Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

Διπλωματική Εργασία uoadl:2659608 321 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Συνολάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Τσικρικάς
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ
Περίληψη:
Αντικείμενο της παρούσης μελέτης αποτελεί η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ, και ειδικότερα η εννοιολογική προσέγγιση της , η ερμηνεία και η καταγραφή των σημαντικότερων ζητημάτων που αναφύονται κατά την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου αυτού. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια σκιαγράφησης της νομικής φύσης και της λειτουργίας του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής του 933 και της σχέσης της με την εξίσου σημαντική από πρακτικής εφαρμογής και συνάφειάς της με το ένδικο βοήθημα της ανακοπής των άρθρων 632 και 633 παρ. 2 ΚΠολΔ. Στη συνέχεια , στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικότερες από τις διαδικαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να κριθεί από το δικαστήριο παραδεκτή η άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της ανακοπής καθώς επίσης γίνεται και μία αναφορά στις βασικές αλλαγές που επήλθαν με το Ν. 4335/2015 στο άρθρο 934 ΚΠολΔ αναφορικά με την προθεσμία άσκησης της ανακοπής με βάση τα δύο πλέον (από τα τρία που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015) στάδια προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσης μελέτης κρίθηκε σκόπιμο λόγω της σπουδαιότητας και της θεωρητικής σημασίας που παρουσιάζει το εν λόγω ζήτημα, να εξετασθεί η ανακοπή του 933 από τη σκοπιά της ως εισαγωγικού της δίκης δικογράφου, η σχέση της με την αγωγή ως προς τον τρόπο άσκησης της αλλά και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει το δικόγραφο ώστε να είναι ορισμένο. Εξετάζεται επίσης η νομική φύση των λόγων της ανακοπής και τέλος γίνεται αναφορά στους κανόνες που διέπουν τους λόγους ανακοπής . Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι κατ΄ ιδίαν λόγοι που μπορούν να στηρίξουν την ανακοπή του 933 , ήτοι οι αντιρρήσεις του καθ΄ου κατά του εκτελεστού τίτλου με βάση τον οποίο επισπεύδεται η αναγκαστική εκτέλεση, οι αντιρρήσεις του καθ΄ου η εκτέλεση κατά της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης και οι αντιρρήσεις του κατά της απαίτησης όπως επίσης εξετάζονται και τα απαράδεκτα που εισάγει ο νόμος αναφορικά με το δεδικασμένο και την παραχρήμα απόδειξη της απαίτησης . Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης, αναλύονται αφενός η εφαρμοζόμενη για την εκδίκαση της ανακοπής διαδικασία στις δίκες της ανακοπής του 933 ΚΠολΔ, όπως αυτή διαμορφώθηκε υπό την ισχύ του Ν. 4335/2015, και αφετέρου τα ένδικα μέσα που επιτρέπεται να ασκηθούν κατά της απόφασης επί της ανακοπής και ο χαρακτήρας της απόφασης που εκδίδεται επί της ανακοπής, η διαπλαστική ενέργεια που προκαλείται και το δεδικασμένο που παράγεται με αυτήν .
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
ανακοπή 933 ΚΠολΔ, αναγκαστική εκτέλεση, άρθρο 933, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ΚΠολΔ.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
77
Αριθμός σελίδων:
86

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.