Η κοινωνικο-συναισθηματική κατάσταση των παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Οι απόψεις των παιδιών και των μητέρων τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195014 394 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Αντωνοπούλου Αλεξία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή
1. Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία, Ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιβλέπουσα
2. Γαλανάκη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος
3. Μαλαφάντης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Παιδαγωγικής και Λογοτεχνίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κοινωνικο-συναισθηματική κατάσταση των παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Οι απόψεις των παιδιών και των μητέρων τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η κοινωνικο-συναισθηματική κατάσταση των παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ): Οι απόψεις των παιδιών και των μητέρων τους
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) και των μητέρων τους, με στόχο τον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά στον κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του Ερωτηματολογίου Δυνατοτήτων και Δυσκολιών (ΕΔΔ) διερευνήθηκε η ύπαρξη διαφορών στις απόψεις της κοινωνικο-συναισθηματικής κατάστασης των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και των παιδιών τυπικής ανάπτυξης, των παιδιών και των μητέρων τους σε κάθε μία από τις δύο ομάδες, καθώς και οι ηλικιακές και οι διαφυλικές διαφορές των παιδιών και των δύο ομάδων πάνω στο ίδιο θέμα. Στο δείγμα συμμετείχαν 102 παιδιά (51 με ΔΕΠ-Υ και 51 χωρίς ΔΕΠ-Υ), καθώς και οι μητέρες αυτών. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων έδειξαν διαφορές ως προς τις απόψεις της κοινωνικο-συναισθηματικής κατάστασης των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και των παιδιών χωρίς ΔΕΠ-Υ, των παιδιών και των μητέρων τους σε κάθε μία από τις δύο ομάδες, καθώς και ηλικιακές διαφορές μεταξύ των παιδιών και των δύο ομάδων αναφορικά με το ίδιο θέμα. Τα ευρήματα της έρευνας προσθέτουν στην προϋπάρχουσα βιβλιογραφία και αναμένεται να βοηθήσουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων κοινωνικo-συναισθηματικού χαρακτήρα, με δραστηριότητες που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής και συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών, βελτίωση των αντίστοιχων κοινωνικών δεξιοτήτων τους, καθώς και αλλαγή του ψυχοκοινωνικού τους περιβάλλοντος στο σχολείο και το σπίτι.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Kοινωνικο-συναισθηματική κατάσταση, Προεφηβεία, Εφηβεία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
216
Αριθμός σελίδων:
150

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ Α.Μ. 215173.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.