Ποιότητα ζωής ασθενών με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο υποβληθέντων σε αγγειοπλαστική η αορτοστεφανιαία παράκαμψη

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665021 395 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Καρδιολογική Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-09
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Λυτρίβη Μεταξία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τσιάμης Ελευθέριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Αθηνών
Κυρίτση Ελένη, Καθηγήτρια, ΑΤΕΙ Αθηνών
Τούσουλης Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιότητα ζωής ασθενών με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο υποβληθέντων σε αγγειοπλαστική η αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ποιότητα ζωής ασθενών με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο υποβληθέντων σε αγγειοπλαστική η αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Περίληψη:
Εισαγωγή
Η στεφανιαία νόσος είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες. Η πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος αντιμετωπίζεται είτε με PCI είτε με CABG. Υπάρχουν πολλές μελέτες την τελευταία δεκαετία που συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα των δύο τεχνικών ανάλογα με τον πληθυσμό της έρευνας. Οι περισσότερες μελέτες εστιάζουν στη θνητότητα και θνησιμότητα του πληθυσμού που υποτιμούν την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών.

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο υποβληθέντων σε Διαδερμική Αγγειοπλαστική ή σε Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη.

Υλικό και Μέθοδος:
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν διακόσιοι (200) ασθενείς, που νοσηλεύτηκαν στο ΓΝ.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», πάσχοντες από πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο και οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε θεραπευτική διαδικασία επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου, είτε με(PCI), είτε με (CABG).
Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση της κλίμακας ποιότητας ζωής, Επισκόπηση υγείας SF -36 μετά από τηλεφωνική συνέντευξη με τους ίδιους τους ασθενείς. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2015 έως και τον Σεπτέμβριο του 2016. Κριτήριο επιλογής του δείγματος ήταν να υπάρχει βλάβη σε πάνω από δύο αγγεία.
Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση 22.

Αποτελέσματα:
Οι ασθενείς πού υποβλήθηκαν σε CABG δηλώνουν υψηλότερη ποιότητα ζωής στις διαστάσεις Μεταβολή Υγείας (p=0.038) και Γενική Υγεία (p=0.041) ενώ οι ασθενείς με PCI δηλώνουν υψηλότερη ποιότητα στη διάσταση Ρόλος Σωματικός (p=0.025). Ο ανδρικός πληθυσμός του δείγματος έδωσε θετικότερες απαντήσεις στις περισσότερες από τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής (Ρόλος Σωματικός p=0,023, Ζωτικότητα p<0,001, Κοινωνική λειτουργικότητα p=0,002, Ρόλος Συναισθηματικός p=0,001, Ψυχική υγεία p=0,001). Η ψυχική υγεία των έγγαμων παρουσιάζεται καλύτερη από αυτή των άγαμων-χήρων (p=0.02). Οι ασθενείς με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο έχουν καλύτερη σωματική λειτουργικότητα (p=0.038). Οι ασθενείς με λιγότερα πάσχοντα αγγεία είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής σε τέσσερις από τις οκτώ διαστάσεις (Σωματική λειτουργικότητα p=0,009, Ζωτικότητα p<0,001, Ρόλος Συναισθηματικός p=0,008, Ψυχική υγεία p=0,002). Οι ασθενείς με πρόσφατη έναρξη της νόσου είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής στις περισσότερες από τις διαστάσεις της (Ρόλος Σωματικός p=0,038, Ζωτικότητα p=0,009, Σωματικός πόνος p=0,015, Κοινωνική λειτουργικότητα p=0,032, Ψυχική υγεία p=0,004).

Συμπεράσματα:
Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι διάφοροι κοινωνικοδημογραφικοί και κλινικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να λαμβάνει σοβαρά αυτές τις παραμέτρους και να παρεμβαίνει ανάλογα.
Εισαγωγή
Η στεφανιαία νόσος είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου στις ανεπτυγμένες χώρες. Η πολυαγγειακή στεφανιαία νόσος αντιμετωπίζεται είτε με PCI είτε με CABG. Υπάρχουν πολλές μελέτες την τελευταία δεκαετία που συγκρίνουν τα πλεονεκτήματα των δύο τεχνικών ανάλογα με τον πληθυσμό της έρευνας. Οι περισσότερες μελέτες εστιάζουν στη θνητότητα και θνησιμότητα του πληθυσμού που υποτιμούν την ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών.

Σκοπός:
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο υποβληθέντων σε Διαδερμική Αγγειοπλαστική ή σε Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη.

Υλικό και Μέθοδος:
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν διακόσιοι (200) ασθενείς, που νοσηλεύτηκαν στο ΓΝ.Α.«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», πάσχοντες από πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο και οι οποίοι είχαν υποβληθεί σε θεραπευτική διαδικασία επαναιμάτωσης του μυοκαρδίου, είτε με(PCI), είτε με (CABG).
Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με τη συμπλήρωση της κλίμακας ποιότητας ζωής, Επισκόπηση υγείας SF -36 μετά από τηλεφωνική συνέντευξη με τους ίδιους τους ασθενείς. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2015 έως και τον Σεπτέμβριο του 2016. Κριτήριο επιλογής του δείγματος ήταν να υπάρχει βλάβη σε πάνω από δύο αγγεία.
Όλες οι στατιστικές αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο SPSS έκδοση 22.

Αποτελέσματα:
Οι ασθενείς πού υποβλήθηκαν σε CABG δηλώνουν υψηλότερη ποιότητα ζωής στις διαστάσεις Μεταβολή Υγείας (p=0.038) και Γενική Υγεία (p=0.041) ενώ οι ασθενείς με PCI δηλώνουν υψηλότερη ποιότητα στη διάσταση Ρόλος Σωματικός (p=0.025). Ο ανδρικός πληθυσμός του δείγματος έδωσε θετικότερες απαντήσεις στις περισσότερες από τις διαστάσεις της ποιότητας ζωής (Ρόλος Σωματικός p=0,023, Ζωτικότητα p<0,001, Κοινωνική λειτουργικότητα p=0,002, Ρόλος Συναισθηματικός p=0,001, Ψυχική υγεία p=0,001). Η ψυχική υγεία των έγγαμων παρουσιάζεται καλύτερη από αυτή των άγαμων-χήρων (p=0.02). Οι ασθενείς με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο έχουν καλύτερη σωματική λειτουργικότητα (p=0.038). Οι ασθενείς με λιγότερα πάσχοντα αγγεία είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής σε τέσσερις από τις οκτώ διαστάσεις (Σωματική λειτουργικότητα p=0,009, Ζωτικότητα p<0,001, Ρόλος Συναισθηματικός p=0,008, Ψυχική υγεία p=0,002). Οι ασθενείς με πρόσφατη έναρξη της νόσου είχαν καλύτερη ποιότητα ζωής στις περισσότερες από τις διαστάσεις της (Ρόλος Σωματικός p=0,038, Ζωτικότητα p=0,009, Σωματικός πόνος p=0,015, Κοινωνική λειτουργικότητα p=0,032, Ψυχική υγεία p=0,004).

Συμπεράσματα:
Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι διάφοροι κοινωνικοδημογραφικοί και κλινικοί παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να λαμβάνει σοβαρά αυτές τις παραμέτρους και να παρεμβαίνει ανάλογα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα, Αγγειοπλαστική, Νόσος, Αορτοστεφανιαία παράκαμψη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
109
Αριθμός σελίδων:
84
Metaxia Lytrivi master .pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο