Αξιολόγηση μαθησιακής αποτελεσματικότητας συστημάτων διαχείρισης μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: Τμήμα Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2655511 164 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-08
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δραγογιάννης Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Δημάκος, Ομότιμος Καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ιωάννης Ψαρομήλιγκος, Καθηγητής, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Αναστάσιος Ντάνος, Καθηγητής, Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αξιολόγηση μαθησιακής αποτελεσματικότητας συστημάτων διαχείρισης μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: Τμήμα Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αξιολόγηση μαθησιακής αποτελεσματικότητας συστημάτων διαχείρισης μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: Τμήμα Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας
Περίληψη:
Αποτελεί –σε παγκόσμια κλίμακα– τάση στη σύγχρονη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση η δημιουργία και λειτουργία, από οικεία Ιδρύματα, Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης, δεδομένου ότι οι σπουδαστές που συμμετέχουν σε προγράμματα μικτής διδασκαλίας (blended learning) επιτυγχάνουν τα ίδια ή και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Δείκτες επιτυχίας των συστημάτων αυτών, σύμφωνα με το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας (Technology Acceptance Model – TAM), αποτελούν η αντιληπτή ευκολία χρήσης (Perceived Ease of Use), καθώς και η αντιληπτή χρησιμότητα (Perceived Usefulness) και σύμφωνα με το μοντέλο συνέχισης πληροφοριακών συστημάτων (Expectation-Confirmation Model of IS Continuance) η ικανοποίηση (Satisfaction), η επιβεβαίωση των προσδοκιών (Confirmation) και η πρόθεση συνέχισης χρήσης (Information System Continuance Intention).
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί αφενός στην προσαρμογή των δομών του μοντέλου αποδοχής τεχνολογίας (α) αντιληπτή ευκολία χρήσης και (β) αντιληπτή χρησιμότητα καθώς και των δομών του μοντέλου συνέχισης πληροφοριακών συστημάτων (γ) ικανοποίηση, (δ) επιβεβαίωση προσδοκιών και (ε) πρόθεση συνέχισης χρήσης για Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και αφετέρου στην εφαρμογή των τροποποιημένων αυτών δομών στα πλαίσια μίας μελέτης περίπτωσης για τον καθορισμό της επιτυχίας ενός Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης, μέσω της μέτρησης των πέντε αυτών δομών.
Στην εργασία αυτή πραγματοποιείται μία μελέτη περίπτωσης Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν οι απόψεις ογδόντα οκτώ (88) σπουδαστών, σε τεθέν ερωτηματολόγιο επταβάθμιας κλίμακας τύπου Likert, για την αντιληπτή ευκολία χρήσης, την αντιληπτή χρησιμότητα, την ικανοποίηση, την επιβεβαίωση των προσδοκιών και την πρόθεση συνέχισης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης Open eClass, που χρησιμοποιείται στο Τμήμα Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας – Παράρτημα Πύργου.
Από την ενεργηθείσα επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση προέκυψε ότι οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που τέθηκαν πράγματι ανταποκρίνονται στους πέντε (5) παράγοντες του προτεινόμενου ερευνητικού μοντέλου
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σπουδαστών θεωρούν ότι το συγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης χαρακτηρίζεται από ευκολία χρήσης και χρησιμότητα, προσφέρει ικανοποίηση και επιβεβαίωση των προσδοκιών και προτίθενται να το χρησιμοποιήσουν μελλοντικά.
Ωστόσο, ένα μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων δεν αναγνωρίζει ότι η πλατφόρμα δε διαθέτει τα πιο πάνω χαρακτηριστικά. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να οφείλεται είτε στην έλλειψη απαραίτητης εξοικείωσης των σπουδαστών με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών είτε στην έλλειψη ευκολίας χρήσης και χρησιμότητας της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Γι’ αυτό και επιβάλλεται να γίνει περαιτέρω διερεύνηση των βαθύτερων αιτιών του παρατηρούμενου φαινομένου και, ειδικότερα, των ανασχετικών εκείνων παραγόντων που συντείνουν στην ύπαρξη του φαινομένου αυτού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας, μοντέλο συνέχισης πληροφοριακών συστημάτων, αντιληπτή ευκολία χρήσης, αντιληπτή χρησιμότητα, ικανοποίηση, επιβεβαίωση προσδοκιών, πρόθεση συνέχισης χρήσης, Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
125