Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία εκπαιδευτικού και αλλοδαπών μαθητών: ερευνητική προσέγγιση

Διδακτορική Διατριβή uoadl:2729723 388 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Επιστημών της Αγωγης
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γκορτσά Μαρία
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
Ιωάννης Βρεττός, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. ,ΕΚΠΑ (επιβλέπων)
Αναστάσιος Κοντάκος, Καθηγητής Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. ,Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Θωμάς Μπαμπάλης, Αναπλ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. ,ΕΚΠΑ
Δημοσθένης Δασκαλάκης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. , ΕΚΠΑ
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου, Επίκ. Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. ,ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Μαλαφάντης, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. ,ΕΚΠΑ
Βασίλειος Πανταζής, Αναπλ. Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία εκπαιδευτικού και αλλοδαπών μαθητών: ερευνητική προσέγγιση
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία εκπαιδευτικού και αλλοδαπών μαθητών: ερευνητική προσέγγιση
Περίληψη:
Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τη μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία εκπαιδευτικού και αλλοδαπών μαθητών. Σκοπός της διατριβής είναι η περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου και η καταγραφή των ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τη μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία. Ειδικότερα δε, σκοπός της ερευνητικής μας προσπάθειας είναι η εξέταση των παραμέτρων της μη λεκτικής συμπεριφοράς εκπαιδευτικού και αλλοδαπών μαθητών στη χώρα μας. Συγκεκριμένα εξετάστηκε αν, και σε ποιο βαθμό, τα μη λεκτικά σήματα του εκπαιδευτικού γίνονται κατανοητά από τους αλλοδαπούς μαθητές, και αντιστρόφως, με αποτέλεσμα να προωθείται ή και να εμποδίζεται η επικοινωνία μεταξύ τους και ασφαλώς η ανάπτυξη θετικού συναισθηματικού κλίματος. Για τις ανάγκες της έρευνας συντάχθηκε ένα φύλλο παρατήρησης και ερωτήσεις για τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε Γυμνάσια του νομού Αττικής. Προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα: φαίνεται ότι η εμπειρία των εκπαιδευτικών και ειδικά η προϋπηρεσία τους σε σχολεία, στα οποία φοιτούν αλλοδαποί μαθητές διαφόρων εθνικοτήτων, αλλά και η ειδικότερη ενασχόληση αρκετών από αυτούς με τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και τη μη λεκτική συμπεριφορά είναι τα βασικά στοιχεία που τους επιτρέπουν να αποκωδικοποιούν τη μη λεκτική συμπεριφορά των αλλοδαπών μαθητών τους, να ανταποκρίνονται με επιτυχία στα μη λεκτικά τους σήματα, να στηρίζουν την προσπάθεια των αλλοδαπών μαθητών τους να συμμετέχουν στο μάθημα και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του. Επιπλέον, όσον αφορά στους μαθητές, οι αλλοδαποί μαθητές αυτής της ηλικίας φαίνεται να έχουν ενταχθεί σε μεγάλο βαθμό στο ελληνικό πολιτισμικό περιβάλλον, οπότε η μη λεκτική συμπεριφορά τους δεν διαφέρει – τουλάχιστον αισθητά ή στις περισσότερες περιπτώσεις – από τη μη λεκτική συμπεριφορά των Ελλήνων μαθητών. Επίσης, οι αλλοδαποί μαθητές φαίνεται ότι είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν τη μη λεκτική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού. Εξάλλου, μελετητές που ασχολήθηκαν με τη μη λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία διαπίστωσαν ότι, πέρα από τις πολιτισμικές διαφορές, υφίστανται και ομοιότητες. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω μαθητές σπανίως καταφεύγουν σε κινήσεις ή μορφασμούς του προσώπου με πολιτισμικό περιεχόμενο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
μη λεκτική συμπεριφορά, μη λεκτική επικοινωνία, αλλοδαποί μαθητές, Διαπολιτισμική Παιδαγωγική, πολυπολιτισμικότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
534
Αριθμός σελίδων:
353

Διδακτορική διατριβή (Μαρία Χ. Γκορτσά).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2021-04-02.