Μαθηματικοποίηση των εξηγήσεων στό μάθημα των μαθηματικών: ο ρόλος των συμβόλων

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1660087 277 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Βιβλιοθήκη Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-09
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σκαφτούρου Ευφροσύνη
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Επιβλέπουσα : Μπούφη Ανδρονίκη.Καθηγήτρια ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Εξεταστική Επιτροπή : Νάκας Αθανάσιος .Ομότιμος Καθηγητής ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Μπαραλής Γεώργιος.Αναπλ.Καθηγητής ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Βουδούρη Αγγελική.Καθηγήτρια ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Βρεττός Ιωάννης.Καθηγητής ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Μπαμπάλης Θωμάς.Αναπλ.Καθηγητής ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Καλαβάσης Φραγκίσκος.Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μαθηματικοποίηση των εξηγήσεων στό μάθημα των μαθηματικών: ο ρόλος των συμβόλων
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μαθηματικοποίηση των εξηγήσεων στο μάθημα των μαθηματικών : ο ρόλος των συμβόλων
Περίληψη:
Η διδακτορική διατριβή μελετά τον τρόπο που θα μπορούσαν οι
συμβολισμοί των κλασμάτων που χρησιμοποιούν οι μαθητές, να
εντάσσονται σε μια διδακτική ακολουθία ώστε να προωθείται η οικοδόμηση
μιας ώριμης αντίληψης του κλάσματος στη βάση των άτυπων γνώσεων των
παιδιών. Από γνωστικής και διδακτικής πλευράς τα κλάσματα
συγκαταλέγονται στις πιο πολύπλοκες έννοιες του αναλυτικού
προγράμματος του Δημοτικού Σχολείου. Παρά τις ερευνητικές προσπάθειες
που έχουν γίνει, παραμένει μεγάλη η δυσαρέσκεια όσον αφορά τα επίπεδα
κατανόησης του τρόπου που θα μπορούσαν οι μαθητές να στηριχτούν ώστε
να κατασκευάσουν τα κλάσματα με ουσιαστικό τρόπο. Επομένως, κύριος
σκοπός της διατριβής αποτελεί η συνεισφορά της στην κάλυψη αυτής της
ανάγκης εστιάζοντας στη μελέτη του ρόλου των συμβολικών
αναπαραστάσεων και της συμβολής τους στην ανάπτυξη κατανόησης των
κλασμάτων. Η διατριβή τοποθετεί τη βαθιά κατανόηση των κλασμάτων στο
πλαίσιο της αναλογικότητας και τα κεντρικά ερωτήματά της αφορούν στους
σκοπούς μάθησης και στον σχεδιασμό κατάλληλων στηριγμάτων μάθησης
για την ανάπτυξη της κατανόησης των κλασμάτων στο πλαίσιο της
αναλογικότηταςΟι θεωρίες που προσανατόλισαν την προσέγγιση της μελέτης των
ερευνητικών ερωτημάτων ήταν η Ρεαλιστική Θεωρία Μαθηματικής
Εκπαίδευσης και το Πλαίσιο Αναδυόμενης Οπτικής. Η μεθοδολογία έρευνας
που επιλέχθηκε, είναι η μεθοδολογία της Έρευνας Σχεδιασμού. Το βασικό
μεθοδολογικό εργαλείο της Έρευνας Σχεδιασμού είναι η διεξαγωγή ενός
διδακτικού πειράματος σε τάξη σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση του
πειράματος περιέλαβε τη διαμόρφωση μιας υποθετικής τροχιάς μάθησης
των κλασμάτων στο πλαίσιο της αναλογικότητας με βάση τις αρχικές
δυνατότητες των μαθητών της τάξης του πειράματος και την ανασκόπηση
της σχετικά μικρής βιβλιογραφίας αναφορικά με την αλληλοσύνδεση των
κλασμάτων και της αναλογικής σκέψης. Τα μονοπάτια του ισοτεμαχισμούκαι των ανάλογων καταστάσεων σε προβλήματα δίκαιης μοιρασιάς
θεωρήθηκαν ικανά να στηρίξουν την προοδευτική μαθηματικοποίηση των
κλασμάτων στο πλαίσιο της αναλογικότητας σε μια τάξη Ε’ δημοτικού ενός
σχολείου στο κέντρο της Αθήνας με 23 μαθητές (10 αγόρια και 13 κορίτσια).
Ο πειραματισμός στην τάξη (δεύτερη φάση) κράτησε 2 ½ μήνες (Ιανουάριος
– Μάρτιος 2005: 40 μαθήματα) και αφορούσε διδακτικές αποφάσεις με βάση
την πρόοδο των μαθητών και σε σχέση με τα μέσα στήριξης για την
προώθηση της μαθηματικής εξέλιξης της τάξης. Η αναδρομική ανάλυση του
πειράματος (τρίτη φάση του πειράματος) πρόβαλε ότι παρά την
περιορισμένη επίδρασή της, η μελέτη σχεδιασμού της διατριβής θα μπορούσε
να αποτελέσει μία συνεισφορά στην ερευνητική βιβλιογραφία. Ξεκαθαρίζει
ως ένα βαθμό κάποιες από τις γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζονται οι
μαθητές για να κατανοούν το κλάσμα στο πλαίσιο της αναλογικότητας και
περιγράφει ένα σχέδιο στήριξής τους για την ανάπτυξη κατανόησης.
Ειδικότερα, καθορίζει στηρίγματα για τη μάθηση των μαθητών και δείχνει
για ποιον λόγο και με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Μαθηματικά
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Μαθηματικά
Λέξεις-κλειδιά:
προοδευτική μαθηματικοποίηση; διδασκαλία των κλασμάτων στο πλαίσιο
της αναλογικότητας; το κλάσμα ως σχέση λόγου; το κλάσμα ως ρυθμός;
Ρεαλιστική Θεωρία Μαθηματικής Εκπαίδευσης; Πλαίσιο Αναδυόμενης
Οπτικής; Έρευνα Σχεδιασμού; διδακτικό πείραμα σε τάξη; μονοπάτι
ισοτεμαχισμού; μονοπάτι ανάλογων καταστάσεων; βελτίωση της ποιότητας
της Μαθηματικής Εκπαίδευσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
64
Αριθμός σελίδων:
150

Διδακτορικό Σκαφτούρου Ευφροσύνης.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.