένες συνεντεύξεις που συγκροτήθηκαν χρησιμοποιώντας την θεωρία των 5 Ps, την οποία διατύπωσε ο Hayes (2009). Επιλέχθηκαν τέσσερις Δ.Α.Ο. για συνεντεύξεις στελεχών όλων των επιπέδων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν συγκρούσεις στους Δ.Α.Ο., οι οποίες δημιουργούνται από την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των στελεχών που εργάζονται εκεί. Στο 20% αυτών των περιπτώσεων η σύγκρουση είναι ισχυρή και δυσλειτουργική. Ένα σημαντικό εύρημα ήταν ότι πολλές φορές η σύγκρουση δημιουργείται από μία πηγή σύγκρουσης που προσδιορίστηκε ως «ο άνθρωπος δίπλα στον πρόεδρο», ένα πρόσωπο συνήθως εκτός του επίσημου οργανογράμματος του Δ.Α.Ο., το οποίο στηρίζεται από τον πρόεδρο και αναλαμβάνει «αντί αυτού» τη διαχείριση πολιτικών και την υλοποίηση αποφάσεων του οργανισμού. Το συγκεκριμένο γεγονός διαταράσσει την επίσημη οργανωτική δομή, δημιουργεί αίσθημα αδικίας μεταξύ των εργαζόμενων, με αρνητικό αποτέλεσμα όχι μόνο για τους Δ.Α.Ο. και τους υπάλληλούς του, αλλά και τους συμμετέχοντες στα προγράμματα.
Λέξεις-κλειδιά:
Σύγκρουση, Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός, διοικητική δομή, πολιτική επιρροή.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
142
Αριθμός σελίδων:
99
15 - Kοσμάς - 01.12.2016 ΤΕΛΙΚΟ.pdf (10 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο