Η Διαχείριση και η Αξιοποίηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως στρατηγικό Εργαλείο ανάπτυξης των ΟΤΑ. Μελέτες περιπτώσεων, ο Δήμος Αθηναίων και οι ευρωπαϊκοί δήμοι

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673460 54 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδίοικηση
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κουτάντος Αντώνιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Ε. Λέκκας, Καθηγ. ΕΚΠΑ
Δρ. Ε. Σκούρτσος, Δρ. Γεωλόγος, Ε.Δ.Ι.Π. ΕΚΠΑ
Δρ. Α. Αντωναράκου, Αναπλ. Καθηγ. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Διαχείριση και η Αξιοποίηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως στρατηγικό Εργαλείο ανάπτυξης των ΟΤΑ. Μελέτες περιπτώσεων, ο Δήμος Αθηναίων και οι ευρωπαϊκοί δήμοι
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Διαχείριση και η Αξιοποίηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως στρατηγικό Εργαλείο ανάπτυξης των ΟΤΑ. Μελέτες περιπτώσεων, ο Δήμος Αθηναίων και οι ευρωπαϊκοί δήμοι
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάδειξη της Διαχείρισης και της Αξιοποίησης του Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως στρατηγικό Εργαλείο ανάπτυξης των ΟΤΑ. Στο 1ο Κεφάλαιο πραγματοποιείται επισκόπηση της διάρθρωσης και της δομής του υφιστάμενου συστήματος διακυβέρνησης, οργάνωσης και λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην χώρα μας, όπως προβλέπεται από τον «Καλλικράτη». Επίσης, εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ως προς την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, ως βασικού παράγοντα οργάνωσης και λειτουργίας των οργανικών μονάδων, αλλά και ως Εργαλείου ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. με στόχο τη βελτιστοποίηση της προβλεπόμενης λειτουργίας. Στο 2ο Κεφάλαιο επιχειρείται η διερεύνηση των θεσμικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες της Ε.Ε., του συστήματος Διακυβέρνησης των ΟΤΑ , καθώς και οι αρμοδιότητές τους. Επίσης, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ολλανδία, το σύστημα διακυβέρνησης και η κατανομή αρμοδιοτήτων, μέσα από τη μελέτη πολλαπλών περιπτώσεων Δήμων της εν λόγω χώρας. Στο 3ο Κεφάλαιο επιχειρείται η ιστορική θεωρητική αναδρομή των Σχολών Διοίκησης, ενώ περιγράφονται οι Λειτουργίες της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, εφεξής (ΔΑΔ). Στο 4ο Κεφάλαιο, παρουσιάζεται η Μελέτη Περίπτωσης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, του Δήμου Αθηναίων, μέσω της αποτύπωσης των Λειτουργιών της. Στο 5ο Κεφάλαιο αναπτύσσονται οι Μελέτες Περιπτώσεων, που αφορούν σε δήμους της Ολλανδίας, Tilbourg, Dordrecht, Dongen και Den Bosch. Στο 6ο Κεφάλαιο περιγράφεται αναλυτικά η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, αναφορικά με τις παρατιθέμενες πολλαπλές Μελέτες Περίπτωσης, οι οποίες αποτελούν και οι ίδιες μεθόδους συγγραφής ερευνητικής εργασίας. Τα συμπεράσματα της έρευνας θα καταδείξουν, ότι η ΔΑΔ συνιστά βασικό μοχλό ανάπτυξης για τους Δήμους της χώρας μας και για τους άλλους της Ευρώπης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ελλάδα, Ολλανδία, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Λειτουργίες.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
96
Αριθμός σελίδων:
92

Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ_16093.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.