Η διάκριση της ομιλίας σε βαρήκοα κωφά άτομα με κοχλιακό εμφύτευμα

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1692291 295 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τομέας Χειρουργικής
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-06-30
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γεραμάς Ιωάννης
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Θωμάς Νικολόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μιλτιάδης Τσαλιγόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Γιωτάκης, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σταύρος Κορρές. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παύλος Μαραγκουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αλέξανδρος Δελίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ευθύμιος Κυροδήμος, Επίκουρος Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διάκριση της ομιλίας σε βαρήκοα κωφά άτομα με κοχλιακό εμφύτευμα
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διάκριση της ομιλίας σε βαρήκοα κωφά άτομα με κοχλιακό εμφύτευμα
Περίληψη:
Σκοπός μελέτης

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αξιολόγηση της ακουστικής ανίχνευσης και αντίληψης των βαρήκοων ‐ κωφών ασθενών μετά την κοχλιακή εμφύτευση.

Υλικό και μέθοδος

Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν 123 τυχαιοποιημένοι ασθενείς (57 άνδρες και 66 γυναίκες ηλικίας από 6 μέχρι και 82 ετών) οι οποίοι χωρίστηκαν σε 4 κατηγορίες:

Κατηγορία I: ενήλικες μεταγλωσσικά βαρήκοοι ‐ κωφοί
Κατηγορία II: παιδιά σχολικής ηλικίας από 6 έως 16 ετών
Κατηγορία III: παιδιά σχολικής ηλικίας από 6 έως 16 ετών με συνοδά νευρολογικά προβλήματα
Κατηγορία IV: ενήλικες προγλωσσικά βαρήκοοι ‐ κωφοί, που υποβλήθηκαν σε κοχλιακή εμφύτευση αργότερα, οι οποίοι πριν το χειρουργείο χρησιμοποιούσαν κάποιο ακουστικό βοήθημα, κάνοντας χρήση του προφορικού λόγου

Όλοι οι εξεταζόμενοι είχαν υποβληθεί σε κοχλιακή εμφύτευση τουλάχιστον δύο χρόνια πριν από την ημερομηνία εξέτασης τόσο στο Κέντρο Κοχλιακών Εμφυτεύσεων της Β’ ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής του Νοσοκομείου “ΑΤΤΙΚΟΝ” όσο και στην Α’ Πανεπιστημιακή ΩΡΛ Κλινική του Νοσοκομείου “ΑΧΕΠΑ”.
Για τη διεξαγωγή των μετρήσεων στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήσαμε την τονική ακοομετρία ελευθέρου πεδίου, τη δοκιμασία διάκρισης δισύλλαβων λέξεων / προτάσεων της ομιλητικής ακοομετρίας στην ελληνική γλώσσα (με τη χρήση ψηφιακού δίσκου και ζωντανά με τη βοήθεια λογοθεραπευτή) σε ένταση ακρόασης 65 dB HL.
Για την καταγραφή της πραγματικής συνεισφοράς του κοχλιακού εμφυτεύματος στην καθημερινή ζωή των ασθενών μας μετά το χειρουργείο, χρησιμοποιήσαμε τα ειδικά ερωτηματολόγια CAP test (Categories of Auditory Performance) και GBI test (Glasgow Benefit
Inventory).

