Δείκτης βαρύτητας και ποσοστά θνησιμότητας σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2659645 73 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Στάμου Κωνσταντίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γ. Βασιλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής , Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Γ. Τουλιά, Καθηγήτρια Εφαρμογών, τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Ο. Καδδά, Νοσηλεύτρια, MSc, PhD
Πρωτότυπος Τίτλος:
Δείκτης βαρύτητας και ποσοστά θνησιμότητας σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Δείκτης βαρύτητας και ποσοστά θνησιμότητας σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας.
Περίληψη:
Εισαγωγή: Τα συστήματα βαθμολόγησης της βαρύτητας της νόσου χρησιμοποιούνται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για την πρόβλεψη της έκβασης των ασθενών, αξιολογώντας την αποδοτικότητα της παρεχόμενης εντατικής φροντίδας.
Σκοπός: της παρούσας μελέτης είναι η εκτίμηση της προγνωστικής ακρίβειας και εγκυρότητας του συστήματος APACHE II, στα δεδομένα ενός πληθυσμού ασθενών ελληνικής πολυδύναμης ΜΕΘ.
Υλικό-Μέθοδος: Η παρούσα αναδρομική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε 91 ασθενείς, ελληνικής πολυδύναμης (χειρουγικής-παθολογικής) ΜΕΘ κατά το χρονικό διάστημα ενός έτους (6 Ιανουαρίου 2016 – 30 Δεκεμβρίου 2016). Η διακριτική ικανότητα εκτιμήθηκε με προσδιορισμό της επιφάνειας κάτω από την ROC καμπύλη. Η βαθμονόμηση αξιολογήθηκε με το διάγραμμα βαθμονόμησης και τον στατιστικό έλεγχο των Hosmer-Lemeshow (HL).
Αποτελέσματα: Η μέση βαθμολογία του APACHE II σε μη επιβιώσαντες (31,3± 3,7) ήταν υψηλότερη από τους επιβιώσαντες (26,9±1,3) με στατιστικά σημαντική τιμή (ρ <0,001). Η περιοχή κάτω από την καμπύλη ROC ήταν 0,918 (95% ΔΕ: 0,861-0,975, p<0,001) υποδηλώνοντας εξαιρετική διαχωριστική ικανότητα του συστήματος. Η αντιστοιχία μεταξύ προβλεπόμενης και παρατηρούμενης θνησιμότητας στο διάγραμμα βαθμονόμησης και στον έλεγχο HL ήταν καλή (C=6,57 p=0.589). Παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση της βαθμολογίας και της προβλεπόμενης θνησιμότητας με τη διάρκεια παραμονής και τη διάρκεια μηχανικού αερισμού.
Συμπεράσματα: Το προγνωστικό σύστημα APACHE ΙΙ είχε εξαιρετική διακριτική ικανότητα και προέβλεψε ικανοποιητικά τη θνησιμότητα στη συγκεκριμένη ΜΕΘ. Παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση της βαθμολογίας και της προβλεπόμενης θνησιμότητας με τη διάρκεια παραμονής και τη διάρκεια μηχανικού αερισμού.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σύστημα βαθμολόγησης, Βαρύτητα της νόσου, 'Εκβαση, Ενδονοσοκομειακή θνησιμότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
56

STAMOU KONSTANTINA MASTER.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.