Ο ρόλος των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής στη διοίκηση και λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων στα εκπαιδευτικά συστήματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδεολογικά, οργανωτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Συγκριτική μελέτη.

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2672571 486 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καρατζαφέρη Θεοδώρα
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.
Χαράλαμπος Μπαμπούνης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.
Ιωάννης Βρεττός, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.
Ηρώ Μυλωνάκου - Κεκέ, Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.
Θωμάς Μπαμπάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.
Σταμάτιος-Αλέξανδρος Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Ε.Κ.Π.Α.
Ευθύμιος Βαλκάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ο ρόλος των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής στη διοίκηση και λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων στα εκπαιδευτικά συστήματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδεολογικά, οργανωτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Συγκριτική μελέτη.
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ο ρόλος των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής στη διοίκηση και λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων στα εκπαιδευτικά συστήματα κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδεολογικά, οργανωτικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Συγκριτική μελέτη.
Περίληψη:
Η παγκοσμιοποιημένη σύγχρονη κοινωνία και η ψηφιοποιημένη γνώση έχουν οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων, όχι μόνο στον τρόπο εφαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και τη λειτουργία τους.
Αυτό το διαμορφωμένο περιβάλλον δίνει έμφαση στην αποκέντρωση και τον εκδημοκρατισμό, ενισχύοντας το ρόλο των θεσμών κοινωνικής συμμετοχής. Η πρόκληση αφορά τώρα τη συνδιαχείριση των σχολικών μονάδων μέσω της συμμετοχής των γονέων, των τοπικών αρχών και της ευρύτερης τοπικής κοινότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας.
Μαζί με αυτές τις εξελίξεις, από τη δεκαετία του 1980, προέκυψε η ανάγκη για ευρύτερη και ουσιαστικότερη κοινωνική συμμετοχή για εκπαιδευτικά θέματα στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η αναγκαιότητα προήλθε κυρίως από την εκπεφρασμένη επιθυμία της κοινωνίας και των πολιτών που υποστήριξαν ενεργά το ρόλο τους στη σχολική λειτουργία με την ιδιότητά τους ως γονιών, αλλά και ως φορολογούμενων πολιτών. Η επιθυμία αυτή οφείλεται στην εμφάνιση της εκπαίδευσης ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας για την κοινωνική πρόοδο και την ευημερία της κοινωνίας.
Σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες όπου η συμμετοχή συλλογικών κοινωνικών οργάνων έχει μακρά παράδοση, στην Ελλάδα το πλαίσιο της σχολικής διοίκησης και λειτουργίας δεν έχει σημαντική εμπειρία σε αυτό το θέμα. Στην Ελλάδα έχουν θεσπιστεί πλαίσιο για την ενίσχυση της παρουσίας οργάνων κοινωνικής συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων σε θέματα σχολικής διαχείρισης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες και ελλείψεις στον τρόπο και τις ευκαιρίες συμμετοχής τους στην σχολική λειτουργία. Η μελέτη αυτή θα αναλύσει την ενσωμάτωση των οργάνων κοινωνικής συμμετοχής σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. συγκριτικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
Η σπουδαιότητα αυτής της μελέτης καταδεικνύει την ανάγκη να μελετηθεί ο τρόπος των σύγχρονων θεσμών κοινωνικής συμμετοχής σε ευρωπαϊκά κράτη-μέλη και στην αξιολόγηση της δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα, προκειμένου να προωθηθούν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτελεσματική και ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων για τη σχολική λειτουργία.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Όργανα κοινωνικής συμμετοχής, αποκεντρωμένη συμμετοχική διοίκηση, εκδημοκρατισμός, τοπική αυτοδιοίκηση, τοπική κοινωνία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
533
Αριθμός σελίδων:
333

ΔΙΑΤΡΙΒΗ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-02-22.