Αποτελέσματα

Στην κατηγορία Ι εξετάσαμε 29 ασθενείς. Ο μέσος όρος ανίχνευσης του ήχου στο τονικό ακοόγραμμα ελευθέρου πεδίου ήταν 26 dB HL και το ποσοστό διάκρισης λέξεων / προτάσεων στη δοκιμασία της ομιλητικής ακοομετρίας ήταν 87,72% / 82,55% (όταν τα σενάρια δίνονταν από τον ψηφιακό δίσκο) και 95,66% / 95,45% (όταν εκφωνούνταν ζωντανά από τη λογοθεραπεύτρια της ομάδας). Ομοίως οι μετρήσεις CAP μετά το χειρουργείο είχαν βελτιωθεί σημαντικά (Wilcoxon signed rank test p - value < 0.001 ) από το επίπεδο ΙΙ στο επίπεδο VII όπως και o δείκτης οφέλους της Γλασκόβης (+47,88).
Στην κατηγορία ΙΙ εξετάσαμε συνολικά 60 ασθενείς. Ο μέσος όρος ανίχνευσης του ήχου ήταν 21dB HL και το ποσοστό επιτυχίας στη διάκριση λέξεων / προτάσεων: 88% / 84,88% και 94,5% / 92,1%. αντίστοιχα. Οι μετρήσεις CAP μετά το χειρουργείο εμφάνισαν και αυτές σημαντική βελτίωση (Wilcoxon signed rank test p  value  0.001 ) από το επίπεδο Ι στο επίπεδο VII όπως και ο δείκτης οφέλους της Γλασκόβης (+51,47).
Στην κατηγορία ΙΙΙ εξετάσαμε 20 ασθενείς. Ο μέσος όρος ανίχνευσης του ήχου 24dB HL και το ποσοστό διάκρισης των λέξεων / προτάσεων: 56,6% / 48,8% και 70,35% / 55,95% αντίστοιχα. Οι μετρήσεις CAP (Wilcoxon signed rank test p - value < 0.001 ) μετά το χειρουργείο εμφάνισαν σημαντική βελτίωση από το επίπεδο 0 στο επίπεδο V όπως και o δείκτης οφέλους της Γλασκόβης (+41,52).
Στην κατηγορία IV εξετάσαμε 14 ασθενείς. Ο μέσος όρος ανίχνευσης του ήχου 26dB HL και ποσοστό διάκρισης των λέξεων / προτάσεων: 45,14% / 33,64% και 60,57% / 51,29% αντίστοιχα. Οι μετρήσεις CAP (paired samples t‐test, p - value < 0.001 ) μετά το χειρουργείο είχαν βελτιωθεί από το επίπεδο ΙI στο επίπεδο VI ενώ o δείκτης οφέλους της Γλασκόβης (GBI test) μετά τη χειρουργική επέμβαση παρουσίασε και αυτός θετική μεταβολή (+44,63)

Συμπέρασμα

Το συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα μελέτη αφορά τη σημαντική βελτίωση των όλων των κατηγοριών των εξεταζόμενων (σε επίπεδο σημαντικότητας 5%) τόσο στη δοκιμασία του τονικού ακοογράμματος ελευθέρου πεδίου (p‐values < 0,001 , τιμές
ακοομετρικού διαγράμματος > 90 dB HL πριν από το χειρουργείο) όσο και στη δοκιμασία της ομιλητικής ακοομετρίας (p‐values < 0,001 , ποσοστό ακουστικής διάκρισης < 40% πριν από το
χειρουργείο). Την καλύτερη διάκριση της ομιλίας φαίνεται να εμφανίζουν τα παιδιά της κατηγορίας ΙΙ μαζί με τους ενήλικες της κατηγορίας Ι (καθώς τα αντίστοιχα p values ήταν μικρότερα από 0,05). Αντίθετα οι εξεταζόμενοι της κατηγορίας ΙΙΙ και IV δεν είχαν ανάλογα αποτελέσματα (p‐value = 0.000 < 0.05). Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι οι μεν ασθενείς της κατηγορίας IV συνέχισαν να χρησιμοποιούν μετά το χειρουργείο τη νοηματική γλωσσά, ενώ οι ασθενείς της κατηγορίας ΙΙΙ είχαν καθυστερημένη λεκτική πρόοδο λόγω των συνοδών νευρολογικών προβλημάτων. Εντούτοις από το ερωτηματολόγιο CAP test (p‐values < 0,001 ) προκύπτει ότι η ακουστική ικανότητα των κωφών ασθενών που
συμμετείχαν στην μελέτη μας, ανεξαρτήτου κατηγορίας, παρουσίασε σημαντική βελτίωση μετά το χειρουργείο του κοχλιακού εμφυτεύματος. Όλοι οι παραπάνω εξεταζόμενοι επίσης
επιβεβαίωσαν τη θετική επίδραση της επέμβασης στην ποιότητα της ζωής τους (p‐value = 0.183 > 0.05), σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο GBI test.

Λέξεις κλειδιά: Κοχλιακό Εμφύτευμα, Τονικό Ακοόγραμμα Ελευθέρου Πεδίου, Δοκιμασία Διάκρισης της Ομιλίας, CAP test, GBI test
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κοχλιακό εμφύτευμα, Τονικό ακοόγραμμα ελευθέρου πεδίου, Δοκιμασία διάκρισης της ομιλίας, CAP test, GBI test
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
184
Αριθμός σελίδων:
161
IOANNIS GERAMAS-Phd Thesis.pdf (7 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο