Το διοικητικό-οργανωτικό προφίλ (διερεύνηση ετοιμότητας) των Ελληνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών σύμφωνα με τη διοίκηση ολικής ποιότητας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1666120 394 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργανωτικό πεδίο
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-01
Έτος εκπόνησης:
2011
Συγγραφέας:
Καραστάθης Δημήτριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αυθίνος Ι., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΕΚΠΑ
Γαργαλιάνος Δ., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ
Θεοδωράκης Ν, Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το διοικητικό-οργανωτικό προφίλ (διερεύνηση ετοιμότητας) των Ελληνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών σύμφωνα με τη διοίκηση ολικής ποιότητας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το διοικητικό-οργανωτικό προφίλ (διερεύνηση ετοιμότητας) των Ελληνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών σύμφωνα με τη διοίκηση ολικής ποιότητας
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να διερευνήσει τις υφιστάµενες
προϋποθέσεις για την εισαγωγή της έννοιας της διοικητικής αριστείας στον Ελληνικό
αθλητισµό. Σκοπός της ήταν να παρουσιάσει, το διοικητικό-οργανωτικό προφίλ των
Ελληνικών Αθλητικών Οµοσπονδιών (ΕΑΟ), µέσα από το πρίσµα της ∆ιοίκησης
Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ). Για να διαπιστωθεί η ετοιµότητα εφαρµογής των
διαδικασιών διοικητικής αριστείας στις ΕΑΟ διαµορφώθηκε ειδικά για τους
αθλητικούς οργανισµούς το «Ερωτηµατολόγιο ∆ιοικητικής Αριστείας», το οποίο
βασίστηκε στο European Foundation of Quality Management (EFQM) Excellence
Model (µοντέλο αριστείας).
Το δείγµα προήλθε από µέλη διοικητικών συµβουλίων (∆.Σ), στελέχη (∆/ντές
Προϊστάµενοι) και υπαλλήλους 18 ΕΑΟ που έλαβαν µέρος στην έρευνα. Τα δεδοµένα
συλλέχθηκαν µέσω ερωτηµατολόγιου που βασίστηκε στο EFQM Excellence Model της
∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας. Για την ανάλυση των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε
περιγραφική στατιστική, πολλαπλή ανάλυση διακύµανσης, ανάλυση διακύµανσης και
έλεγχος t.
Παρουσιάστηκε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των αντιλήψεων των µελών των
∆.Σ. και των ∆/ντων - Προϊσταµένων µε τους Υπαλλήλους των ΕΑΟ, στα 9 κριτήρια
του µοντέλου διοικητικής αριστείας («Ηγεσία», «Ανθρώπινο ∆υναµικό», «Πολιτική &
Στρατηγική», «Προµηθευτές-Χορηγοί-Πόροι», «∆ιαδικασίες», «Αποτελέσµατα
Αριστείας στο Ανθρώπινο ∆υναµικό», «Αποτελέσµατα Αριστείας στο κοινό»,
«Αποτελέσµατα Αριστείας στην Κοινωνία», «Κύρια Αποτελέσµατα Απόδοσης»). Tο
µέγεθος των ΕΑΟ (µεγάλες, µεσαίες, µικρές) επίσης αποτέλεσε σηµείο διαφοροποίησης
στις αντιλήψεις του ανθρώπινου δυναµικού τους σε 2 από τα 9 κριτήρια («Ηγεσία»,
«Πολιτική & Στρατηγική»). Αντίθετα το είδος των αθληµάτων που καλλιεργούν οι ΕΑΟ
(ατοµικά-οµαδικά), δεν ήταν σηµείο διαφοροποίησης στις αντιλήψεις των
συµµετεχόντων στην έρευνα.
Με βάση τα δεδοµένα της παρούσας µελέτης, στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή, είναι
δύσκολο να εφαρµοστεί ένα πρόγραµµα διοικητικής αριστείας στις ΕΑΟ εάν πρώτα δεν
επιτευχθεί µία κοινή αντίληψη και αποδοχή ως προς αυτό, από όλους τους
εµπλεκόµενους.
Το στοιχείο αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση διαδικασίας Ολικής
Ποιότητας, η οποία σαφώς αποτελεί στρατηγική επιλογή της ανώτατης διοίκησης
(∆ερβιτσιώτης, 2005), αλλά είναι δυνατή µόνο όταν έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα µέλη
του οργανισµού, ανεξάρτητα της ιεραρχίας, αφού αποσκοπεί στη δηµιουργία µιας
οργανωτικής κουλτούρας, όπου το κάθε µέλος της επιχείρησης είναι υπεύθυνο για το κοινό
τελικό αποτέλεσµα της ποιότητας (Τσιότρας, 2002).
Λέξεις-κλειδιά:
ποιότητα, διοίκηση, οργάνωση, Ελληνικές Αθλητικές Οµοσπονδίες
(ΕΑΟ), ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ), Αριστεία, European Foundation of Quality Management (EFQM)
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
136
Αριθμός σελίδων:
203
Σημειώσεις:
Η διατριβή έχει κατατεθεί σε έντυπη μορφή στη βιβλιοθήκη της ΣΕΦΑΑ
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.