Επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον από τη διαχείριση και αξιοποίηση της βιολογικής ιλύος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1699844 580 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-04
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αγραπιδάκη Διαμαντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεοδωράτος Παναγιώτης,Επίκουρος καθηγητής,Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής,ΤΕΙ Αθήνας
Νικολοπούλου Σταμάτη Πολυξένη,Καθηγήτρια,Ιατρική,ΕΚΠΑ
Λάζαρης Ανδρέας, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον από τη διαχείριση και αξιοποίηση της βιολογικής ιλύος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον από τη διαχείριση και αξιοποίηση της βιολογικής ιλύος
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο σύγχρονος άνθρωπος έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις που προκλήθηκαν από την επέμβασή του στο φυσικό περιβάλλον. Η αύξηση
της θερμοκρασίας, σαν συνέπεια της αλλαγής του κλίματος, η όξινη βροχή, η ρύπανση
του εδάφους και του νερού (υπόγειου και επιφανειακού) είναι μερικά από τα προβλήματα
που προέκυψαν λόγω της έλλειψης ή μερικής πρόληψης της ρύπανσης. Σε κάθε
ανθρώπινη δραστηριότητα παράγονται απόβλητα, η έκθεση σε πολλά από τα οποία
μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία του ανθρώπου. Είναι λοιπόν απαραίτητη η
επεξεργασία των αποβλήτων πριν τη διάθεσή τους σε κάποιον αποδέκτη (έδαφος, νερό,
αέρα).
Υγρά απόβλητα είναι όλες οι ποσότητες υδάτων που μπορεί να προκύψουν είτε από
οικιακές δραστηριότητες, τουαλέτα και απόνερα οικιακής χρήσης, είτε από βιομηχανικές
δραστηριότητες, είτε από διάφορες άλλες ανθρωπογενής δραστηριότητες, τα οποία
συλλέγονται στο σύστημα αποχέτευσης της κάθε πόλης και οδηγούνται στο χώρο
επεξεργασίας τους. Επεξεργασία υγρών αποβλήτων είναι το σύνολο των διεργασιών που
έχουν σκοπό τη μείωση της βλαπτικής επίδρασης των υγρών αποβλήτων στον άνθρωπο
και το περιβάλλον.
Η λάσπη που θα προέλθει από την επεξεργασία σε βιολογικούς σταθμούς των υγρών
λυμάτων και αποβλήτων πρέπει να διαχειρισθεί δηλαδή να επεξεργασθεί και να διατεθεί
με αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο για να μην βλάψει τον άνθρωπο και το
περιβάλλον. Με τον όρο βιολογική λάσπη εννοούνται τα υπολείμματα της επεξεργασίας
των αποβλήτων τα οποία βρίσκονται σε υγρή ή ημιστερεή μορφή. Η επεξεργασία,
αποθήκευση, απομάκρυνση και διάθεση της λάσπης αποτελούν προβλήματα προς
επίλυση, καθώς μόνο ένα μικρό ποσοστό αυτής είναι στερεό και το υπόλοιπο είναι νερό,
ενώ ταυτόχρονα το στερεό αυτό αποτελείται ουσιαστικά από την οργανική ύλη των
αποβλήτων που δημιουργεί τις ίδιες οχλήσεις με αυτά όταν βιοαποικοδομείται.
Στην επεξεργασία της βιολογικής ιλύος χρησιμοποιείται πληθώρα διαδικασιών όπως η
πάχυνση, η χώνευση, η σταθεροποίηση, η αφυδάτωση (με φυσικούς και μηχανικούς
τρόπους), η ξήρανση, και η καύση. Κατά την πραγματοποίηση των επεξεργασιών αυτών
παρουσιάζονται οχλήσεις όπως παραγωγή αερίων, δυσοσμίες κ.α. όπου με εφαρμογή των
σωστών μέτρων είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν. Η διάθεση της ιλύος γίνεται είτε σε
ΧΥΤΑ, είτε με καύση, είτε με διάθεση στο έδαφος, είτε με χρησιμοποίηση στη γεωργία.
Κάθε ένας από τους παραπάνω τρόπους παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Με την πάροδο των χρόνων έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης και διάφοροι επιπλέον τρόποι
[7]
διάθεσης που αποσκοπούν στην παραγωγή ενέργειας, λιπασμάτων, υδρογόνου, βιοαερίου
και καυσίμων.
Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της επεξεργασίας της βιολογικής λάσπης είναι η
παρεμπόδιση της εκπομπής μεθανίου στην ατμόσφαιρα και παράλληλα η παραγωγή
βιολιπάσματος μετά την κατάλληλη επεξεργασία της, ενώ παράγεται και βιοαέριο που
έχει ποικίλες χρήσεις ως θερμική ή ηλεκτρική ενέργεια.
Όλες οι διαδικασίες που υπάγονται στην επεξεργασία αλλά και στη διάθεση της ιλύος
ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια επιπτώσεις
στην ανθρώπινη υγεία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βιολογική ιλύς,Επιπτώσεις στην υγεία, Επιπτώσεις στο περιβάλλον, Βαρέα μέταλλα, Παθογόνοι μικροοργανισμοί
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
43
Αριθμός σελίδων:
78

Agrapidaki Diamantina-master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.