Ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση γιατρού-ασθενή σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού υπό χημειοθεραπεία

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673246 105 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τζανέτου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χρήστος Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Αμάντα Ψυρρή, Επίκ. Καθηγήτρια, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Αθανασία Παπαδοπούλου, Διδάκτωρ, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση γιατρού-ασθενή σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού υπό χημειοθεραπεία
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη σχέση γιατρού- ασθενή σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού υπό χημειοθεραπεία
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Σύμφωνα με τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας, ο καρκίνος είναι η δεύτερη κύρια αιτία που οδηγεί στο θάνατο παγκοσμίως, απαριθμώντας 8,8 εκατομμύρια θανάτων το 2015. Η νόσηση από καρκίνο δημιουργεί μια πληθώρα ψυχοπιεστικών γεγονότων, τόσο για τους ασθενείς και τις οικογένειες τους, όσο και για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Οικοδομώντας μία θεραπευτική σχέση στην οποία οι ασθενείς αισθάνονται εμπιστοσύνη, ασφάλεια, αποδοχή, ενεργοποιούνται να παίρνουν αποφάσεις , να συμμετέχουν στη θεραπεία τους, να προσαρμόζονται καλύτερα στα νέα δεδομένα που χρήζει η νόσος και να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις της θεραπείας τους.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσης έρευνας είναι να διερευνηθούν τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης των γυναικών με καρκίνο του μαστού, οι επιπτώσεις της νόσου στην ποιότητα ζωής των καθώς και η σχέση που δημιουργείται μεταξύ του θεράποντος και των ασθενών.
Μεθοδολογία: Διεξήχθη ποσοτική έρευνα. Πρόκειται για μία μελέτη που αφορά δείγμα 30 γυναικών με καρκίνο μαστού υπό χημειοθεραπεία στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟ». Για τη συλλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της σκόπιμης δειγματοληψίας (Judgement sampling). Όλες οι γυναίκες συμπλήρωσαν 6 ερωτηματολόγια. Ένα ερωτηματολόγιο για τα δημογραφικά στοιχεία, μία κλίμακα αξιολόγησης του άγχους και της κατάθλιψης (HADS), δύο ερωτηματολόγια για την εκτίμηση της θεραπευτικής σχέσης (PPOS) και (THC), ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής σε ασθενείς με κακοήθεια (EORTC QLQ-C30) και ένα ερωτηματολόγιο για την ποιότητα ζωής διαμορφωμένο για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού (EORTC QLQ-BR23).
Αποτελέσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η πλειονότητα των γυναικών παρουσίασε άγχος είτε οριακά μη κανονικό ή σε μη κανονικό επίπεδο. Πέρα από το άγχος η παρούσα έρευνα συμπέρανε ότι το 1/3 των γυναικών είχε κατάθλιψη είτε οριακά μη κανονική ή σε μη κανονικό επίπεδό. Η αντίληψη των γυναικών της παρούσης έρευνας ήταν ότι τα άτομα που τους φροντίζουν έχουν περισσότερο ως κέντρο τον ασθενή και όχι τον ιατρό ή την ασθένεια. Ενδιαφέρον στοιχείο ακόμα ήταν ότι οι γυναίκες θεώρησαν ότι ο ιατρός τους είναι κοντά και συνδέεται μαζί τους. Επιπρόσθετα βρέθηκε ότι οι γυναίκες αξιολόγησαν σε μέτριο επίπεδο την γενική τους υγεία. Ανάλογη αξιολόγηση έκαναν για την φυσική λειτουργία τους, την λειτουργία ρόλων, την συναισθηματική λειτουργία τους, τις γνωσιακές τους λειτουργίες και τις κοινωνικές τους λειτουργίες. Σε χαμηλό επίπεδο αξιολόγησαν τα συμπτώματα που νοιώθουν εκτός της κούρασης που ήταν σε μέτρια επίπεδα. Σε χαμηλά επίπεδα κυμάνθηκε ο πόνος, η δύσπνοια, η αυπνία, οι οικονομικές δυσκολίες και η δυσκοιλιότητα. Σε πολύ χαμηλό επίπεδο κυμάνθηκαν η ναυτία, η απώλεια όρεξης και η διάρροια. Από την ανάλυση ακόμα προέκυψε ότι οι γυναίκες αξιολόγησαν σε ικανοποιητικό επίπεδο την σεξουαλική τους λειτουργία και σε μέτριο επίπεδο την εικόνα σώματος και τη σεξουαλική ευχαρίστηση τους. Ακόμα σε μέτριο επίπεδο αξιολόγησαν την ενόχληση τους από την απώλεια μαλλιών. Από τον έλεγχο συσχετίσεων βρέθηκε ότι το άγχος και η κατάθλιψη σχετίζονται με την κούραση, την αυπνία και τις παρενέργειες από τη συστηματική θεραπεία και όχι με τη φυσική λειτουργία, την λειτουργία ρόλων, τις γνωσιακές λειτουργίες, τις συναισθηματικές λειτουργίες, της εικόνας σώματος και τις κοινωνικές λειτουργίες. Επίσης υπάρχει στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της γενικής υγείας και της φυσικής λειτουργίας, την λειτουργία ρόλων, τις συναισθηματικές λειτουργίες, τις γνωσιακές λειτουργίες, τις κοινωνικές λειτουργίες και την εικόνα σώματος.
Συμπέρασμα: Παρότι η νόσος του καρκίνου είναι συνυφασμένη με τις έννοιες του άγχους και της κατάθλιψης, εντούτοις στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε ότι δεν ήταν ικανές συνθήκες ώστε οι ασθενείς να αξιολογήσουν αρνητικά τη γενική υγεία και την ποιότητα ζωής εν γένει. Καθώς η αντίληψη των γυναικών της μελέτης ήταν ότι τα άτομα που τους φροντίζουν έχουν περισσότερο ως κέντρο τον ασθενή και όχι τον ιατρό ή την ασθένεια όπως επίσης κι ότι ο ιατρός τους είναι κοντά και συνδέεται μαζί τους, συμπεραίνεται ότι η κοινωνική υποστήριξη , μπορεί να βοηθήσει τις ασθενείς να αποκτήσουν δύναμη ώστε να αντιμετωπίσουν τη θεραπεία και τις παρενέργειες που έχει. Οι υπό μελέτη γυναίκες νιώθουν ότι ο γιατρός τους βρίσκεται κοντά τους, το οποίο ενδεχομένως να συμβάλλει στα μέτρια σχετικά επίπεδα που αξιολογούν την ποιότητα ζωής τους και τη γενικότερη κατάστασή τους. Εν κατακλείδι, χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης ιατρών- ασθενών με σκοπό τη μείωση των ψυχολογικών παραγόντων που συνοδεύουν τον καρκίνο και την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος του μαστού, Χημειοθεραπεία, Άγχος, Κατάθλιψη, Ποιότητα ζωής, Σχέση ιατρού-ασθενούς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
149
Αριθμός σελίδων:
124

TZANETOU MARIA-master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.