Ορολογία: Εφαρμογή της Σημασιολογίας Πλαισίων στο ειδικό θεματικό πεδίο της Χρηματοοικονομικής για τη δημιουργία ορολογικής βάσης, υπό το πρίσμα της Μετάφρασης.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775104 200 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μετάφρασης: Οικονομικής, Νομικής, Πολιτικής Μετάφρασης
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πιλιτσίδου Βαρβάρα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελένη Σελλά, Καθηγήτρια, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Ε. Σαριδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ
Πρασκευή Γιούλη, Υπ. Δρ, Επ. Συνεργάτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου
Δρ Ουρανία Τομαρά
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ορολογία: Εφαρμογή της Σημασιολογίας Πλαισίων στο ειδικό θεματικό πεδίο της Χρηματοοικονομικής για τη δημιουργία ορολογικής βάσης, υπό το πρίσμα της Μετάφρασης.
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Terminology: Application of Frame Semantics to the thematic field of Finance for the creation of a term base, from a Translation perspective
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Μετάφραση και Διερμηνεία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κέντρο και στόχος της είναι η δημιουργία παράλληλου ορολογικού πόρου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα για την ορολογία του τομέα της χρηματοοικονομικής, στη βάση της Σημασιολογίας Πλαισίων (Fillmore, 1977, 1982, 1985) και κατά το παράδειγμα του FrameNet (Baker et al., 1998).

Πιο συγκεκριμένα, πρώτος στόχος της εργασίας είναι η δημιουργία σημασιολογικών πλαισίων στη συγκεκριμένη ειδική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει σκηνές που δεν έχουν περιληφθεί στα σημασιολογικά πλαίσια της γενικής γλώσσα. Ειδικότερα, η προσπάθεια είναι τα πλαίσια αυτά να χρησιμοποιηθούν σε δύο γλώσσες. Τελικό ζητούμενο είναι η αντιστοίχιση εννοιών μέσω πλαισίων κατά τρόπον ώστε να διευκολύνεται η μεταφραστική διαδικασία. Θα ελέγξουμε, δηλαδή, αν τα σημασιολογικά πλαίσια που θα δημιουργηθούν για την ελληνική γλώσσα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μια δεύτερη γλώσσα, την Αγγλική, και έπειτα αν ο ορολογικός πόρος που θα δημιουργηθεί μπορεί να αξιοποιηθεί από την Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας για την διευκόλυνση της μεταφραστικής διαδικασίας.

Για να επιτευχθεί αυτό, συγκεντρώθηκε ένα ειδικό σώμα κειμένων (ΣΚ), χωρισμένο σε δύο υποσώματα κειμένων, ένα για την ελληνική και ένα για την αγγλική γλώσσα. Οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν τα δεδομένα του ΣΚ είναι, πρώτον, δημοσιογραφικές οικονομικού περιεχομένου και, δεύτερον, αναφορές οικονομικών αποτελεσμάτων τραπεζών. Από το ΣΚ αυτό εξήχθη η ορολογία του χρηματοοικονομικού τομέα. Έπειτα, οι ελληνικοί όροι εντάχθηκαν σε σημασιολογικά πλαίσια. Σε πρώτη φάση, αξιοποιήθηκαν σημασιολογικά πλαίσια τα οποία έχουν ήδη δημιουργηθεί στο πλαίσιο του σημασιολογικού πόρου FrameNet. Όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, κυρίως για όρους του θεματικού πεδίου που δεν ανήκουν στη γενική γλώσσα, δημιουργήθηκαν νέα πλαίσια. Στη συνέχεια, η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε για τους αγγλικούς όρους, χρησιμοποιώντας αυτή τη φορά τα ελληνικά πλαίσια που είχαμε δημιουργήσει.

Το εξαγόμενο της εργασίας αυτής είναι ένας ορολογικός πόρος αποτελούμενος από τρία αρθρώματα: (α) ένα σύνολο σημασιολογικών πλαισίων τα οποία αφορούν το σημασιολογικό πεδίο με το οποίο ασχοληθήκαμε, (β) ένας δίγλωσσος λεξιλογικός πόρος σε ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος περιλαμβάνει λεξικές μονάδες στην Ελληνική και την Αγγλική. Οι λεξικές μονάδες αποτελούν το ειδικό λεξιλόγιο του θεματικού πεδίου της παρούσας έρευνας, και περιγράφονται αφενός μεν εντασσόμενες στα σημασιολογικά πλαίσια και αφετέρου μέσω της καταγραφής των λεξικών σχέσεων μέσω των οποίων συνδέονται μεταξύ τους, και (γ) ένα πλήρως επισημειωμένο ΣΚ το οποίο συνίσταται από προτάσεις-παραδείγματα στα οποία απαντούν οι λεξικές μονάδες των πλαισίων.

Όσον αφορά την απάντηση στο πρώτο ερώτημα της έρευνας, αποδείξαμε ότι τα σημασιολογικά πλαίσια που δημιουργήθηκαν στην ελληνική γλώσσα μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν και για την αγγλική γλώσσα, γεγονός που τα καθιστά διαγλωσσικά, με την έννοια ότι οι διάφορες κοινωνίες είναι πολύ πιθανόν να αναγνωρίζουν γλωσσικά τους ίδιους τύπους γεγονότων που αυτά περιγράφουν. Το τελικό αποτέλεσμα της εργασίας είναι η στοίχιση των λεξικών μονάδων μέσω των οποίων λεξικοποιούνται οι έννοιες του θεματικού πεδίου, οργανωμένες σε σημασιολογικά πλαίσια. Επιπλέον, σχετικά με το δεύτερο ερώτημα, ο λεξιλογικός πόρος είναι έτοιμος για χρήση και η ορολογική βάση δεδομένων μπορεί να αξιοποιηθεί με σκοπό τη διευκόλυνση της μεταφραστικής διαδικασίας
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
πλαίσιο, FrameNet, ορολογία, Σημασιολογία Πλαισίων, ορολογικός πόρος, λεξική μονάδα, μετάφραση, όρος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
354
Διπλωματική εργασία-ΒέραΠιλιτσίδου.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο