Το Πρόγραμμα El Sistema ως Πεδίο Πολιτισμικής Συνάντησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2711162 423 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κυρατσού Χρυσή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Βασιλική Λαλιώτη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το Πρόγραμμα El Sistema ως Πεδίο Πολιτισμικής Συνάντησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το Πρόγραμμα El Sistema ως Πεδίο Πολιτισμικής Συνάντησης
Περίληψη:
Εισαγωγή
H παρούσα εργασία διερευνά το ερώτημα «πώς η συμμετοχή στο πρόγραμμα El Sistema λειτουργεί ως πεδίο πολιτισμικής συνάντησης ανάμεσα στους πρόσφυγες/ μετανάστες και τους κατοίκους της κοινωνίας υποδοχής».
Μεθοδολογικό Πλαίσιο
Για τη διερεύνηση του κεντρικού ερωτήματος αυτής της εργασίας πραγματοποιήθηκε (πολυτοπική) εθνογραφική έρευνα σε τόπους όπου πραγματοποιούνταν μαθήματα του προγράμματος.
Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσω συμμετοχικής παρατήρησης, και μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων, και συζητήσεων. Κρατήθηκαν σημειώσεις πεδίου, από τις παρατηρήσεις στο πεδίο, τις συνεντεύξεις και τις συζητήσεις, καθώς και εθνογραφικό ημερολόγιο.
Συζήτηση
Σε ένα πρώτο επίπεδο, επιχειρήθηκε να προσδιοριστούν οι παράμετροι που όριζαν την πολιτισμική συνάντηση, με βασικό σημείο αναφοράς στην επεξεργασία του υλικού, τη θεωρία των «επικαλυπτόμενων εκτοπισμών» της Fiddian-Qasmiyeh (2016). Σε ένα δεύτερο επίπεδο, επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθούν οι μουσικές εμπειρίες, και κατ’ επέκταση πτυχές των ταυτοτήτων των υποκειμένων, με βασικό σημείο αναφοράς στην επεξεργασία των παρατηρήσεων, τη θεώρηση της DeNora (2004) για τη διαμόρφωση της αισθητικής διάστασης της ανθρώπινης ενεργητικότητας (agency) από τις ενσυνείδητες μουσικές επιλογές στην καθημερινότητα. Τέλος, ο ερευνητικός φακός εστίασε στη λειτουργία καθαυτή του μαθήματος ως πρακτικής με βάση τους άξονες που θέτει ο ορισμός της «μουσικοτροπίας» (Small 2010), αλλά και τις δυναμικές που προκύπτουν στη διαμόρφωση ταυτοτήτων (βλ. Turino 2008, Green 2011).

Κατακλείδα:
H έρευνα έριξε φως στα παρακάτω:
Α) στους τρόπους με τους οποίους τα υποκείμενα διαμορφώνονται από την ίδια την δραστηριότητα και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις, με βασικό φορέα το ίδιο το ανθρώπινο σώμα.
Β) στον ρόλο του ηχοτοπίου ως πεδίου αποτύπωσης των αλληλεπιδράσεων και άρα πηγή γνώσης για τις πολιτισμικές συναντήσεις που συνέβαιναν στο πεδίο.
Γ) στις δυναμικές που προκύπτουν από τη συνύπαρξη στο πλαίσιο μιας συμμετοχικής επιτέλεσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Γεωγραφία - Ανθρωπολογία – Λαογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
El Sistema, προσφυγική κρίση, πρόσφυγες, μετανάστες, μουσικοτροπία, πρακτική, συμπερίληψη, ενσωμάτωση, εκτοπισμός, χώρα υποδοχής, κουλτούρα, αλληλεπίδραση, σχέσεις εξουσίας, επικαλυπτόμενοι εκτοπισμοί, ηχοτοπίο, μουσική, μουσικοί, μουσικοπαιδαγωγική, μάθημα μουσικής, έντεχνη δυτική μουσική, ταυτότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
78
Αριθμός σελίδων:
105
Χρυσή Κυρατσού- Διπλωματική Εργασία.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο