Η επίδραση του Εr:YAG laser στο S. mutans σε παρασκευασμένες οδοντικές κοιλότητες

Διπλωματική Εργασία uoadl:1721829 420 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οδοντική Χειρουργική (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-14
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βιέρου Οσελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τζούτζας Ιωάννης, Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
Κακάμπουρα Αφροδίτη, Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
Χαμπάζ Μαρουάν, Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση του Εr:YAG laser στο S. mutans σε παρασκευασμένες οδοντικές κοιλότητες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση του Εr:YAG laser στο S. mutans σε παρασκευασμένες οδοντικές κοιλότητες
Περίληψη:
Σκοπός της εργαστηριακής ερευνητικής αυτής εργασίας ήταν η συγκριτική μελέτη της τροποποίησης του μικροβιακού φορτίου οδοντικών κοιλοτήτων, πριν πληρωθούν με εμφακτικά υλικά, όταν δεχθούν απολύμανση με Er:YAG laser και με χλωρεξιδίνη.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ :

Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν 40 ανθρώπινα δόντια (3οι γομφίοι), ελεύθερα τερηδόνας ή άλλου τύπου βλάβης καθώς και αποκαταστάσεων. Με τη χρήση δίσκου κοπής αφαιρέθηκε, από τη μύλη του κάθε δοντιού, οριζοντίως η αδαμαντίνη και μέρος της οδοντίνης. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός διαμαντιού κοπής κυλινδρικού σχήματος παρασκευάστηκαν, στην επίπεδη επιφάνεια που προέκυπτε σε κάθε δόντι, δύο κυλινδρικές κοιλότητες με διαστάσεις 2 χιλ. διάμετρος και 2 χιλ. βάθος. Μετά την προετοιμασία των οδοντικών κοιλοτήτων ακολούθησε η αποστείρωση των δοκιμίων στους 1210C για 20 λεπτά (Τuttnauer autoclave, Ind Area Givat Shaul B. Jerusalem 93875, Israel). Οι αποστειρωμένες κοιλότητες επιμολύνθηκαν με 10 μl εναιώρημα του στελέχους S. mutans ATCC 25175 (1.5x108 CFU/ml) και στη συνέχεια έγινε η επώασή τους για 48h. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της επιμόλυνσης, ακολούθησε η εφαρμογή της επιλεγμένης για την κάθε ομάδα δοντιών διαδικασία απολύμανσης (ομάδα 1: laser/Er:YAG laser, Smart 2940 Plus, Deka, Calenzano, Firenze, Italy/ενέργεια παλμού - 100mJ, συχνότητα – 20Hz, διάρκεια παλμού 700 μς, διάμερος tip 1mm, ακτινοβόληση υπό καταιονισμό νερού, για συνολικό χρόνο ακτινοβόλησης 30 δευτερόλεπτα, ομάδα 2: χλωρεξιδίνη-CHX/EudentED-clean 1,8- 2,2%, Intermed S.A. Pharmacautical Laboratories, Attica, Greece, για 30 δευτερόλεπτα), στη μια από τις δύο κοιλότητες του κάθε δοντιού, ενώ η άλλη χρησίμευε ως μάρτυρας. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απολύμανσης ακολούθησε το στάδιο της λήψης της καλλιέργειας με τη βοήθεια αποστειρωμένων κώνων χάρτου για την καταμέτρηση του αριθμού των μικροβίων σε κάθε κοιλότητα ανά δόντι. Για το σκοπό αυτό ακολουθήθηκε η διαδικασία των υποδεκαπλάσιων αραιώσεων και της καλλιέργεια. Για την καλλιέργεια των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε το TCY άγαρ (tryptone, yeast extract, cysteine, 20% sucrose, 0,2U/ml bacitracine) ως θρεπτικό υλικό και η επώαση έγινε στους 370C, για 48 ώρες, σε περιβάλλον CO2. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το πρόγραμμα στατιστικής ανάλυσης SPSS με επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05 ακολουθώντας ανάλυση Kruskal Wallis καθώς και την ανάλυση Post-hoc για να προσδιοριστεί αν η διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων ήταν στατιστικά σημαντική.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :
Ο μέσος όρος του μικροβιακού φορτίου σε κάθε ομάδα, εκφραζόμενος σε CFU/ml ήταν 8,5 x 105 για την ομάδα μαρτύρων, 6 x 103 για την ομάδα απολύμανσης με laser και 0 την ομάδα της χλωρεξιδίνης. Η παρατηρούμενη μείωση στον αριθμό των μικροβίων (CFU/ml) στις κοιλότητες που εφαρμόστηκαν το laser και η χλωρεξιδίνη είναι στατιστικά σημαντική σε σχέση με τον CFU/ml της ομάδας ελέγχου (p<0.05) αλλά και μεταξύ τους. Σε απόλυτους αριθμούς, παρατηρείται μια μείωση της τάξης των 2log10 CFU/ml στην ομάδα του laser και 5 log10 CFU/ml στην ομάδα της χλωρεξιδίνης σε σχέση με την ομάδα μαρτύρων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Τα δύο απολυμαντικά πρωτόκολλα που εφαρμόστηκαν στην εν λόγω εργαστηριακή μελέτη ήταν αποτελεσματικά στη μείωση του αριθμού των S. mutans, σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, συγκριτικά με την ομάδα των μαρτύρων και με τη χλωρεξιδίνη να παρουσιάζει μεγαλύτερη αντιμικροβιακή δράση σε σχέση με το Er:YAG laser.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Οδοντιατρική
Λέξεις-κλειδιά:
Er:YAG λασερ, S. mutans, χλωρεξιδίνη
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
213
Αριθμός σελίδων:
101

ΜΔΕ ΚΕΙΜΕΝΟ.τελικο 3.7.17.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.