Ικανοποίηση ασθενών από τις οδηγίες για προετοιμασία κολονοσκόπησης και εκτίμηση του κόστους της ανεπαρκούς προετοιμασίας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2662377 246 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσαλούκα Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δάφνη Καϊτελίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής , Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ Παναγιώτα Σουρτζή, Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ικανοποίηση ασθενών από τις οδηγίες για προετοιμασία κολονοσκόπησης και εκτίμηση του κόστους της ανεπαρκούς προετοιμασίας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ικανοποίηση ασθενών από τις οδηγίες για προετοιμασία κολονοσκόπησης και εκτίμηση του κόστους της ανεπαρκούς προετοιμασίας
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Η ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Όλο και περισσότερο, στον τομέα της Ενδοσκοπικής Γαστρεντερολογίας γίνονται προσπάθειες για την μελέτη, κατανόηση και αποτύπωση των διαστάσεων και παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση των ασθενών από την ποιότητα των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών καθώς και του αντίκτυπου που έχουν στα κλινικά αποτελέσματα, άλλα και το αντίστροφο.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της παροχής σαφών και επεξηγηματικών προφορικών οδηγιών σε νοσηλευόμενους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε κολονοσκόπηση αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησης τους, την ποιότητα της εντερικής προετοιμασίας τους και την εκτίμηση του κόστους που βαρύνει το σύστημα υγείας σε περιπτώσεις ανεπαρκούς προετοιμασίας.
Δείγμα και μέθοδος: Τον υπό μελέτη πληθυσμό αποτέλεσαν 75 ασθενείς που νοσηλεύτηκαν σε δημόσιο τριτοβάθμιο πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο από τον Ιούλιο έως το Δεκέμβριο του 2017, και υποβλήθηκαν σε ολική κολονοσκόπηση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια ένταξης και μετά από παροχή έγγραφης συγκατάθεσης. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε δύο ομάδες. Στην ομάδα παρέμβασης δόθηκαν προφορικά αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την προετοιμασία, ενώ στην ομάδα ελέγχου δόθηκαν οι συνήθεις οδηγίες με τον τρόπο που παρέχονταν σε κάθε κλινική. Για την εκτίμηση της ικανοποίησης χρησιμοποιήθηκε σταθμισμένο ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από δύο μέρη-προ και μετά της κολονοσκόπησης. Η καταγραφή των κλινικών δεδομένων έγινε σε ειδικά φύλλα κατά τη διάρκεια της ενδοσκόπησης, ενώ η εκτίμηση του κόστους της ανεπαρκούς προετοιμασίας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλεια (ΚΕΝ) και το Κρατικό Τιμολόγιο.
Αποτελέσματα: Τα κλινικά αποτελέσματα που αφορούν την ποιότητα της προετοιμασίας, παρουσιάστηκαν βελτιωμένα στην ομάδα παρέμβασης. Ειδικότερα το 97,3% των ασθενών που έλαβαν ειδικές οδηγίες σημείωσαν επαρκή προετοιμασία ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για αυτούς που δεν έλαβαν οδηγίες ήταν 86,8%. Η ομάδα παρέμβασης πέτυχε την τέλεια αθροιστική βαθμολογία (grade 9) στην Boston Bowel Preparation Scale (BBPS) σε ποσοστό 40,50% έναντι του 28,9% της ομάδας ελέγχου. Οι κολονοσκοπήσεις που διενεργήθηκαν στους ασθενείς της ομάδας παρέμβασης ανέδειξαν ευρήματα σχετιζόμενα με την ένδειξη της εξέτασης σε ποσοστό 64,9% ενώ για τους ασθενείς της ομάδας ελέγχου το ποσοστό αυτό αφορούσε το 60,5%. Η διάρκεια της κολονοσκόπησης από την ανάγκη πρόσθετων χειρισμών ήταν αυξημένη στην ομάδα ελέγχου (325 sec έναντι 260,5 sec στην ομάδα παρέμβασης). Η ομάδα που έλαβε τις ειδικές οδηγίες σημείωσε υψηλότερη ικανοποίηση (8,7 έναντι 8,1), ωστόσο η ομάδα ελέγχου παρουσίασε υψηλότερες βαθμολογίες στις επιμέρους διαστάσεις της. Η ανεπαρκής προετοιμασία αύξησε το κόστος των υπηρεσιών υγείας από €97,66 έως €212,12 ανά ασθενή.
Συμπεράσματα: Η παρέμβαση αυξημένης πληροφόρησης των ασθενών φαίνεται να επηρεάζει θετικά τα κλινικά αποτελέσματα της κολονοσκόπησης αλλά και την ικανοποίησης των ασθενών, η οποία όμως είναι πολυδιάστατη και παρουσιάζει ποικίλες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των παραγόντων που την επηρεάζουν. Η έρευνα που συνδυάζει τις εμπειρίες των ασθενών και τα αποτελέσματα υγείας τους, φέρει ελπιδοφόρα μηνύματα για την επίτευξη σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων διασφάλισης ποιότητας και συγκράτησης του κόστους.
Λέξεις κλειδιά: patient satisfaction, colonoscopy, lower gastrointestinal endoscopy, colonoscopy preparation, bowel preparation, bowel cleansing, quality assurance, bowel preparation quality, patient education, inpatients.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ικανοποίηση ασθενούς, Κολονοσκόπηση, Ενδοσκόπηση κατωτέρου πεπτικού, Προετοιμασία κολονοσκόπησης, Εντερική προετοιμασία, Καθαρισμός εντέρου, Διασφάλιση ποιότητας, Ποιότητα εντερικής προετοιμασίας, Εκπαίδευση ασθενών, Νοσηλευόμενοι ασθενείς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
112
Αριθμός σελίδων:
136

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
55 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.