Συνεδρίαση: 21 Νοεμβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180225 176 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 21 Νοεμβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581121
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Φοιτητικά
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Έγγραφα, ανακοινώσεις
Θετικές Σχολές, εισακτέοι, αύξηση
Υγειονομική Επιτροπή, συγκρότηση
Υγειονομική Επιτροπή, σύσταση
Κομνηνός Στ., διατριβή επί υφηγεσία,
Μπέζος Δ., διατριβή επί υφηγεσία, δοκιμασία
Κοττάκης Γ., διατριβή επί υφηγεσία, δοκιμασία
Σκουτέλλης Χρ., διατριβή επί υφηγεσία, δοκιμασία
Λιούσης Ιω., διατριβή επί διδακτορία
Δελήγιαννης Ευ., διατριβή επί διδακτορία
Κούκκου Αν., διατριβή επί διδακτορία
Γεωργούλης Β., διατριβή επί διδακτορία
Στεριώτης Δ., διατριβή επί διδακτορία
Μηλίγκος Σπ., διατριβή επί διδακτορία
Τζεμούλας Ν., διατριβή επί διδακτορία
Ευσταθίου Α., διατριβή, επανυποβολή
Τσαγκάδας Γ., διατριβή επί διδακτορία, απόσυρση
Στεγκούνης Κ., διδάκτωρ, δοκιμασία
Θεοδώρου Στ., διδάκτωρ, δοκιμασία
Γιαννίκας Αν., διατριβή επί διδακτορία
Ανδριωτάκης Κ., προαγωγή
Πιστώσεις, έγκριση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.