ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LC-MS/MS (MRM – MULTIPLE REACTION MONITORING) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1928756 558 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική Βιοχημεία - Μοριακή Διαγνωστική
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-20
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μπάρμπα Ευγενία-Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ευρύκλεια Λιανίδου PhD, Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας – Κλινικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LC-MS/MS (MRM – MULTIPLE REACTION MONITORING) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LC-MS/MS (MRM – MULTIPLE REACTION MONITORING) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Περίληψη:
ΣΚΟΠΟΣ: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει κλινική ανάγκη για μια προγνωστική μέθοδο με αυξημένη ακρίβεια και ευαισθησία. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή της τεχνικής LC-MS/MS (MRM) για την ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη μέτρηση βιοδεικτών καρδιαγγειακών νοσημάτων στο πλάσμα.
ΥΛΙΚΟ: Για την ανάπτυξη της μεθόδου χρησιμοποιήθηκαν 44 δείγματα πλάσματος υγειών αιμοδοτών και 44 δείγματα πλάσματος ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Αναπτύχθηκαν μεθοδολογίες για ποσοτική ανάλυση με βάση την τεχνική LC-MRM για τον χαρακτηρισμό 42 υποψήφιων πρωτεϊνών του πλάσματος. Για κάθε πρωτεΐνη επιλέχθηκαν τρία πεπτίδια και σχεδιάστηκαν 5 μέθοδοι MRM. Τα δεδομένα που προέκυψαν από την μέθοδο MRM αναλύθηκαν με λογισμικό Skyline για την επιλογή των κατάλληλων χρωματογραφικών κορυφών. Οι κορυφές κανονικοποιήθηκαν με χρήση της αλβουμίνης ως σημείο αναφοράς. Θρυψινοποιημένα πεπτίδια αναλύθηκαν σε μηχάνημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης σε συνδυασμό με φασματόμετρο μάζας QTRAP4000.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ποσοτικοποιήθηκαν 25 πιθανοί βιοδείκτες για καρδιαγγειακά νοσήματα με ικανοποιητική ακρίβεια και αναπαραγωγιμότητα και υψηλή ένταση σήματος (>103) όσον αφορά την ανίχνευσή τους. Μετά τον στατιστικό έλεγχο αυτών, προέκυψαν 10 πιθανοί βιοδείκτες με στατιστικά σημαντική διαφορά των επιπέδων μεταξύ υγειών και ασθενών ατόμων. Η διασπορά των τιμών των κορυφών της αλβουμίνης ήταν χαμηλή, γεγονός το οποίο δείχνει την καταλληλότητά της για κανονικοποίηση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
πρωτεομική, καρδιαγγειακά νοσήματα, πρόβλεψη, MRM, LC-MS/MS
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
60

Barmpa_final.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.