Ολυμπιακά μετάλλια και κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες :Ολυμπιακοί αγώνες 2004-2008-2012

Διπλωματική Εργασία uoadl:1452908 318 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανωτικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-04-01
Έτος εκπόνησης:
2016
Συγγραφέας:
Κατσούλης Στέλιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βαγενάς Γ., Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Αυθίνος Ι., Καθηγητής, ΣΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Ρόντος Κ., Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ολυμπιακά μετάλλια και κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες :Ολυμπιακοί αγώνες 2004-2008-2012
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ολυμπιακά μετάλλια και κοινωνικο-οικονομικοί δείκτες :Ολυμπιακοί αγώνες 2004-2008-2012
Περίληψη:
Οι σχετικές με την ανάλυση των Ολυμπιακών Αγώνων (Ο.Α.) έρευνες εξετάζουν κυρίως στις χώρες που έχουν κερδίσει μετάλλια. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάλυση της επίδρασης κλασικών και νέων κοινωνικο-οικονομικών δεικτών στην επιτυχία των χωρών στους Ο.Α.
Δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν οι 201 χώρες που συμμετείχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 και οι 204 χώρες που συμμετείχαν στους Ο.Α. του Πεκίνου 2008 και του Λονδίνου 2012. Χρησιμοποιήθηκαν απαραμετρικές αναλύσεις Mann-Whitney και παλινδρομικά μοντέλα Tobit, προκειμένου να διαπιστωθούν οι παράγοντες που διαφοροποιούν τις χώρες που κερδίζουν Ολυμπιακά μετάλλια από αυτές που δεν κερδίζουν και να διευρευνηθούν τυχόν μεταβολές μεταξύ των τριών Ο.Α.
Οι δείκτες πληθυσμός, ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού, αστικός πληθυσμός, ΑΕΠ, κατά κεφαλήν ΑΕΠ, κατά κεφαλήν δαπάνες υγείας, προσδόκιμο ζωής και χρήστες διαδικτύου, βρέθηκαν να εμφανίζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών με και χωρίς Ολυμπιακά μετάλλια. Στα παλινδρομικά μοντέλα που προέκυψαν ο πληθυσμός δεν απέδωσε σημαντική συνεισφορά τους Ο.Α. της του Πεκίνου 2008 και του Λονδίνου 2012, ενώ σταθερές προβλέπουσες για τους τρεις τελευταίους Ο.Α. αποτέλεσαν ο ρυθμός ανάπτυξης του πληθυσμού και το εργατικό δυναμικό.
Ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνικο – οικονομικοί δείκτες επηρεάζουν τα Ολυμπιακά μετάλλια κάθε χώρας φαίνεται να εχει μεταβληθεί από το 2004 μέχρι και το 2012. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αντικαταστάθηκε από το κρατικό ΑΕΠ. Οι πληθυσμιακοί δείκτες αποδείχθηκαν λιγότερο σημαντικοί από τις δαπάνες για την υγεία και την παιδεία. Οι νικήτριες χώρες διέφεραν από τις μη νικήτριες κυρίως στους τομείς του εργατικού δυναμικού, του ρυθμού αύξησης του πληθυσμού, του κρατικού ΑΕΠ, και των δαπανών για την υγεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, Ολυμπιακά μετάλλια, παλινδρόμηση Tobit, Ολυμπιακές χώρες
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
72
Αριθμός σελίδων:
217

Katsoulis_Olympic_Medals_and_socioeconomic_factors_final.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-04-12.