Η αστική ευθύνη του φαρμακοποιού κατά τη χορήγηση φαρμάκων

Διπλωματική Εργασία uoadl:1838151 36 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-08-28
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μαρμαράς-Αγγελάκης Σαράντης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευγενία Δακορώνια - Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Αντώνιος Καραμπατζός - Αναπλ. Καθηγητής Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Νικολόπουλος - Λέκτορας Αστικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αστική ευθύνη του φαρμακοποιού κατά τη χορήγηση φαρμάκων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αστική ευθύνη του φαρμακοποιού κατά τη χορήγηση φαρμάκων
Περίληψη:
Ο φαρμακοποιός αποτελεί μία ιδιάζουσα περίπτωση προμηθευτή καταναλωτικών προϊόντων, πρωτίστως λόγω της φύσης του αγαθού και δευτερευόντως λόγω της επιστημονικής του ιδιότητας. Στο υφιστάμενο εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο θεμελιώνονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας που οφείλει να τηρεί στις συναλλαγές, χωρίς ωστόσο να καθίσταται αυτοτελώς πάροχος υπηρεσιών φαρμακευτικής περίθαλψης ή να διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο στη φαρμακοθεραπεία του ασθενούς.
Σε περίπτωση βλάβης της υγείας του ασθενούς συνεπεία της ληφθείσας φαρμακευτικής αγωγής, παράλληλα και ανεξάρτητα από την τυχόν ευθύνη του θεράποντος ή συνταγογραφούντος ιατρού, υφίσταται πρόσφορο έδαφος για αναζήτηση αστικής ευθύνης του φαρμακοποιού που εκτέλεσε τη συνταγή και χορήγησε το φάρμακο. Κομβικής σημασίας είναι η ανίχνευση φαρμακευτικού σφάλματος, ως συμπεριφοράς του φαρμακοποιού που υπολείπεται από την επιβαλλόμενη στο επάγγελμά του επιμέλεια.
Η αστική ευθύνη μπορεί να θεμελιωθεί αυτοτελώς τόσο στην ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης πώλησης, με τη μορφή της πλημμελούς εκπλήρωσης της οφειλόμενης παροχής, όσο και στις γενικές διατάξεις για τις αδικοπραξίες. Ταυτόχρονα, υποχρέωση αποζημίωσης μπορεί να θεμελιωθεί και για τα πραγματικά ελαττώματα των τυποποιημένων πωλούμενων φαρμάκων που οφείλονται σε υπαιτιότητα του φαρμακοποιού, ενώ είναι δεδομένη η ευθύνη του ως παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων για τις βλάβες που προκαλούνται στην υγεία του ασθενούς από ελαττωματικά σκευάσματα που παρασκεύασε ο ίδιος. Επιπρόσθετα, ο φαρμακοποιός ευθύνεται αντικειμενικά απέναντι στον ασθενή για τα φαρμακευτικά σφάλματα του επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται στο φαρμακείο του παράλληλα με την ευθύνη των τελευταίων.
Τέλος, αντίστοιχες υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας επιβάλλονται από το οικείο κανονιστικό πλαίσιο και στους φαρμακοποιούς που απασχολούνται σε δημόσιες φαρμακευτικές δομές, γεγονός που κατ΄ αποτέλεσμα δε διαφοροποιεί το απαιτούμενο πρότυπο επιμέλειας. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στη θεμελίωση της ευθύνης, δεδομένου ότι για τα φαρμακευτικά σφάλματα των δημοσίων υπαλλήλων - φαρμακοποιών ευθύνεται αστικά το οικείο δημόσιο νομικό πρόσωπο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
αστική ευθύνη, φαρμακοποιός, φάρμακο, αδικοπραξία, ευθύνη παραγωγού
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
111
Αριθμός σελίδων:
120

Αστική ευθύνη φαρμακοποιού κατά τη χορήγηση φαρμάκων.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του (δικτύου του) ΕΚΠΑ.