Παράγοντες της σχολικής ηγεσίας που συντελούν στην ενδυνάμωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1643082 371 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-01
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
ΚΛΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών,
Επιβλέπουσα,
Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος,
Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Μέλος,
Μπαμπάλης Θωμάς, Αναπληρ. Καθηγητής ΕΚΠΑ,
Παπαδάτος Ιωάννης, Ομ. Καθηγητής ΕΚΠΑ,
Βουδούρη Αγγελική, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ,
Σούλης Σπυρίδων, Αναπληρ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράγοντες της σχολικής ηγεσίας που συντελούν στην ενδυνάμωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράγοντες της σχολικής ηγεσίας που συντελούν στην ενδυνάμωση εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης
Περίληψη:
Η σχολική ηγεσία και η σχολική ενδυνάμωση αποτελούν δύο από τα
σημαντικότερα θέματα της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. Η επισκόπηση της
βιβλιογραφίας, που αναφέρεται στη σχολική ηγεσία καθιστά προφανές ότι αυτή, σε
αρκετές περιπτώσεις, ταυτίζεται με τη θέση του διευθυντή ως του σημαντικότερου
συντελεστή για την ενδυνάμωση του σχολείου (Dufour & Marzano, 2011. Hoy &
Miskel, 2013. Θεοφιλίδης, 2012. Σαΐτης, 2008).
Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών
γενικής και ειδικής αγωγής στον χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφορικά με
τους παράγοντες της σχολικής ηγεσίας, τα χαρακτηριστικά και τις πρακτικές του
σχολικού ηγέτη που συνδέονται με τη διαμόρφωση ή/και προαγωγή της ενδυνάμωσης
των εκπαιδευτικών. 536 εκπαιδευτικοί γενικής και 147 ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης (683 συνολικά) από τις 13 περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας
απάντησαν σε ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από: α) 18 αυτοσχέδιες ερωτήσεις
σχετικές με δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, β) την Κλίμακα Ενδυνάμωσης των
Εκπαιδευτικών (School Participant Empowerment Scale - Short & Rinehart, 1992), η
οποία αναφέρεται στις έξι διαστάσεις της ενδυνάμωσης: συμμετοχή στις διαδικασίες
λήψης αποφάσεων, επαγγελματική ανάπτυξη, κύρος-επαγγελματικός σεβασμός,
αυτο-αποτελεσματικότητα, επαγγελματική αυτονομία και επιρροή στη σχολική ζωή,
γ) τρεις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου αναφορικά με τα Χαρακτηριστικά του σχολικού
διευθυντή που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών (Inventory of
Principals’ Characteristics that Contribute to Teacher Empowerment, IPCCTE - Blase
& Blase, 2001) και δ) την Κλίμακα Διερεύνησης Διοικητικών Πρακτικών
(Managerial Practices Survey, Yukl, 2012), που περιλαμβάνει 60 ηγετικές
συμπεριφορές/πρακτικές των διευθυντών, οι οποίες αρχικά ταξινομούνται σε 15
διαφορετικές ομάδες διοικητικών πρακτικών και στη συνέχεια σε 4 μετα-κατηγορίες
ηγετικής συμπεριφοράς: την ηγεσία προσανατολισμένη στο έργο, την ηγεσία
προσανατολισμένη στις σχέσεις, την ηγεσία προσανατολισμένη στην αλλαγή και την
εξωτερική ηγεσία.
Τα ευρήματα έδειξαν υψηλό βαθμό συμφωνίας όλων των εκπαιδευτικών ως
προς τις έξι διαστάσεις της σχολικής ενδυνάμωσης και μέτριες έως ισχυρές θετικές
συσχετίσεις μεταξύ της ενδυνάμωσης και καθεμιάς από τις 6 διαστάσεις της και των
4 μετα-κατηγοριών ηγεσίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ειδική Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
ενδυνάμωση εκπαιδευτικών, διευθυντής σχολείου, σχολική ηγεσία, λήψη απόφασης, επαγγελματική ανάπτυξη, κύρος, αυτο αποτελεσματικότητα, αυτονομία, επιρροή
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
525
Αριθμός σελίδων:
379

Διατριβή Κλάδης_Διορθωμένη_05.06.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.