Η Σύγκρουση Εργασίας-Οικογένειας σε σχέση με την Επαγγελματική Εξουθένωση και την Εργασιακή Δέσμευση σε Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775282 227 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χατζημαρινάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος-Σταμάτιος Αντωνίου,Επίκουρος Καθηγητής, Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Π.Τ.Δ.Ε.), ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Σύγκρουση Εργασίας-Οικογένειας σε σχέση με την Επαγγελματική Εξουθένωση και την Εργασιακή Δέσμευση σε Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Σύγκρουση Εργασίας-Οικογένειας σε σχέση με την Επαγγελματική Εξουθένωση και την Εργασιακή Δέσμευση σε Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην Εργασιακή/Οικογενειακή Σύγκρουση και την Επαγγελματική Εξουθένωση των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπρόσθετο σκοπό της μελέτης αποτέλεσε και η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της Εργασιακής/Οικογενειακής Σύγκρουσης και της Εργασιακής Δέσμευσης. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 139 δάσκαλοι/δασκάλες Ειδικής Αγωγής, εκ των οποίων οι 121 ήταν γυναίκες (87,1%) και οι 18 ήταν άνδρες (12,9%). Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 35,4 έτη και η τυπική απόκλιση τα 8,9 έτη. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα κάτωθι εργαλεία: (1) το Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (Maslach Burnout Inventory, MBI), (2) το Ερωτηματολόγιο Εργασιακής/Οικογενειακής Σύγκρουσης (Work–Family Conflict Scale -WAFCS) και (3) το Ερωτηματολόγιο Εργασιακής Δέσμευσης - Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17). Από τα αποτελέσματα φάνηκε ότι υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στην Εργασιακή/Οικογενειακή Σύγκρουση (και το αντίστροφο αυτής) με την Επαγγελματική Εξουθένωση και τις τρεις διαστάσεις της, την Συναισθηματική Εξάντληση, την Αποπροσωποποίηση και το Αίσθημα μειωμένης προσωπικής επίτευξης. Επίσης, διαπιστώθηκε σημαντική συσχέτιση της Εργασιακής/Οικογενειακής Σύγκρουσης και των τριών διαστάσεων αυτής με την Εργασιακή Δέσμευση. Από τις Αναλύσεις Πολλαπλής Παλινδρόμησης που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό να διερευνηθεί η πιθανότητα επίδρασης της Εργασιακής/Οικογενειακής Σύγκρουσης στην Επαγγελματική Εξουθένωση και στις επιμέρους διαστάσεις της, διαπιστώθηκε ότι η επίδρασή της ήταν στατιστικώς σημαντική, καθώς μπορούσε να εξηγήσει μεγάλα ποσοστά της διακύμανσης της Επαγγελματικής Εξουθένωσης και των τριών εκφάνσεων αυτής. Προτείνεται η επανάληψη της μελέτης σε δείγμα με ισοπληθείς ομάδες με σκοπό να διερευνηθούν πιθανές διαφορές φύλου καθώς και να εντοπιστούν μεταβλητές που πιθανόν να παρεμβαίνουν στην εξεταζόμενη σχέση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά:
Επαγγελματική Εξουθένωση, Εργασιακή/Οικογενειακή Σύγκρουση, Οικογενειακή/Εργασιακή Σύγκρουση, Εργασιακή Δέσμευση, Συναισθηματική Εξάντληση, Δάσκαλοι/ες Ειδικής Αγωγής
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
145
Αριθμός σελίδων:
85
Διπλωματική_Χατζημαρινάκη Μαρία.pdf (933 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο