Σύνθεση δισυσταδικών τριπολυμερών πολυ(αιθυλενοξειδίου)-b-πολυ(L-ιστιδίνη-co-L-αλανίνη) και μελέτη της επίδρασης της L-αλανίνης στη συσσωμάτωση και την δευτεροταγή δομή.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1665210 489 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Επιστήμη Πολυμερών και Εφαρμογές της
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-12
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σταυρουλάκη Δήμητρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιατρού Ερμόλαος, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πιτσικάλης Μαρίνος, Καθηγητής , Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Σακελλαρίου Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύνθεση δισυσταδικών τριπολυμερών πολυ(αιθυλενοξειδίου)-b-πολυ(L-ιστιδίνη-co-L-αλανίνη) και μελέτη της επίδρασης της L-αλανίνης στη συσσωμάτωση και την δευτεροταγή δομή.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύνθεση δισυσταδικών τριπολυμερών πολυ(αιθυλενοξειδίου)-b-πολυ(L-ιστιδίνη-co-L-αλανίνη) και μελέτη της επίδρασης της L-αλανίνης στη συσσωμάτωση και την δευτεροταγή δομή.
Περίληψη:
Στην παρούσα ερευνητική εργασία παρουσιάζεται η σύνθεση μίας σειράς υβριδικών πολυπεπτιδικών συμπολυμερών του τύπου PEO-b-P(His-co-Ala) με διαφορετικά ποσοστά κατά mol 10%, 20%, 40% Ala/His, καθώς και του δισυσταδικού συμπολυμερούς PEO-b-PAla. Η σύνθεση των πολυμερών πραγματοποιήθηκε μέσω πολυμερισμού διάνοιξης δακτυλίου των αντίστοιχων προστατευμένων Ν-καρβοξυ ανυδριτών (μονομερή), με χρήση αμινο-τελικού πολυ(αιθυλενοξειδίου) (m-PEO-NH2) ως μακροαπαρχητή. Για τη σύνθεση των Ν-καρβοξυ ανυδριτών των α-αμινοξέων, τον καθαρισμό των διαλυτών, αλλά και για τη λήψη καλά καθορισμένων πολυμερών, χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές υψηλού κενού, εξασφαλίζοντας υψηλή καθαρότητα στο σύστημα. Η επιτυχής σύνθεση των πολυμερών επιβεβαιώθηκε με τις τεχνικές της χρωματογραφίας αποκλεισμού μεγεθών (SEC), του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (1Η-NMR) και της φασματοσκοπίας υπερύθρου (FT-IR). Επιπλέον μελετήθηκε η εξάρτηση της δευτεροταγούς δομής των πολυπεπτιδίων από το pH και τη θερμοκρασία με την τεχνική του κυκλικού διχρωϊσμού (CD). Τέλος, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της δυναμικής (DLS) και της στατικής (SLS) σκέδασης φωτός, προκειμένου να μελετηθεί η ικανότητα αυτοοργάνωσης και το μέγεθος των συντιθέμενων πολυπεπτιδίων. Τα αμφίφιλα συμπολυμερή του τύπου PEO-b-P(His-co-Ala) έχουν την ικανότητα να αυτο-οργανώνονται σε υδατικά διαλύματα και να σχηματίζουν μικκυλιακές δομές σε νανοκλίμακα. Το εξωτερικό υδρόφιλο κέλυφος των νανοδομών αποτελείται από τις αλυσίδες του PEO, ενώ ο pH-αποκρινόμενος πυρήνας αποτελείται από την PHis και την PAla. Η PAla χρησιμοποιήθηκε ως υδρόφοβο συστατικό. Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία εν δυνάμει καινοτόμων συστημάτων μεταφοράς φαρμάκων, που θα χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές στοχευμένης και ελεγχόμενης αποδέσμευσης στα καρκινικά κύτταρα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά:
πολυπεπτίδια, πολυμερισμός διάνοιξης δακτυλίου, Ν-καβοξυ ανυδρίτες, δευτεροταγής δομή, μεταφορά φαρμάκων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
99
Αριθμός σελίδων:
165