Βιοτρομοκρατία. Ο ρόλος ενός σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2738689 296 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-13
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ζουμπορλής Θεοφάνης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Ν. Βούλγαρης, Καθηγητής,Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ.
Δρ. Ε. Λέκκας, Καθηγητής,Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ.
Δρ. Σ. Λόζιος, Επίκουρος Καθηγητής,Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βιοτρομοκρατία. Ο ρόλος ενός σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βιοτρομοκρατία. Ο ρόλος ενός σύγχρονου Πυροσβεστικού Σώματος.
Περίληψη:
Μέχρι, σχετικά, πρόσφατα, η βιοτρομοκρατία, ως πηγή μαζικής καταστροφής, είχε “περιθωριοποιηθεί”, αναφερόταν μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και οι βιβλιογραφικές αναφορές γι'αυτήν σπάνιζαν. Οι επιθέσεις όμως με άνθρακα που ακολούθησαν τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 στις Η.Π.Α , κατέστησαν σαφές στην παγκόσμια κοινότητα πως η απειλή της βιοτρομοκρατίας είναι “εδώ” και αποτελεί ρεαλιστικό σενάριο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση, οσο το δυνατον περισσοτέρων πτυχών, του φαινομένου της βιοτρομοκρατίας και του ρόλου που μπορεί να “παίξει σ'αυτό το ελληνικό Π.Σ. βασιζόμενο σε διεθνή πρότυπα, ιδέες και λύσεις, προσαρμοσμένες στις ανάγκες τις χώρας μας
Για το σκοπό της παρούσας εργασίας έγιναν τα κάτωθι:
α) Μελετήθηκαν οι πιθανοί παράγοντες βιοτρομοκρατίας, καθώς και οι μέθοδοι ανίχνευσης/διάγνωσής τους.
β) Έγινε ανασκόπηση της χρήσης βιολογικών όπλων ανα τους αιώνες.
γ) Αναλύθηκαν διεξοδικά τα στάδια ενός βιοτρομοκρατικού συμβάντος.
δ) Μελετήθηκε η κείμενη νομοθεσία που αφορά στα σχέδια δράσης για την αντιµετώπιση επιθέσεων µε βιολογικά όπλα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
ε) Εξετάστηκαν μνημόνια ενεργειών αναπτυγμένων χωρών και οργανισμών για την αντιμετώπιση συμβάντων βιοτρομοκρατίας.
Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας είναι προτάσεις μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν στο ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και σε κάθε σύγχρονο επιχειρησιακό φορέα πολιτικής προστασίας. Μετά από ανασκόπηση των ήδη υπαρχόντων μέτρων προτείνονται τα παρακάτω επιπρόσθετα μέτρα:
Α. Πρίν το συμβάν.
1. Οι βιολογικοί παράγοντες παρουσιάζουν διαφορές από τους χημικούς παράγοντες. Τα σχέδια αντιμετώπισης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και πολιτικής προστασίας πρέπει να περιλαμβάνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης των διαφορών και αντιμετώπισης των βιολογικών επιθέσεων.
2. Ανανέωση του ειδικού εξοπλισμού των υπηρεσιών πυρόσβεσης, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα είδη συμβάντων (Συσκευές και κιτ δοκιμής πεδίου ).
3. Δημιουργία επικαιροποιημένων μνημονίων ενεργειών, από πλευράς Π.Σ που να ακολουθούνται και εκτελούνται σε συνεργασία με τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας
4. Η παροχή εμβολίων και αντιβιοτικών θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε αποθέματα για τα άτομα που ανταποκρίνονται και τα θύματα του εκτέθηκαν σε βιολογικούς παράγοντες.
5. Η ορθή ενημέρωση του κοινού είναι καθοριστική για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του στο προσωπικό έκτακτης ανάγκης.
6. Περισσότερη έρευνα για τον προσδιορισμό των καταλληλότερων στρατηγικών, για την προστασία του κοινού κατά τη διάρκεια αυτών των περιστατικών.
7. Εκπρόσωποι των φορέων δημόσιας υγείας να συμμετέχουν στην εκπαίδευση των πυροσβεστών, ώστε το σύστημα απόκρισης να μπορεί να ενεργεί ως ένα όταν χρειαστεί.
8. Εκσυγχρονισμός της ελληνικής νομοθεσίας με σκοπό να καταστεί η μη δικαιολογημένη, παρασκευή, αποθήκευση και χρήση βιολογικών παραγόντων ως έγκλημα.
9. Οι φορείς πυρόσβεσης και παροχής πρώτων βοηθειών θα πρέπει να διατηρούν έναν επιχειρησιακό επικεφαλής ανεξάρτητο του επικεφαλής για όλο το συμβάν.
Β. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος.
1. Ορισμός του πεδίου οπου λαμβάνει χώρα το περιστατικό ως τόπο εγκλήματος.
2. Συνεργασία πολλαπλών οργανισμών στο πλαίσιο μιας ενοποιημένης δομής διοίκησης κατά τη διάρκεια τέτοιων περιστατικών.
3. Χρήση σύγχρονων μεθόδων δειγματοληψίας ανάλογα με τη φύση της ουσίας (Στερεό, Υγρό, Ατμός)
4. Απολύμανση βάσει διεθνών πρακτικών στα άτομα αλλά και στο χώρο.
5. Χρήση πιστοποιημένων απολυμαντικών μέσων.
Γ. Μετά το περιστατικό.
1. Η λεπτομερής τεκμηρίωση και η τήρηση αρχείων.
2. Διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων μετά το περιστατικό για τους ανταποκριτές.
3. Αξιολόγηση και ενσωμάτωση των διδαγμάτων κάθε περιστατικού στα ήδη υπάρχοντα μνημόνια ενεργειών.
Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι παρά το γεγονός ότι αρκετά κράτη και οργανισμοί έχουν προετοιμαστεί να αντιμετωπίσουν μια τρομοκρατική επίθεση που χρησιμοποιεί βιολογικά όπλα, μακροπρόθεσμα, δεν είμαστε τόσο προετοιμασμένοι για τον εντοπισμό, τη διάγνωση, τον χαρακτηρισμό επιδημιολογικά και την κατάλληλη ανταπόκριση στη χρήση βιολογικών όπλων όσον αφορά την απειλή νέων και επανεμφανιζόμενων λοιμώξεων. Χρειαζόμαστε σε διεθνές, κρατικό και τοπικό επίπεδο μεγαλύτερη ικανότητα επιτήρησης, ένα πολύ καλύτερο δίκτυο εργαστηρίων, καλύτερα διαγνωστικά μέσα και φυσικά ένα πιο επαρκές πλαίσιο εκπαιδευμένων πρώτων αποκριτών, κλινικών και ερευνητών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Πυροσβεστικό Σώμα, Βιολογικοί Παράγοντες, Απολύμανση, Δειγματοληψία, Σχέδιο δράσης, Συστήματα επιτήρησης, Συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, Μνημόνια ενεργειών.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
4
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
138
Αριθμός σελίδων:
278

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.