Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω των εμπειριών των χρηστών τους

Διπλωματική Εργασία uoadl:2656882 346 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-09
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μηλιώνη Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μαριάννα Διομήδους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω των εμπειριών των χρηστών τους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μέσω των εμπειριών των χρηστών τους
Περίληψη:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η έννοια της ποιότητας στον τομέα της υγείας είναι πολύπλοκη και πολυδιάστατη. Παρόλα αυτά, η αξιολόγησή της μπορεί να επιτευχθεί μέσω των κατάλληλων εργαλείων-δεικτών. Η καταγραφή των εμπειριών των χρηστών υπηρεσιών υγείας, μέσω των κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων, αποτελεί ιδανικό και αξιόπιστο τρόπο για την άντληση των απαραίτητων πληροφοριών προκειμένου να αξιολογηθεί και να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της κατανόησης και της ερμηνείας των ερωτήσεων των ερωτηματολογίων που αναπτύχθηκαν από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την αποτύπωση των εμπειριών των χρηστών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στην Ελλάδα.
ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ: Για τη διεξαγωγή της μελέτης δημιουργήθηκαν δύο ομάδες εστίασης (focus groups). Οι ομάδες αυτές αποτελούνταν από χρήστες υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πιο συγκεκριμένα από άτομα που είχαν επισκεφθεί τουλάχιστον μια φορά τα εξωτερικά ιατρεία δημόσιου νοσοκομείου και ένα κέντρο υγείας στην Αθήνα. Η σύσταση των ομάδων ήταν: 6 συμμετέχοντες στην ομάδα που αφορούσε τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου και 5 συμμετέχοντες στην ομάδα του κέντρου υγείας. Η αξιολόγηση των αντικειμένων των ερωτηματολογίων έγινε με τη χρήση συγκεκριμένων ερωτήσεων. Οι συνεντεύξεις μετά την ολοκλήρωσή τους απομαγνητοφωνήθηκαν αυτολεξεί. Για την κωδικοποίηση των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στα ερωτηματολόγια, χρησιμοποιήθηκαν οι προσεγγίσεις των Levin και Willis. Για την ανάλυση των δεδομένων της απομαγνητοφώνησης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό NVivo 7.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων εντοπίστηκαν προβλήματα σαφήνειας τα οποία σχετίζονταν με την δυσκολία κατανόησης των ερωτήσεων ή/και των πιθανών απαντήσεων από τους συμμετέχοντες αλλά και λόγω της αλληλοεπικάλυψης εννοιών (6 στοιχεία/ερωτήσεις), προβλήματα που σχετίζονταν με τις πιθανές απαντήσεις (8 στοιχεία/ερωτήσεις), προβλήματα σχετικά με την ανάκτηση των κατάλληλων πληροφοριών από τη μνήμη (2 στοιχεία/ερωτήσεις), λοιπά και μη κατηγοριοποιήσιμα προβλήματα.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Από τις συνεντεύξεις εντοπίστηκαν προβλήματα τα οποία αντανακλούν την ελληνική πραγματικότητα του συστήματος υγείας, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιατροκεντρικό, καθώς οι χρήστες πρωτοβάθμιων υπηρεσιών αναζητούν κυρίως ιατρικές υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα φαίνεται η έλλειψη εξοικείωσής τους με άλλους επαγγελματίες
υγείας εκτός των γιατρών. Άλλα προβληματικά σημεία του πρωτοβάθμιου συστήματος στην Ελλάδα, αποτελούν η έλλειψη ή/και αδυναμία παροχής συνεχούς και συντονισμένης φροντίδας υγείας. Η ποιοτική μελέτη μέσω των ομάδων εστίασης αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τον έλεγχο των ερωτηματολογίων. Απαραίτητη είναι όμως και η πιλοτική εφαρμογή τους προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα και αξιοπιστία τους.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα, Αξιολόγηση, Υπηρεσίες υγείας, Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, Ικανοποίηση, Εμπειρίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
50
Αριθμός σελίδων:
100

Angeliki Milioni Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.