Επίδραση βιολογικών παραμέτρων στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε ιστούς μεγάλων πελαγικών Χονδριχθύων της Μεσογείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2071949 477 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-24
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Ρουμπιέ Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μεγαλοφώνου Περσεφόνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Βιολογία, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επίδραση βιολογικών παραμέτρων στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε ιστούς μεγάλων πελαγικών Χονδριχθύων της Μεσογείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επίδραση βιολογικών παραμέτρων στις συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων σε ιστούς μεγάλων πελαγικών Χονδριχθύων της Μεσογείου
Περίληψη:
Οι Χονδριχθύες, ως κορυφαίοι θηρευτές των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, με μεγάλη διάρκεια ζωής και μεγάλου μεγέθους λιπαποθήκες, είναι δεκτικοί στην συσσώρευση υψηλών επιπέδων βιοδιαθέσιμων ρύπων, όπως τα βαρέα μέταλλα, διαμέσου του τροφικού δικτύου. Η έκθεσή τους σε υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων, μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στον κύκλο ζωής και την αναπαραγωγή τους. Η βιομάζα τους μειώνεται δραματικά εξαιτίας της πίεσης που ασκεί η αλίευσή τους, η οποία είναι είτε παράπλευρη είτε στοχευμένη για τα πτερύγιά τους. Με τον πληθυσμό τους να μειώνεται παγκοσμίως, η κατανόηση του μεγέθους έκθεσης και των δυνητικών επιπτώσεων στις φυσιολογικές λειτουργίες τους, είναι πολύ σημαντική για μελλοντικά σχέδια διαχείρησης για την διατήρηση των πληθυσμών τους.
Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, συλλέχθηκαν 33 συνολικά άτομα μεγαλόσωμων (58-390 cm), Χονδριχθύων, σπάνιας ή μη συχνής εμφάνισης: α) πελαγικά: 14 Prionace glauca, 2 Mobula mobular, 1 Isurus oxyrinchus, β)ημιπελαγικά: 2 Alopias superciliosus, 5 Hexanchus griseus, 2 Odontaspis ferox, 1 Sphyrna zygaena, γ) βενθοπελαγικά: 1 Oxynotus centrina, 4 Heptranchias perlo, 1 Hexanchus nakamurai και αναλύθηκαν τα επίπεδα των μετάλλων Hg, Al,V, Mn, Zn, Co, Cd, As, Cu, Cs, Fe, Pb, Ni, Cr στους ιστούς τους. Τα άτομα προήλθαν από το θαλάσσιο χώρο της ανατολικής Μεσογείου.
Ο προσδιορισμός των μετάλλων στους ιστούς των Χονδριχθύων πραγματοποιήθηκε στην περίπτωση του Hg με Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης Ψυχρών Ατμών, ενώ τα υπόλοιπα μέταλλα εξετάστηκαν με Φασματομετρία Επαγωγικά Συζευγμένου Πλάσματος με ανιχνευτή Φασματογράφο Μάζας, κατόπιν υγρής χώνευσης των δειγμάτων.
Σύμφωνα με τις αναλύσεις, τις υψηλότερες συγκεντρώσεις τις παρουσίασε το As στον μυικό ιστό με το M.mobular (160Kg), (241,8 μg*g-1 w.w.), ενώ τις χαμηλότερες συγκεντρώσεις, το V στην καρδιά με τον A.superciliosus (321cm), (0,0005 μg*g-1 w.w.).Το Cd είναι ένα μέταλλο το οποίο φαίνεται πως στοχεύει στο ήπαρ και ο H.perlo (111cm), φέρει την υψηλότερη τιμή (1,979 μg*g-1 w.w.).
Ο Hg, φαίνεται πως στα περισσότερα είδη έχει την τάση να συσσωρεύεται στον μυικό ιστό, αλλά οι υψηλότερες τιμές του εμφανίζονται στο ήπαρ. Η υψηλότερη συγκέντρωση Hg στον μυικό ιστό (15,28 μg*g-1 w.w.) παρατηρήθηκε στο είδος O.ferox (285cm), ενώ την υψηλότερη συγκέντρωση του Hg, ο H.griseus (238cm) στο ήπαρ (62,20 μg*g-1 w.w.). Ο Hg φαίνεται πως είναι ένα μέταλλο που επηρεάζεται από παράγοντες όπως διαφορετικά είδη Χονδριχθύων, διαφορετικά είδη ιστών και σχετίζεται θετικά με το μήκος.
Τα διαφορετικά είδη, φύλα και ιστοί φαίνεται πως επηρεάζουν τις συγκεντρώσεις των μετάλλων όπως επίσης το μέγεθος και η διατροφή. Ο μυικός ιστός επειδή καταναλώνεται από τον άνθρωπο, είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Άλλα μέταλλα με τις υψηλότερες συγκεντρώσεις σε αυτό τον ιστό ήταν, ο Fe (209 μg*g-1 w.w., M.mobular (160Kg)) και Zn (108,5 μg*g-1 w.w., M.mobular (160Kg)). Οι μέσες συγκεντρώσεις των μετάλλων Hg, Pb, Cd στον μυικό ιστό, που είναι τοξικές για την κατανάλωση από τον άνθρωπο, ήταν πάνω από το όριο που συνιστά η E.U (1, 0.5,0.5 μg*g-1 w.w. αντίστοιχα) για τον Hg (3,04±3,46), ενώ κάτω του ορίου για Pb (0,013±0,017) και Cd (0,241±0,627).
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γεωλογία
Λέξεις-κλειδιά:
Χονδριχθύες, βαρέα μέταλλα, πελαγικοί καρχαρίες, συγκεντρώσεις μετάλλων
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
260
Αριθμός σελίδων:
126
Πελαγικοί καρχαρίες_Β.Μ.thesis.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο