1 Απριλίου 1960

Πρακτικά uoadl:185468 88 Αναγνώσεις

Τίτλος:
1 Απριλίου 1960
Χρονική κάλυψη:
19600401
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διοικητικά
Οικονομικά
Φοιτητικά
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Πρακτικά, επικύρωση
Κοσμήτορας, ανακοινώσεις
Πιστώσεις, έγκριση
Διατριβές επί διδακτορία, υποβολή
Αρεταίειο, Ναΐδριο
Προυπολογισμός, τροποποίηση
Το ψηφιακό υλικό του τεκμηρίου δεν είναι διαθέσιμο.