Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στη χρήση του motivational interviewing (υποκινητική συνέντευξη) για τη βελτίωση των διατροφικών συμπεριφορών και της φυσικής κατάστασης των ασθενών πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2624455 407 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προαγωγή και Αγωγή της Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-01-23
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Βαβουράκη Πηνελόπη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιάννης Τούντας, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Σωτηρία Σχορετσαντίτη, Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αρετή Λάγιου, Καθηγήτρια, Τμήμα Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας της ΣΕΥΠ, ΤΕΙ, Αθήνας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στη χρήση του motivational interviewing (υποκινητική συνέντευξη) για τη βελτίωση των διατροφικών συμπεριφορών και της φυσικής κατάστασης των ασθενών πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας στη χρήση του motivational interviewing (υποκινητική συνέντευξη) για τη βελτίωση των διατροφικών συμπεριφορών και της φυσικής κατάστασης των ασθενών πρωτοβάθμιας φροντίδας.
Περίληψη:
Στην παρούσα μελέτη έγινε προσπάθεια αξιολόγησης εκπαιδευτικής παρέμβασης σε επαγγελματίες υγείας πάνω στην Υποκινητική Συνέντευξη (Motivational Interviewing-MI) για τη βελτίωση των διατροφικών επιλογών και της φυσικής κατάστασης των ασθενών που χρήζουν πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Στο γενικό μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας πάνω στη διαδικασία και τη σημασία της Υποκίνησης, των βασικών διαθέσιμων θεωριών της αλλαγής της συμπεριφοράς, καθώς επίσης και των βασικών αρχών της MI και στο πως αυτή μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή κλινική πράξη. Στο ειδικό μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε διερεύνηση των Στάσεων, της Ευχέρειας, της Εκπαίδευσης και των Δεξιοτήτων πάνω στην MI επαγγελματιών υγείας (Ν=47) που εργάζονται ως ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία «Ευαγγελισμός» και «Λαϊκό». Έγινε προσπάθεια αξιολόγησης μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης που στόχο είχε τη βελτίωση των Στάσεων των συμμετεχόντων απέναντι στην ΜΙ, της Ευχέρειας κατά την εφαρμογή της ΜΙ στην καθημερινή κλινική πράξη και των Δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της. Ειδικότερα, η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο «Λαϊκό» (Ν=26), ενώ οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου (Ν=21). Την παρέμβαση συνιστούσαν μια ομιλία και ένας εκπαιδευτικός οδηγός στα οποία γινόταν αναφορά στην MI γενικότερα, στις βασικές αρχές και δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή της, τα πιθανά οφέλη της για τους ασθενείς, ενώ περιείχε και παραδείγματα αποτελεσματικής εφαρμογής της ΜΙ για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών των ασθενών και την εισαγωγή της άσκησης στην καθημερινότητά τους. Οι βασικές μεταβλητές της μελέτης ήταν οι Στάσεις, οι Τεχνικές, η Ευχέρεια, και οι Δεξιότητες, οι οποίες μετρήθηκαν με ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε ερωτήσεις κλειστού τύπου σε κλίμακα Likert (1-5). Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε από την ίδια την ερευνήτρια και βασίστηκε σε προηγούμενες έρευνες. Στην πειραματική ομάδα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 3 χρονικές στιγμές: πριν την παρέμβαση (Τ0), αμέσως μετά την παρέμβαση (Τ1) και 1 μήνα μετά την παρέμβαση (Τ2). Αντίστοιχα, στην ομάδα ελέγχου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις τις χρονικές στιγμές Τ0 και Τ2. Κατά την ανάλυση των δεδομένων, στην ομάδα παρέμβασης προέκυψαν στατιστικά σημαντικές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης, καθώς σημειώθηκε βελτίωση της πλειοψηφίας των μεταβλητών μετά την παρέμβαση σε σχέση με πριν, τόσο βραχυπρόθεσμα (Τ1), όσο και μακροπρόθεσμα (Τ2). Επιπλέον, συγκρίνοντας τις μεταβολές μεταξύ των δυο ομάδων, δεν φάνηκε να υπάρχει σημαντική μεταβολή των Στάσεων της ομάδας παρέμβασης σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Από την άλλη, φαίνεται να υπάρχει βελτίωση στην πλειοψηφία των ερωτήσεων για τις Τεχνικές, την αυτοαναφερόμενη Ευχέρεια και στις Δεξιότητες «Διερευνώ τους λόγους που ωθούν τον ασθενή σε μη ισορροπημένες διατροφικές συμπεριφορές», και «Κάνω θετικά σχόλια επιβεβαίωσης». Τέλος, το ποσοστό των συμμετεχόντων που αναφέρει ότι χρησιμοποιεί την ΜΙ κατά την καθημερινή κλινική πράξη αυξήθηκε κατά 37.9% στην ομάδα παρέμβασης ένα μήνα μετά την παρέμβαση. Συνολικά, φαίνεται πως η παρέμβαση είχε θετικά αποτελέσματα, παρά τη μικρή της χρονική διάρκεια και το περιορισμένο δείγμα στο οποίο εφαρμόστηκε. Στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη πλήρως δομημένων προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας για τη διατροφή και τη φυσική δραστηριότητα. Η χρήση της ΜΙ στην καθημερινή κλινική πράξη έχει βρεθεί ότι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των διατροφικών συνήθειων και της φυσικής κατάστασης των ασθενών. Οπότε, σύμφωνα με τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας πάνω στην ΜΙ φαίνεται να αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο ώστε να βελτιωθούν αρχικά οι Στάσεις και η Ευχέρεια, και μακροπρόθεσμα οι Δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας πάνω στην ΜΙ, ώστε να μπορούν να την εφαρμόζουν αποτελεσματικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Αλλαγή συμπεριφοράς, Εκπαίδευση δεξιοτήτων επικοινωνίας, Πρωτοβάθμια περίθαλψη, Επαγγελματίες υγείας, Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, Υποκινητική συνέντευξη, Διατροφική συμπεριφορά, Διατροφικές συνήθειες, Φυσική δραστηριότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
106
Αριθμός σελίδων:
184
ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOTIVATIONAL INTERVIEWING ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΡΟΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο