Διερεύνηση της κακοσμίας του στόματος σε ασθενείς που φορούν ολικές οδοντοστοιχίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2648243 520 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-01
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Υφαντή Ζαφειρούλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θεόδωρος Στεφανιώτης , Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Αικατερίνη Νικοπούλου - Καραγιάννη , Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Γρηγόρης Πολυζώης , Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διερεύνηση της κακοσμίας του στόματος σε ασθενείς που φορούν ολικές οδοντοστοιχίες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διερεύνηση της κακοσμίας του στόματος σε ασθενείς που φορούν ολικές οδοντοστοιχίες
Περίληψη:
Ως κακοσμία του στόματος (oraI maIodor, breath maIodor) ορίζεται η κακοσμία που παράγεται εντός της στοματικής κοιλότητας και οφείλεται στη μεταβολική δραστηριότητα της μικροβιακής της χλωρίδας. Η εμφάνιση της κακοσμίας του στόματος σε άτομα με ελεύθερο ιατρικό ιστορικό, έχει συνδεθεί με την αύξηση πτητικών θειούχων ενώσεων και πιθανόν οφείλεται στην αύξηση του μικροβιακού φορτίου. Το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας είναι η παραγωγή δύσοσμων πτητικών θειούχων ενώσεων (στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως voIatile suIphur compounds ή απλά VSCs). Τα αέρια αυτά είναι το υδρόθειο (H2S), η μεθυλική μερκαπτάνη (CH3SH) και το διμεθυλοσουλφίδιο [(CH3)2S]. Η κακοσμία του στόματος μπορεί να οφείλεται κυρίως σε τοπικά παθολογικά αίτια όπως το επίχρισμα στη ραχιαία επιφάνεια της γλώσσας, οι φλεγμονώδεις νόσοι του περιοδοντίου κ.α. αλλά και σε μη παθολογικά όπως στις ολικές οδοντοστοιχίες που φορούν οι νωδοί ασθενείς.

ΣΚΟΠΟΣ

Η διερεύνηση της εμφάνισης της κακοσμίας του στόματος, σε νωδούς ασθενείς με ολικές οδοντοστοιχίες με τη μελέτη των τιμών τριών πτητικών θειούχων ενώσεων και τη συσχέτισή τους με το μικροβιακό φορτίο της στοματικής τους κοιλότητας.
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ

Αρχικά σε 30 νωδούς ασθενείς, ηλικίας 50 έως 70 ετών, πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός του δείκτη πλάκας της οδοντοστοιχίας της άνω γνάθου με σκορ 0-3 και του δείκτη επιχρίσματος γλώσσας με σκορ 0-3. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε ποσοτικά το υδρόθειο, η μεθυλική μερκαπτάνη και το διμεθυλοσουλφίδιο με τη συσκευή OralChromaTM σε ppb. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 2 ομάδες των 15 ατόμων. Στην πρώτη ομάδα δόθηκαν οδηγίες για καθαρισμό της γλώσσας και καθημερινό βούρτσισμα των οδοντοστοιχιών. Στη δεύτερη ομάδα δόθηκαν οδηγίες για καθαρισμό της γλώσσας, καθημερινό βούρτσισμα των οδοντοστοιχιών και χρήση καθαριστικών ταμπλετών 2 φορές την εβδομάδα. Μετά την πάροδο 2 εβδομάδων και στις 2 ομάδες πραγματοποιήθηκαν οι ίδιες μετρήσεις.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Τα ευρήματα αναλύθηκαν στατιστικά με το στατιστικό πακέτο SPSS .17, σε βαθμό στατιστικής σημαντικότητας p<0.05 και έδειξαν μείωση των τιμών των κλινικών δεικτών και των θειούχων ενώσεων τόσο στην ομάδα 1 όσο και στη 2.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1. Σε ασθενείς που ανέφεραν μόνιμη κακοσμία του στόματος και φορούσαν ολικές οδοντοστοιχίες για πάνω από 3 έτη οι τιμές των πτητικών θειούχων ενώσεων (υδρόθειο, μεθυλική μερκαπτάνη και διμεθυλοσουλφίδιο) ήταν αυξημένες σε σχέση με τον ουδό τους κατά την αρχική εξέταση
2. Στην αρχική εξέταση τις υψηλότερες τιμές εμφάνισε το υδρόθειο και τις χαμηλότερες το διμεθυλοσουλφίδιο
3. Στην επανεξέταση οι ασθενείς που είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες και είχαν λάβει οδηγίες στοματικής υγιεινής παρουσίασαν μείωση των τιμών των πτητικών θειούχων ενώσεων
4. Στην επανεξέταση τη μεγαλύτερη μείωση τιμών εμφάνισε το υδρόθειο και τη χαμηλότερη το διμεθυλοσουλφίδιο
5. Η μείωση των τιμών του δείκτη επιχρίσματος γλώσσας και του δείκτη μικροβιακής πλάκας οδοντοστοιχιών που σημειώθηκαν στις δύο ομάδες κατά την επανεξέταση είχαν θετική σχέση αντίστοιχα με τις μειωμένες τιμές υδρόθειου, μεθυλικής μερκαπτάνης και διμεθυλοσουλφιδίου
6. Στους νωδούς ασθενείς το γλωσσικό επίχρισμα και η μικροβιακή πλάκα των οδοντοστοιχιών αυξάνουν το μικροβιακό φορτίο της στοματικής κοιλότητας και συντελούν ως τοπικοί παράγοντες στην εμφάνιση κακοσμίας του στόματος
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κακοσμία του στόματος, Πτητικές θειούχες ενώσεις, Ολικές οδοντοστοιχίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
134
Αριθμός σελίδων:
126
Διπλωματική.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο