Φαρμακοκινητική χημειοεμβολισμού με σφαιρίδια που εκλύουν χημειοθεραπευτικά. Μελέτη σε ΗΚΚ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1519027 492 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Επεμβατική Ακτινολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-05-19
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κιακίδης Θεόδωρος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αικατερίνη Μαλαγάρη, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ακτινολογίας, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αχιλλέας Χατζηιωάννου, Καθηγητής Ακτινολογίας, Ιατρική , ΕΚΠΑ
Ευθυμία Αλεξοπούλου , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινολογίας ,Ιατρική, Ε.Κ.Π.Α
Πρωτότυπος Τίτλος:
Φαρμακοκινητική χημειοεμβολισμού με σφαιρίδια που εκλύουν χημειοθεραπευτικά. Μελέτη σε ΗΚΚ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Περίληψη:
Σκοπός της μελέτης
Η μελέτη εξετάζει την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την
φαρμακοκινητική του χημειοεμβολισμού με εμποτισμένα σφαιρίδια μεγέθους ≤ 100μm για ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα .
Υλικά και μέθοδοι
Στην μελέτη πραγματοποιήθηκε χημειοεμβολισμός με φορτισμένα με
δοξορουβικίνη, αρχικά σε 19 και μεταγενέστερα σε 52 ασθενείς , με
διαβάθμιση του μεγέθους (τόσο του όγκου, όσο και των σφαιριδίων) ,
καθώς και διαβάθμιση της δόσης του φαρμάκου (150 ή 100 mg
δοξορουβικίνης). Η μελέτη συνεχίζεται.
Αποτελέσματα
Η μέση διάμετρος των όγκων ήταν 7.28±2.09 cm (εύρος 4-12) και
κατανομή κυρίαρχη/πολλαπλή 51.9/48.1 % Είκοσι πέντε ασθενείς
απετέλεσαν την ομάδα χαμηλής δόσης και είκοσι επτά την 2η ομάδα
υψηλότερης φόρτισης . Τρείς ασθενείς (5.7 %) της ομάδας υψηλής
φόρτισης παρουσίασαν χολική βλάβη .Ο μέσος όρος της μέγιστης
συγκέντρωσης δοξορουβικίνης στο πλάσμα Cmax±SD ήταν 284.9±276.2
ng/mL για την υψηλή δόση και 108.5±77.6 ng/mL για την χαμηλή δόση φόρτισης (p<0.001). Σύμφωνα με τα κριτήρια mRECIST, η συνολική
αντικειμενική ανταπόκριση μετά από δύο συνεδρίες έφτασε σε 61.22
και 63.82 % σε έξι μήνες. Σημειώνεται ότι μετά την δεύτερη συνεδρία παρατηρήθηκε ολική ανταπόκριση του όγκου στόχου (CR) σε ποσοστό 28.57% και διατηρήθηκε στο 23.40 % στους έξι μήνες .
Στην ποσοστά τοπικής ανταπόκρισης δεν παρατηρήθηκαν στατιστικές
διαφορές μεταξύ των ομάδων υψηλής και χαμηλής φόρτισης .
Η ολική επιβίωση (OS) σε 6 μήνες , 1, 2 χρόνια ήταν 98.08, 92.3, και
88.46 αντίστοιχα. Η ολική επιβίωση και η επιβίωση ελεύθερης
υποτροπής δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων.
Συμπεράσματα
α)Τα μικροσφαιρίδια διαμέτρου κάτω των 100 μικρόμετρων
επιτυγχάνουν υψηλό ποσοστό τοπικής ανταπόκρισης και
μεσοπρόθεσμης επιβίωσης
β) Η υψηλή φόρτιση τους με φάρμακο όχι μόνο δεν έχει κλινικό όφελος
(δεν προσφέρει μεγαλύτερη νέκρωση του όγκου), αλλά σχετίζεται με
συχνότερη τοξικότητα στο χοληφόρο δέντρο (διάταση χοληφόρων) . Η
υψηλή φόρτιση προκαλεί μεγάλη και γρήγορη απελευθέρωση του
χημειοθεραπευτικού στο ιονικό περιβάλλον της αιματικής κυκλοφορίας
, ιδίως όταν χρησιμοποιούμε τα σφαιρίδια μικρότερης διαμέτρου. Κατά συνέπεια , τα μικρά σφαιρίδια δεν πρέπει vα φορτίζονται με μεγάλη
δόση δοξορουβικίνης.
γ) Τα μικρότερα σφαιρίδια οδηγούν σε μακρότερη επιβίωση.
δ) Περισσότεροι ασθενείς απαιτούνται για περαιτέρω συμπεράσματα πέρα των όσων έχουν περιληφθεί στη δημοσίευση αναφοράς
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Φαρμακοκινητική, Δοξορουβικίνη, Εμβολικά σφαιρίδια, Χημειοθεραπευτικά, Ηπατοκυτταρικός καρκίνος, ΗΚΚ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
127
Αριθμός σελίδων:
98

KIAKIDIS_THEODOROS_MSc.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.