Οστεολυτικές μεταστάσεις: συγκριτική μελέτη διαφορετικών σχημάτων ακτινοθεραπείας σε σχέση με την απεικονιστική και κλινική ανταπόκριση. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708908 451 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση & Διαχείριση ανακουφιστικής & υποστηρικτικής φροντίδας χρονίως πασχόντων
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Λιακούλη Ζωή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μυστακίδου Κυριακή, Καθηγήτρια,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κουλουλίας Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής , Ιατρική , ΕΚΠΑ
Ζυγογιάννη Άννα, Επίκουρος Καθηγήτρια , Ιατρική , ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οστεολυτικές μεταστάσεις: συγκριτική μελέτη διαφορετικών σχημάτων ακτινοθεραπείας σε σχέση με την απεικονιστική και κλινική ανταπόκριση. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οστεολυτικές μεταστάσεις: συγκριτική μελέτη διαφορετικών σχημάτων ακτινοθεραπείας σε σχέση με την απεικονιστική και κλινική ανταπόκριση. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας.
Περίληψη:
Σκοπός: Η μελέτη των βιβλιογραφικών δεδομένων που αφορούν τη διαφορά μεταξύ διαφορετικών σχημάτων ακτινοθεραπείας για οστικές μεταστάσεις, σε σχέση με την απεικονιστική και κλινική ανταπόκριση.
Μέθοδος: Έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις βάσεις δεδομένων PubMed, Embase και Cochrane Library και βιβλία, από 01/01/1980 έως και 31/08/2016. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν: όχι συγκριτική μελέτη, όχι ακτινοθεραπεία σαν παρέμβαση, όχι εκτίμηση της οστικής πυκνότητας και της ποιότητας ζωής στα καταληκτικά σημεία. Χρησιμοποιήθηκαν οι λέξεις-κλειδιά: οστικές μεταστάσεις, ακτινοθεραπεία, σύγκριση, οστική πυκνότητα, ποιότητα οστού, ποιότητα ζωής.
Αποτελέσματα: Από την αναζήτηση προέκυψαν πέντε μελέτες σύγκρισης σχημάτων ακτινοθεραπείας, στις οποίες εκτιμήθηκε η επίδραση της ακτινοθεραπείας στην ποιότητα ζωής των ασθενών και τρεις μελέτες σύγκρισης σχημάτων ακτινοθεραπείας στις οποίες εκτιμήθηκε η αλλαγή στην οστική πυκνότητα μετά την ακτινοθεραπεία. Δεν ανευρέθησαν μελέτες σύγκρισης στις οποίες να γίνεται ταυτόχρονα εκτίμηση της κλινικής, μέσω της ποιότητας ζωής, και απεικονιστικής, μέσω της οστικής πυκνότητας, αποτελεσματικότητας των διαφορετικών σχημάτων ακτινοθεραπείας που χρησιμοποιούνται για τις οστικές μεταστάσεις.
Συζήτηση: Σε καμία από τις πέντε τυχαιοποιημένες μελέτες που αφορούν την ποιότητα ζωής δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην επίδραση που είχαν τα διαφορετικά σχήματα ακτινοθεραπείας στην ποιότητα ζωής των ασθενών. Σε κάθε μελέτη χρησιμοποιήθηκε διαφορετικό ερωτηματολόγιο για την εκτίμηση της ποιότητας ζωής, σε όλες όμως η ακτινοθεραπεία βελτίωσε την ποιότητα ζωής. Τα δεδομένα για τις υπόλοιπες παραμέτρους, όπως είναι η ανακούφιση από τον πόνο και η διάρκεια της ανακούφισης ήταν σύμφωνα με τις υπόλοιπες τυχαιοποιημένες μελέτες σύγκρισης των σχημάτων ακτινοθεραπείας. Τα αποτελέσματα των μελετών για την οστική πυκνότητα δεν ήταν ομοιογενή. Οι δύο μελέτες έδειξαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των σχημάτων ακτινοθεραπείας, ενώ η τρίτη που είχε και τον μικρότερο αριθμό ασθενών, δεν ανέδειξε σημαντική διαφορά στην επανασβεστοποίηση των οστών.
Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα της ανασκόπησης προκύπτει ότι η ακτινοθεραπεία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών με οστικές μεταστάσεις και τα διαφορετικά σχήματα που χρησιμοποιούνται φαίνεται να είναι ισοδύναμα μεταξύ τους. Πρέπει, ωστόσο, να καθιερωθεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο εκτίμησης της ποιότητας ζωής, ώστε σε μελλοντικές μελέτες για τις οστικές μεταστάσεις η ποιότητα ζωής να μετράται με καθορισμένο τρόπο ώστε να υπάρχουν συγκρίσιμα αποτελέσματα. Όσον αφορά την επίδραση της ακτινοθεραπείας στην ποιότητα των οστών, φάνηκε ότι τα σχήματα με πολλαπλές συνεδρίες υπερτερούν του σχήματος της εφάπαξ συνεδρίας. Χρειάζονται όμως μελέτες με μεγαλύτερο αριθμό ασθενών για επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα. Σκόπιμο θα ήταν επίσης σε μελλοντικές μελέτες να γίνει συσχέτιση της διαφοράς στην οστική πυκνότητα με τη διαφορά στα παθολογικά κατάγματα μεταξύ των διαφορετικών σχημάτων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Oστικές μεταστάσεις, Aκτινοθεραπεία, Oστική πυκνότητα, ,Ποιότητα ζωής
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
96
Αριθμός σελίδων:
59

 


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ2.docx
129 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.