Συνεδρίαση: 19 Δεκεμβρίου 1958

Πρακτικά uoadl:180244 178 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 19 Δεκεμβρίου 1958
Χρονική κάλυψη:
19581219
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Διδακτικό Προσωπικό
Φοιτητικά
Ονόματα
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Υποτροφίες, Αριστεία
Αιτήσεις – Αναφορές
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Έγγραφα, ανακοινώσεις
Έδρα Καρδιολογίας, περιεχόμενο
Έδρα Φυσικής Ανθρωπολογίας, ίδρυση
Γιαννάκος Δ., διατριβή επί υφηγεσία
Τηλιακός Μ., διατριβή επί υφηγεσία
Λιώκης Θ., διατριβή επί υφηγεσία
Κορδαλίνος Α., διατριβή επί διδακτορία
Λούης Χ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Τσάχαλος Π., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Μακρής Σπ., διατριβή επί διδακτορία, δοκιμασία
Βοηθοί Εργαστηρίων, θητεία, ανανέωση
Πιστώσεις, έγκριση
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μεταγραφή, αιτήσεις
Πτυχία, Διπλώματα, ισοτιμία
Υπότροφοι 1958-1959
Αιτήσεις
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.