Εμφάνιση και ανάλυση πιστωτικού κινδύνου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και άνθησης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1913662 450 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τραπεζική
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-11
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σιαΐνη Αλεξάνδρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δότσης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εμφάνιση και ανάλυση πιστωτικού κινδύνου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και άνθησης.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εμφάνιση και ανάλυση πιστωτικού κινδύνου στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης και άνθησης.
Περίληψη:
Την τελευταία δεκαετία η αυξημένη μεταβλητότητα των αγορών σε συνδυασμό με τη χρήση σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων έχει αναγάγει τη διαχείριση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί, ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, σε μείζον θέμα. Ως γνωστών η έννοια του κινδύνου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια της αβεβαιότητας και της μεταβλητότητας ή της αστάθειας. Αυτό συμβαίνει επειδή όλες οι οικονομικές πράξεις χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα σε συνάρτηση με την μελλοντική τους εξέλιξη. Τα είδη κινδύνου που διακρίνουμε σήμερα αποτελούν τον συνολικό κίνδυνο μιας συναλλαγής. Ειδικότερα για τον πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος κατέχει εξέχουσα θέση στην αντιμετώπιση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, του οποίου η εκτίμηση αποτελεί ζωτικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των τραπεζών. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κατεξοχήν χρηματοοικονομικός κίνδυνος, στον οποίο εκτίθενται οι πιστωτικοί οργανισμοί, αφού συνδέεται άμεσα με τη βασική τους δραστηριότητα, δηλαδή τη χορήγηση δανειακών κεφαλαίων. Η παρούσα διπλωματική εργασία διαπραγματεύει την εμφάνιση και την ανάλυση του κινδύνου αυτού στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Ειδικότερα στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αρχικά αναφορά στην διάρθρωση των τραπεζικών κινδύνων και στη συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον πιστωτικό κίνδυνο και στις μορφές στις οποίες διακρίνεται, καθώς επίσης και τους φορείς εκείνους οι οποίοι επηρεάζονται κατά κόρον. Έπειτα γίνεται μια εκτενής αναφορά στα αίτια εμφάνισης και τρόποι αντιμετώπισης της Χρηματοοικονομικής Κρίσης που έλαβε χώρα το 2007 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και επεκτάθηκε παγκοσμίως το 2008, όπου άφησε εμφανή σημάδια στην χώρα μας εν έτη 2009 όπου διαιωνίζονται έως και σήμερα. Τέλος γίνεται αποσαφήνιση στον προσδιορισμό των προβλέψεων με τα αποθεματικά κεφάλαια και στις αναμενόμενες απώλειες με τις μη. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο και οι κανόνες οι οποίοι έχουν εφαρμοστεί από τις Ρυθμιστικές Εποπτικές Αρχές Βασιλεία Ι, ΙΙ και ΙΙΙ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια και τα εποπτικά κεφάλαια.
Έπειτα στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται εκτενής ανάλυση στην Μέτρηση του Πιστωτικού Κινδύνου μέσω Εσωτερικών Συστημάτων Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας παραδοσιακών και νεότερων προσεγγίσεων. Οδηγούμαστε στη συνέχεια στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου πραγματοποιείται ανάλυση Διαχείρισης και Αντιμετώπισης του πιστωτικού κινδύνου των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα: Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank Ergasias. Τέλος στο Πέμπτο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας παρατίθενται η οικονομετρική ανάλυση και τα εμπειρικά αποτελέσματα του ερωτήματος το οποίο ερευνάται, δηλαδή ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τις προβλέψεις (προσδιορισμός μεταβολής τους) με σκοπό την απορρόφηση των απωλειών που προκύπτουν από την αδυναμία αποπληρωμής ενός δανείου από τους πελάτες μιας τράπεζας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Πιστωτικός, Κίνδυνος, Βασιλεία, Προβλέψεις, Δάνεια
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
67
Αριθμός σελίδων:
101

Εμφάνιση και Ανάλυση Πιστωτικού ΚΙνδύνου στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα σε περιόδους Οικονομικής Ύφεσης και Άνθησης.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.