Χρήση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας (TLD) για τον ποιοτικό έλεγχο εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758723 346 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μπίτζιος Βασίλειος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παντελής Καραΐσκος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Παναγιώτης Παπαγιάννης, Αναπληρωτής καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Λουκάς, Επίκουρος καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Χρήση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας (TLD) για τον ποιοτικό έλεγχο εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Χρήση δοσιμέτρων θερμοφωταύγειας (TLD) για τον ποιοτικό έλεγχο εξελιγμένων τεχνικών ακτινοθεραπείας
Περίληψη:
Πάνω από το 50% των ασθενών που εμφανίζουν καρκίνο υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία, η οποία αποτελεί είτε την κύρια μέθοδο θεραπείας είτε συνεπικουρεί την χημειοθεραπεία είτε την χειρουργική αφαίρεση. Ο ακριβής σχεδιασμός του πλάνου θεραπείας καθώς και η επιβεβαίωση του αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην επιβεβαίωση σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας με δοσίμετρα θερμοφωταύγειας (TLDs). Σε ένα πρώτο επίπεδο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των διαφόρων δοσιμέτρων τα οποία χρησιμοποιούνται στην ακτινοθεραπεία καθώς και οι μέθοδοι σύγκρισης. Επίσης γίνεται μια συστηματική μελέτη των διαφόρων σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου.
Στο πειραματικό μέρος της εργασίας γίνεται πειραματική επιβεβαίωση σύγχρονων τεχνικών ακτινοθεραπείας με την χρήση δοσιμέτρων TLD χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά συστήματα ανάγνωσης των δοσιμέτρων. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε αρχικά η βαθμονόμηση 97 TLDs διαστάσεων 1x1x1mm3. Στη συνέχεια τα δοσίμετρα χρησιμοποιήθηκαν για την επιβεβαίωση κατανομών δόσεις περιστροφικής ακτινοθεραπευτικής εφαρμογής με πεδία ακτινοβολίας διαμορφωμένης έντασης (VMAT) σε πολλαπλά σημεία στο ίδιο επίπεδο με χρήση ειδικού ομοιώματος. Κατασκευάστηκαν χάρτες δόσης στα σημεία μέτρησης και για την ποσοτική σύγκριση των πειραματικών και θεωρητικών κατανομών εφαρμόστηκαν αρκετά κριτήρια όπως γ-index και σύγκριση σημείο προς σημείο (point to point).
Η αξιολόγηση των δοσιμετρικών αποτελεσμάτων έδειξε σχετικά καλή συμφωνία μεταξύ των θεωρητικών και πειραματικών κατανομών δόσης ειδικά στο global error. Προέκυψε ότι η σύγκριση κατανομών μέσω γ-index είναι η ιδανική τεχνική ειδικότερα όταν εφαρμόζονται σύγχρονες τεχνικές ακτινοθεραπείας (IMRT, VMAT) επειδή λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους όπως είναι η σχετική διαφορά δόσης και η συμφωνία σε απόσταση. Για τον παράγοντα γ επιλέχθηκαν διάφορα όρια δόσης και απόστασης από 7%/2mm μέχρι 5%/1mm. Τα αποτελέσματα και στα δύο πλάνα θεραπείας ήταν αρκετά ικανοποιητικά και ειδικά στην περίπτωση του global γ-index το passing rate ήταν σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις πάνω από το 90%.
Όσων αφορά τις συσχετίσεις, εντοπίστηκε μια στατιστικά σημαντική εξάρτηση μεταξύ του σφάλματος και της δόσης που κατέγραψαν τα TLD. Στις χαμηλές δόσεις παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες αποκλίσεις από ότι υπήρχαν στις υψηλές δόσεις. Επίσης, κοινό στοιχεία και στα δύο ήταν η θετική εξάρτηση που υπήρχε μεταξύ του σφάλματος και της απόστασης από το ισόκεντρο, δηλαδή όσο πιο πολύ αυξανόταν η απόσταση από το ισόκεντρο τόσο μεγαλύτερες αποκλίσεις παρατηρούνταν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Δοσιμετρία TLD, Βαθμονόμηση TLD-reader, VMAT, Σύγκριση σημείο προς σημείο, Παράγοντας γ, Τοπικό σφάλμα, Γενικό σφάλμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
38
Αριθμός σελίδων:
119

ΜΠΙΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.