Συνεδρίαση 14η: 18 Ιανουαρίου 1965

Πρακτικά uoadl:151526 366 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση 14η: 18 Ιανουαρίου 1965
Χρονική κάλυψη:
19650118
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Πρόγραμμα Σπουδών
Αιτήσεις – Αναφορές
Υποτροφίες, Αριστεία
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Δικαστικά – Νομικά
Φοιτητικά
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Λοιποί Θεσμοί και Πανεπιστήμιο
Κανονισμοί
Λέξεις-κλειδιά:
Ξένοι και Έλληνες καθηγητές, ανταλλαγή
Διδάκτορες, καθομολόγηση
Ανδρέας Κολίτσης, υποψήφιος διδάκτορας, προφορική δοκιμασία
Βοκοτοπούλου Κραντονέλλη, διδακτορική διατριβή
Εισακτέοι φοιτητές, ορισμός αριθμού
Πανεπιστημιακή Λέσχη
Συμβούλιο Τοπωνυμίων, καθηγητές Γ. Κουρμούλης, Ν. Τωμαδάκης, μέλη
Λατινική, εντολή διδασκαλίας, Λουΐζος Λουϊζίδης
Χρυσούλα Καρδαρά, διατριβή επί υφηγεσία, κρίση, εισηγητής καθηγητής κ. Νικ. Κοντολέων
Νικ. Φίλιππας, διδακτορική διατριβή, κρίση, εισηγητής καθηγητής Κ. Μερεντίτης
Πιστώσεις
Ελληνική Επιτροπή Ιστορικών Επιστημών
Βιέννη, Συνέδριο Ιστορικών Επιστημών
Καθηγητής Κ. Βουρβέρης, έκδοση τιμητικού τόμου από τους φοιτητές του
Πανεπιστήμιο Camperra, Αυστραλία, καθηγητής Trendall, πρόσκληση για διάλεξη
Ι.Κ.Υ., υποτροφίες
Γυμνάσιο Θηλέων Basel, Γυμνασιάρχης, ευχαριστήρια επιστολή
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, συλληπητήριο έγγραφο για θάνατο ομότιμου καθηγητή Γ. Σακελλαρίου
Μετεγγραφές από άλλες Σχολές και Πανεπιστήμια
Άννη Γ. Μαυρομμάτη, υπήκοος Τουρκίας, εγγραφή στο Γαλλικό Τμήμα
Ομογενείς, υπουργικές αποφάσεις
Ιωάννης Βιντάλ, Γάλλος υπήκοος, εγγραφή στην Φιλοσοφική Σχολή
Σύνοδος Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, καθηγητής Γ. Κουρμούλης, εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αθηνών
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας, Περί της χρησιμοποιήσεως της δημοτικής γλώσσας
Μηνιαίες κρατικές επιχορηγήσεις για το Πανεπιστήμιο, έγκριση
Ελεγκτικό Συνέδριο
Νομικός Σύμβουλος Πανεπιστημίου
Εντολές διδασκαλίας, ανάθεση
Ιστορία της Φιλοσοφίας, έδρα, Σταυρούλα Λαμπροπούλου, έκτακτη βοηθός, πρόσληψη
Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, εγγραφές καθ' υπέρβαση
Εγγραφές, μετεγγραφές
Συγγράμματα, εκτύπωση και διάθεση
Επικουρικές έδρες
Οργανισμός Φιλοσοφικής Σχολής
Ε. Παπανούτσος, Γενικός Γραμματέας Ανωτάτης Εκπαίδευσης
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.