Βαθμονόμηση απόδοσης ανιχνευτή Υπερκαθαρού Γερμανίου με χρήση πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2758768 244 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Διατμηματικό ΠΜΣ Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-15
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Δόξα Ουρανία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αναστάσιος Σιούντας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΑΠΘ
Κωνσταντίνος Ποτηριάδης, Δόκτωρ, Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας, ΕΕΑΕ
Κωνσταντίνος Καρφόπουλος, Δόκτωρ, ΕΕΑΕ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Βαθμονόμηση απόδοσης ανιχνευτή Υπερκαθαρού Γερμανίου με χρήση πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Βαθμονόμηση απόδοσης ανιχνευτή Υπερκαθαρού Γερμανίου με χρήση πειραματικών και υπολογιστικών μεθόδων
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η βαθμονόμηση
απόδοσης του ανιχνευτή υπερκαθαρού γερμανίου, σχετικής απόδοσης 70% , του
Τμήματος Ελέγχου Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος της ΕΕΑΕ.
Πιο συγκεκριμένα, στα πλαίσια της εργασίας εξετάζεται η καμπύλη βαθμονόμησης
απόδοσης για υδατικά διαλύματα (πυκνότητας 1 g/cm3) για δύο διαφορετικές
γεωμετρίες μέτρησης, χρησιμοποιώντας δηλαδή, δύο διαφορετικά κυάθια και
διαφορετικούς όγκους πλήρωσης. Η διαδικασία της βαθμονόμησης εκτελέστηκε με
δύο διαφορετικές μεθοδολογίες. Η πρώτη βασίζεται σε ab initio υπολογισμούς της
απόδοσης, μέσω της θεωρίας μεταφοράς απόδοσης και της τεχνικής Monte Carlo,
ενώ η δεύτερη μεθοδολογία βασίζεται σε πειραματικές μετρήσεις ραδιενεργών πηγών
με διαφορετικές ενέργειες εκπομπής φωτονίων.
Στο πρώτο στάδιο της εργασίας αξιοποιήθηκαν παλαιότερες πειραματικές μετρήσεις
πρότυπης πηγής βαθμονόμησης, ώστε να εξαχθεί η καμπύλη απόδοσης φωτοκορυφής
του ανιχνευτικού συστήματος με χρήση των κυαθίων πολυστυρενίου που ήταν
διαθέσιμα μέχρι τώρα στο εργαστήριο της ΕΕΑΕ. Στη συνέχεια η καμπύλη αυτή,
μέσω του υπολογιστικού προγράμματος μεταφοράς απόδοσης EFFTRAN,
μεταφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των νέων κυαθίων πολυπροπυλενίου, που είναι
πλέον διαθέσιμα. Η εκτίμηση αυτής της καμπύλης και η αξιολόγηση της αποτελεί τον
πυρήνα της παρούσας εργασίας. Στο δεύτερο στάδιο έγινε πειραματική προσέγγιση
της καμπύλης απόδοσης του νέου κυαθίου, σε πλήρη και μερική πλήρωση, μέσω
νέων μετρήσεων υδατικών δειγμάτων, διαθέσιμων από διαβαθμονομήσεις BFS
(Bundesamt für Strahlenschutz, Federal Office for Radiation Protection) και
ALMERA (Analytical Laboratories for the Measurement of
Environmental Radioactivity).
Τέλος, σε όλα τα στάδια έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις φαινομένου πραγματικής
σύμπτωσης, μέσω του υπολογιστικού κώδικα CCCC.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ανιχνευτής, Υπερκαθαρό Γερμάνιο, Βαθμονόμηση, Απόδοση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
68
Αριθμός σελίδων:
178

Doxa Ourania Master.pdf
8 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.