Μελέτη των λιπιδίων του αίματος σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της επιθετικότητας και της παρορμητικότητας, σε δείγμα γενικού πληθυσμού

Διπλωματική Εργασία uoadl:1722879 447 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-18
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καβουργιά Ευγενία
Θεοδωρακοπούλου Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστοδούλου Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Γουρνέλλης Ρωσσέτος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Παπαδοπούλου Αθανασία, Επιμελήτρια Α' Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό ΓΝ "Αττικόν"
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη των λιπιδίων του αίματος σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της επιθετικότητας και της παρορμητικότητας, σε δείγμα γενικού πληθυσμού
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη των λιπιδίων του αίματος σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της επιθετικότητας και της παρορμητικότητας, σε δείγμα γενικού πληθυσμού
Περίληψη:
Ολοένα και περισσότερο ενδιαφέρον αποκτά η μελέτη συσχέτισης βιολογικών παραγόντων, μετρήσιμων στο αίμα, και ψυχομετρικών παραμέτρων. Παρόλ’ αυτά, τα βιβλιογραφικά αποτελέσματα δεν είναι σαφή προς μια κατεύθυνση, καθώς κάποιες έρευνες αναδεικνύουν συσχετίσεις μεταξύ των ανωτέρω, ενώ άλλες όχι.
ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός σε αυτήν την έρευνα είναι να μελετηθεί η πιθανή σχέση των λιπιδίων πλάσματος με την επιθετικότητα και την παρορμητικότητα.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η σχέση λιπιδίων πλάσματος και επιθετικότητας και παρορμητικότητας χρησιμοποιώντας το ερωτηματολόγιο επιθετικότητας Buss and Perry και την κλίμακα Barratt Impulsiveness Scale αντίστοιχα, σε δείγμα γενικού πληθυσμού, ενενήντα έξι (96) ατόμων (34 ανδρών), ηλικίας από είκοσι εως εβδομήντα χρόνων. Μετρήθηκαν λιπίδια πλάσματος (χοληστερόλη, LDL και HDL κλάσματα χοληστερόλης, τριγλυκερίδια), καθώς και η γλυκόζη πλάσματος (νηστείας), ενώ τα δημογραφικά στοιχεία που καταγράφηκαν και λήφθηκαν υπόψιν στα αποτελέσματα ήταν το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η οικογενειακή κατάσταση, ο Δείκτης Μάζας Σώματος, συνυπάρχοντα σωματικά νοσήματα και η τυχόν φαρμακευτική αγωγή που τα συνοδεύει, το κάπνισμα και τέλος η μη επιβλαβής κατανάλωση αλκοόλ.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή, υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση τριγλυκεριδίων πλάσματος και θυμού, δηλαδή τα άτομα που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα θυμού τείνουν να έχουν χαμηλότερες τιμές τριγλυκεριδίων και το αντίστροφο, ενώ δεν βρέθηκε συσχέτιση των άλλων λιπιδίων με το θυμό. Ακόμη, αρνητική γραμμική συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ του κλάσματος HDL της χοληστερόλης και της φυσικής επιθετικότητας, οπότε η έκφραση φυσικής επιθετικότητας σχετίζεται με χαμηλότερες τιμές HDL και το αντίστροφο, κάτι που δεν φάνηκε να ισχύει για τις άλλες ομάδες λιπιδίων. Επίσης, προέκυψε θετική συσχέτιση μεταξύ ολικής χοληστερόλης και καρτερικότητας, που σημαίνει ότι τα άτομα που επιδεικνύουν μεγαλύτερη καρτερικότητα παρουσιάζουν υψηλότερες τιμές χοληστερόλης και το αντίστροφο. Φαίνεται ότι αυτό δεν ισχύει για τα κλάσματα της χοληστερόλης ή για τα τριγλυκερίδια. Ωστόσο, δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των λιπιδίων πλάσματος και της επιθετικότητας ή της παρορμητικότητας, τόσο στο σύνολο του δείγματος όσο και σε άνδρες και γυναίκες ξεχωριστά. Έπειτα, ο ΔΜΣ σχετίζεται με την κινητική παρορμητικότητα και αναδείχθηκε στην έρευνα ότι άτομα με υψηλότερο ΔΜΣ επιδεικνύουν μεγαλύτερη κινητική παρορμητικότητα και το αντίστροφο. Ο ΔΜΣ δε σχετίζεται όμως με την επιθετικότητα και την παρορμητικότητα στο σύνολό τους. Η ηλικία έχει σημαντική αρνητική συσχέτιση με την επιθετικότητα, αλλά και με τη λεκτική επιθετικότητα, το θυμό και την εχθρότητα, αφού φάνηκε ότι όσο πιο νεαρής ηλικίας ήταν τα άτομα τόσο πιο επιθετική συμπεριφορά επιδείκνυαν. Σημαντικές διαφορές προέκυψαν ανάμεσα στα δύο φύλα όσον αφορά στην έκφραση της επιθετικότητας. Συσχέτιση της ηλικίας με την παρορμητικότητα δεν αναδείχθηκε, αλλά βρέθηκε ότι στις γυναίκες η γνωσιακή αστάθεια σχετίζεται με την ηλικία, επομένως όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι μια γυναίκα τόσο πιο έντονη είναι η γνωσιακή αστάθεια που παρουσιάζει. Τέλος, τόσο η επιθετικότητα όσο και η παρορμητικότητα δε φάνηκε να επηρεάζεται από τη χρήση αλκοόλ (μη επιβλαβής χρήση) ή καπνού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, φαίνεται ότι στο γενικό πληθυσμό αναδεικνύεται αρνητική συσχέτιση συγκεκριμένων λιπιδίων με ορισμένες εκφάνσεις της επιθετικότητας. Τα παραπάνω ευρήματα είναι προς την κατεύθυνση μελετών που υποστηρίζουν ότι τα χαμηλά επίπεδα ορισμένων λιπιδίων στο περιφερικό αίμα πιθανόν να σχετίζονται με αυξημένη επιθετικότητα και παρορμητικότητα. Παρόλον ότι συζητείται η σύνδεση της χοληστερόλης με την κεντρική σεροτονεργική δραστηριότητα, οι υποκείμενοι νευροβιολογικοί μηχανισμοί παραμένουν αδιευκρίνιστοι. Περαιτέρω έρευνα σε αυτό το πεδίο είναι απαραίτητη, ώστε να διερευνηθούν περισσότερο αυτές οι συσχετίσεις και οι συνθήκες που πιθανά επηρεάζουν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχικές διαταραχές
Λέξεις-κλειδιά:
Λιπίδια, Χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Επιθετικότητα, Παρορμητικότητα, Θυμός, Φυσική επιθετικότητα, Καρτερικότητα, Γνωσιακή αστάθεια, Buss and Perry, BIS, ΔΜΣ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
212
Αριθμός σελίδων:
98

Μελέτη των λιπιδίων του αίματος σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της επιθετικότητας και της παρορμητικότητας, σε δείγμα γενικού πληθυσμού.pdf
734 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.