Τρισδιάστατη δοσιμετρία ακτινοθεραπευτικών εφαρμογών με χρήση χημικών δοσιμέτρων - οπτικής υπολογιστικής τομογραφίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:1668164 537 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-16
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Χατωνίδης Βασίλης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Παπαγιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παντελής Καραΐσκος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κωνσταντίνος Λουκάς, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τρισδιάστατη δοσιμετρία ακτινοθεραπευτικών εφαρμογών με χρήση χημικών δοσιμέτρων - οπτικής υπολογιστικής τομογραφίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τρισδιάστατη δοσιμετρία ακτινοθεραπευτικών εφαρμογών με χρήση χημικών δοσιμέτρων - οπτικής υπολογιστικής τομογραφίας
Περίληψη:
Η εργασία επικεντρώνεται στην πειραματική δοσιμετρική επιβεβαίωση πλάνου βραχυθεραπείας επιφανειακού όγκου με χρήση ραδιοχρωμικών δοσιμέτρων, με την μέθοδο της οπτικής υπολογιστικής τομογραφίας (OCT). Περιγράφονται λεπτομερώς οι βασικές ιδιότητες ενός οπτικού σαρωτή Vista™ σε συνδυασμό με τα gel δοσίμετρα TrueView™. Για τη βαθμονόμηση των δοσιμέτρων χρησιμοποιήθηκε δέσμη ηλεκτρονίων 18 MeV και μέγεθος πεδίου 5 cm × 5 cm. Υπολογίσθηκε η γραμμική σχέση μεταξύ της μεταβολής των τιμών οπτικής εξασθένισης και της δόσης. Η χορήγηση του πλάνου ακτινοβόλησης στο δοσίμετρο πραγματοποιήθηκε με σύστημα HDR αυτόματης μεταφόρτισης εξοπλισμένο με πηγή 192Ir. Κατά την οπτική σάρωση των ακτινοβολημένων δοσιμέτρων ελήφθησαν 512 προβολές. Η ανάλυση ανακατασκευής ήταν 0.5 mm στο επίπεδο, με σταθερό διαχωρισμό τομής των 0.5 mm. Οι μετρήσεις απορρόφησης παρουσίασαν διαταραχές οι οποίες προκλήθηκαν από διαφυγόν φως μέσα στο σύστημα και δημιούργησαν ψευδοδομές κατά την ανασύσταση. Όλες οι εικόνες DICOM φορτώθηκαν στο λογισμικό polyGeVero® για χωρική συνταύτιση και ανάλυση. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ των μετρήσεων της δόσης στο gel και τον υπολογισμό αυτής από το TPS με χρήση των δύο ενσωματωμένων αλγορίθμων δοσιμετρίας, TG-43 και ACE. Για τη σύγκριση έγινε χρήση ποιοτικών και ποσοτικών εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων του προφίλ δόσης, της υπέρθεσης ισοδοσιακών καμπυλών, των ιστογραμμάτων δόσης-όγκου καθώς και των χαρτών γάμμα (ολικών και τοπικών) με κριτήρια αποδοχής τα 5 % διαφορά στη δόση και 2 mm απόσταση για συμφωνία. Ο αλγόριθμος ACE επέδειξε γενικά καλύτερη συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα από ότι ο αλγόριθμος που βασίζεται στον φορμαλισμό TG-43. Η κατανομή του δείκτη γάμμα για τη σύγκριση μεταξύ των υπολογισμών του ACE και των πειραματικών αποτελεσμάτων παρουσίασαν συμφωνία (γ<1) στο μεγαλύτερο μέρος του όγκου του δοσιμέτρου. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι περιοχές εντός λίγων χιλιοστών από τα τοιχώματα του δοσιμέτρου λόγω ψευδοδομών καθώς και περιοχές χαμηλής δόσης και χαμηλής χωρικής βαθμίδας δόσης μακριά από τις θέσεις της πηγής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βραχυθεραπεία, Δοσιμετρία, Επιβεβαίωση, Ραδιοχρωμικό gel, Οπτική Υπολογιστική Τομογραφία, Πλάνο θεραπείας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
141

Vasilis Chatonidis Master.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.